Pomoc materialna

Kwestie związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)
  • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej - w opracowaniu

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.