Konkurs na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki dla adiunkta naukowego

 

REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ogłasza otwarty konkurs

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

dla adiunkta naukowego (POST-DOC)

w ramach projektu NCN nr UMO-2018/31/B/ST8/00762:

Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową powołaną zgodnie z regulaminem NCN.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 1. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, mechanika lub energetyka lub nauk ścisłych w dyscyplinie fizyka.

 2. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką CFD i modelo- waniem matematycznym.

 3. Znajomość metod obliczeniowych numerycznej mechaniki płynów.

 4. Znajomość metod modelowania spalania turbulentnego.

 5. Umiejętność programowania w języku Fortran oraz programowania równoległego.

 6. Znajomość systemu Linux.

 7. Znajomość metody DNS i LES.

 8. Znajomość programów obliczeniowych (ANSYS, OpenFoam).

 9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy lub uwierzytelnione kopie świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

 2. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.

 3. Oświadczenie kandydata o poniższej treści:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w dokumentacji konkursowej określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie na stanowisko adiunkta-naukowego w ramach projektu NCN nr
2018/31/B/ST8/00762, przez Politechnikę Częstochowską z siedzibą przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl, jako Administratora Danych Osobowych, w celu przystąpienia do konkursu na stanowisko adiunkta-naukowego w ramach ww. projektu.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119.1
  z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 roku poz. 730).

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o tym, że:

 1. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do konkursu na stanowisko adiunkta-naukowego w ramach projektu NCN nr 2018/31/B/ST8/00762;

 2. administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisów RODO, jest Politechnika Częstochowska z siedzibą przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl;

 3. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: rodo@pcz.pl, lub pod nr telefonu 34 32 50471;

 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe zawartych w dokumentacji konkursowej określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie;

 5. przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przystąpienia, przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta-naukowego w ramach projektu NCN nr
  2018/31/B/ST8/00762;

 6. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. e, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji;

 7. przekazane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
  o archiwizacji;

 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów RODO;

 9. Administrator zamierza przekazywać dane osobowe innym odbiorcom oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

 10. przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, mam prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 11. w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

 12. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy RODO.

WYSOKOŚĆ PENSJI:

10000zł/m-c (brutto-brutto) od1 listopada 2019 r. przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne
24 miesiące.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS WRAZ Z PODANĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY SKŁADAĆ DO:

dnia 27 września 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika projektu dr. hab. inż. Artura Tyliszczaka (e-mail: atyl@imc.pcz.pl)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DO DNIA 04 października 2019 r.

Informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane zgłoszonym kandydatom drogą elektroniczną przez kierownika projektu.

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela kierownik projektu:

Dr hab. inż., Artur Tyliszczak, prof. PCz (e-mail: atyl@imc.pcz.pl)

REKTOR

 

 

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol