Dotyczy zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

Zgodnie z Art. 197 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Uchwałą Rady Wydziału IMiI z dnia 18 lutego 2010 roku doktoranci składają sprawozdania roczne z przebiegu pracy naukowej wraz z odrębną opinią opiekuna naukowego/promotora w zakresie pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej.

Do zaliczenia roku należy złożyć w terminie do 15 września 2017 roku do Dziekanatu Wydziału IMiI (pokój 3) n/w dokumenty:

  • sprawozdanie roczne podpisane przez doktoranta i opiekuna naukowego/promotora sporządzone wg załączonego schematu (wzór sprawozdania rocznego oraz opinii);
  • karty okresowych osiągnięć doktoranta oraz indeks wypełniony także w zakresie pracy naukowej w roku akad. 2016/2017 (do indeksu należy wpisać od str 20: *opracowanie referatów np. konferencyjnych,

*referowanie w czasie seminariów postępów pracy doktorskiej, *wydane publikacje. Wpisaną pracę naukową powinien potwierdzić opiekun naukowy bądź promotor  -z datą zbliżoną do daty publikacji lub wystąpienia. Każdy wpisany rodzaj działalności naukowej powinien być oceniony przez promotora/opiekuna naukowego lub Dyrektora Instytutu w rubryce „ocena”).