V - edycja Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Sylwetka absolwenta:

Studia mają na celu przygotowanie kadry inżynierskiej do efektywnego wykorzystywania i eksploatowania maszyn i urządzeń automatyzacji systemów produkcyjnych. Studia przeznaczone są również dla osób niezwiązanych bezpośrednio z obróbką skrawaniem i znajomością obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych. Uczestnikiem studiów mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe o dowolnym profilu (inżynierskie, magisterskie lub licencjackie)

Cel studiów:

W obecnym okresie w polskim przemyśle wyraźnie odczuwalne jest zapotrzebowanie na pozyskanie pracowników ze znajomością obsługi, programowania maszyn sterowanych numerycznie oraz umiejętnością wdrażania systemów automatyzacji produkcji. W ramach zajęć studenci mają możliwość szczegółowego poznania zasad działania i programowania maszyn CNC, oraz elementów automatyki przemysłowej. Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom efektywnie programować oraz obsługiwać maszyny sterowane numerycznie, sterowniki PLC oraz inne urządzenia automatyki przemysłowej. Podczas zajęć laboratoryjnych gwarantujemy pracę w małych zespołach, dostęp i możliwość obsługi tokarki i frezarki sterowanej numerycznie, plotera frezującego, oraz aparatury metrologicznej. W programie nauczania duży nacisk został położony na praktyczne zastosowanie zdobytej na zajęciach wiedzy

Uzyskane kwalifikacje:

Kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w zakresie studiów podyplomowych „Automatyzacja i Eksploatacja Maszyn i Systemów Produkcyjnych” realizowane jest w trybie 2-semestralnych studiów podyplomowych, w systemie niestacjonarnym, przy założeniu, że każdy semestr obejmuje określoną przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych liczbę zjazdów zrealizowanych na przestrzeni 15 tygodni, nie wliczając sesji egzaminacyjnej. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym. Słuchacze, którzy uzyskają określone w programie efekty kształcenia, zdobędą 30 punktów ECTS, zdadzą egzamin końcowy uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie specjalności „Automatyzacja i Eksploatacja Maszyn i Systemów Produkcyjnych”.

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystywania i eksploatowania maszyn i urządzeń automatyzacji systemów produkcyjnych.

W ramach zajęć studenci mają możliwość szczegółowego poznania zasad działania i programowania maszyn CNC, programowania sterowników PLC, program studiów obejmuje także zagadnienia nowoczesnej metrologii w technikach wytwarzania, metodami projektowania procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie oraz nowoczesnymi systemami narzędziowymi. Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom efektywnie programować oraz obsługiwać maszyny sterowane numerycznie, oraz urządzenia automatyki przemysłowej oraz projektować procesy technologiczne. Zajęcia odbywają się w małych zespołach, słuchacze mają dostęp i możliwość obsługi tokarki i frezarki sterowanej numerycznie, ploterów frezujących, oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej ZEISS Eclipse. Program studiów został tak dobrany aby w jak największym stopniu praktycznie wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę.

Założenia do programu i planu studiów:

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, całkowita liczba godzin zajęć realizowanego programu wynosi 240 h i obejmuje 65 godzin wykładów oraz 175 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych. 15 godzin laboratoryjnych z przedmiotu „Podstawy technik wytwarzania” prowadzone jest przy współudziale instruktora prezentującego procesy skrawania oraz oprzyrządowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających. W przypadku większej liczby słuchaczy zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dwóch grupach laboratoryjnych. Całkowita liczba punktów ECTS (european credit transfer system) niezbędna do uzyskania zaliczeń wynosi 30. Podczas drugiego semestru słuchacze realizują pracę końcową.

Rekrutacja rozpoczęta. Ilość miejsc ograniczona. Naukę rozpoczynamy w październiku 2017.

Więcej szczegółów na stronie http://zapit.pcz.pl