Zawiadomienie o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgra inż. Jerzego Nawrockiego