Wytyczne do wniosku o stypendium doktoranckie

Decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich na WIMiI ustala się następujące wytyczne do wniosku o stypendium doktoranckie dla uczestników Studiów Doktoranckich:

Wnioski należy wypełniać czytelnie (najlepiej na komputerze).
W danych osobowych proszę wpisać pełną nazwę Wydziału i Instytutu (bez skrótów). Podanie nazwy Zakładu jest nieobowiązkowe. Aktualny rok studiów doktoranckich – jest to rok studiów, na którym będzie doktorant w roku akademickim 2017/2018. 
Tabelkę z podstawowym kryterium przyznania stypendium doktoranckiego potwierdza opiekun naukowy/promotor podpisem i datą, że doktorant je spełnia.  
W wykazie osiągnięć doktoranta należy uwzględnić tylko te uzyskane w roku akademickim 2016/2017. Zajęcia dydaktyczne (samodzielne, asystentura) nie mogą przekroczyć łącznie wymiaru 90 godzin. Minimalna liczba godzin wykonana przez doktoranta samodzielnie lub na zasadzie asystentury nie może być mniejsza niż 10.
W punkcie Wykaz prac badawczych, w których brał udział doktorant w poprzednim roku akademickim należy odpowiednio zakwalifikować rodzaj pracy wg Załącznika nr 4 (Punktacja osiągnięć doktoranta). W kolumnie Rodzaj pracy proszę podać czy to jest: BS/MN + numer; BS/PB + numer; BZ + numer; NCBiR; NCN; Program Ramowy (podać skrót nazwy programu); Fundusze strukturalne (podać skrót nazwy funduszu). Proszę nie załączać oświadczeń.
W punkcie Wykaz publikacji wydanych w poprzednim roku akademickim w kolumnie Tytuł czasopisma, rok, nr, str…… dopisać w przypadku czasopisma z listy ministerialnej numer na liście ministerialnej (np. A-15, B-45); w przypadku publikacji w materiałach konferencyjnych (nie wliczać abstraktów) indeksowanych w Web of Science dopisać WoS, a w przypadku monografii / rozdziału monografii dopisać monografia / rozdział monografii. W kolumnie Współautorzy proszę nie wpisywać nazwiska wnioskodawcy. Abstrakty i streszczenia nawet jeśli są indeksowane w WoS, nie będą punktowane. Do wniosku należy dołączyć wydruk z bazy BIBLIO potwierdzony przez Bibliotekę Główną PCz ze wskazaniem przez wnioskodawcę dokładnej daty wydania publikacji (miesiąc i rok wydania). W przypadku publikacji wydanej we wrześniu i niezarejestrowanej w bazie BIBLIO dopuszcza się dołączenie kserokopii publikacji. Nie dołączać do wniosku i nie dostarczać do wglądu publikacji naukowych uwzględnionych we wniosku (poza publikacjami wydanymi we wrześniu). Uznawane będą jedynie publikacje wydane. Uwzględniane będą również publikacje z nadanym nr DOI.
Proszę wpisać datę Uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego.
Średnią ocen za poprzedni rok akademicki uzupełnia Dziekanat.
Termin składania wniosków upływa 5 października 2017 roku. 
Do wniosku o stypendium proszę dostarczyć opinię opiekuna naukowego / promotora.
Nie ma możliwości uzupełniania ani podmiany złożonego wniosku.