Sesja egzaminacyjna

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem studiów” okresem zaliczeniowym jest semestr studiów.

Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 1.02.2017 r. do 10.02.2017 r.

Ostateczny termin złożenia indeksów do Dziekanatu – 17.02.2017 r.

Studenci, którzy nie uzyskają wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów semestru zimowego mogą ubiegać się o wpis warunkowy na semestr następny w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS lub braku zaliczenia z dwóch przedmiotów.

Student, który nie spełnia warunków wpisu na semestr następny, może ubiegać się o powtarzanie semestru.

Student, który nie złoży indeksu do Dziekanatu zostanie skreślony z listy studentów.

Studenci, którzy kończą studia składają do Dziekanatu:

  • Indeksy wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta do dnia 31.01.2017 r. (o ile nie przystępują do wcześniejszej obrony pracy dyplomowej)

Jeżeli student przystępuje do wcześniejszej obrony pracy dyplomowej składa do dnia 16.01.2017 roku:

  • Indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta i z kserokopią indeksu
  • Pracę dyplomową wraz z pozostałymi dokumentami.