Wytyczne do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich na WIMiI ustala się następujące wytyczne do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów od II roku wzwyż:
Wnioski należy wypełniać czytelnie (najlepiej na komputerze).
W danych osobowych proszę wpisać pełną nazwę Wydziału i Instytutu (bez skrótów). Podanie nazwy Zakładu jest nieobowiązkowe. Aktualny rok studiów doktoranckich – jest to rok studiów, na którym będzie doktorant w roku akademickim 2017/2018.
Doktorant od II roku wzwyż wypełnia wniosek będący Załącznikiem nr 1. Ww. stypendium może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku akademickim wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.
W wykazie osiągnięć doktoranta należy uwzględnić tylko te uzyskane w roku akademickim 2016/2017. 
W przypadku nagród indywidualnych lub zespołowych proszę przynieść potwierdzenie ich przyznania do wglądu oraz we wniosku opisać szczegóły dot. ich przyznania np. rodzaj nagrody, za co przyznana, za który rok.
Na potwierdzenie czynnego udziału w konferencjach/ seminariach proszę dostarczyć do wglądu stosowny dokument od organizatorów, np. certyfikat, zaświadczenie lub program konferencji. Nie należy uwzględniać seminariów odbywających się na terenie Uczelni. W przypadku wygłoszenia tego samego referatu lub/i prezentacji tego samego posteru przez większą liczbę osób niż wnioskodawca, należy dopisać osoby biorące w tym udział.
Aktywny udział w pracach Wydziału na rzecz promocji nauki proszę potwierdzić dokumentami do wglądu. 
W przypadku działalności dotyczącej projektów wynalazczych proszę o udokumentowanie ww.  działalności (dołączyć do wniosku kserokopię).
W przypadku certyfikatów z danej dyscypliny, certyfikatów potwierdzających zdobycie umiejętności miękkich oraz  certyfikatów językowych proszę dostarczyć je do wglądu, a we wniosku wpisać rodzaj certyfikatu, czas trwania kursu, datę wystawienia, rodzaj zdobytych umiejętności.
Termin składania wniosków upływa 5 października 2017 roku. 
Nie ma możliwości uzupełniania ani podmiany złożonego wniosku.