Stypendia

Stypendia dla studentów studiów I i II stopnia
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium socjalnego (w tym stypendium rozszerzonego z tytułu zamieszkiwania w Ds. lub na stancji),
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

Student może otrzymać wymienione powyżej stypendia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, w związku z czym jest zobowiązany do złożenia do wniosku pisemnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o wyborze kierunku, na którym będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej.

Student otrzymuje stypendia socjalne, specjalne oraz stypendium Rektora w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Wszystkie rodzaje stypendiów wypłacane są co miesiąc a podstawę wypłaty świadczeń stanowi odebranie decyzji administracyjnej. W przypadku nie odebrania decyzji wypłata świadczenia nastąpi dopiero w miesiącu następującym po jej odbiorze.

Świadczenia pomocy materialnej pobrane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi. W przypadku stwierdzenia podania przez studenta nieprawdziwych danych, Dziekan może skierować sprawę do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Rektora na pisemny wniosek studenta. Obowiązują tylko dwa terminy składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, wnioski wraz z indeksem należy składać do dnia 30 września br., a dla studentów rozpoczynających rok akademicki od miesiąca lutego do ostatniego dnia lutego danego roku akademickiego.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów lub od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student który uzyskał w ostatnim roku studiów wysoką średnią ocen od 4,00 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Student oprócz wniosku z tytułu osiągniętej średniej ocen może złożyć wniosek o stypendium odrębnie dla osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych wówczas w przypadku wypracowania wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych- punkty sumuje się.

Warunkiem do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest w pełni zaliczony rok studiów za który ma zostać przyznane stypendium.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta na okres jednego semestru. Obowiązują tylko dwa terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego: do dnia 15 października br. i tylko dla studentów rozpoczynających studia II stopnia od miesiąca lutego (tzn. I semestr II stopnia) do ostatniego dnia lutego danego roku akademickiego.

Dodatkowo studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. W przypadku zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, student przedkłada oświadczenie oraz ksero umowy najmu lub potwierdzenie tymczasowego zameldowania lub oświadczenie. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu student ma obowiązek w ciągu 7 dni od zdarzenia powiadomić o tym fakcie uczelnie pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie wniosku o stypendium socjalne oraz załączonego kompletu dokumentacji zgodnie z załączonym wykazem

UWAGA!: Podstawa przyznania stypendium jest wyliczony miesięczny dochodu netto przypadający na jednego członka rodziny studenta. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w których dochód był osiągany i liczbę osób w rodzinie studenta. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dostarczone dla każdej osoby w rodzinie w wieku powyżej 18 lat) w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne - prosimy aby zaświadczenia z ZUS-u określały składki na ubezpieczenie zdrowotne sumarycznie a tylko w przypadku gdy rodzice studenta byli w 2014 roku zarejestrowani w PUP prosimy aby składki zdrowotne odprowadzone przez PUP były wyodrębnienie ale również podane sumarycznie) i należnego podatku (dochód netto). W przypadku rodzeństwa studenta uczącego się w gimnazjum, liceum oraz na studiach wymagalne jest zaświadczenie wstawione przez szkołę do której rodzeństwo uczęszcza, rodzice niepracujący powinni potwierdzić to zaświadczeniem z PUP o rejestracji.

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, jego miesięczny dochód netto w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art 5 ust. 1 i art 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

WAŻNE! Zmiana progu: zmiana progu

Dodatkowe wnioski i oświadczenia:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego można złożyć tylko w dwóch terminach do dnia 15 października br. oraz do ostatniego dnia lutego w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia od miesiąca lutego danego roku akademickiego.

Zapomoga

Zapomoga losowa jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: śmierć najbliższego członka rodziny, ciężka choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź), kradzież i inne okoliczności, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacja, zdarzenie musi być udokumentowane natomiast wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, przy czym student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie. Wyjątek stanowi bardzo ciężka, przewlekła choroba.

Stypendium ministra

Prosimy o zapoznanie się studentów z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW.