Informacje dot. prowadzonych zajęć oraz sesji egzaminacyjnej

Drodzy Studenci,

 

zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 316/2020 z dnia 19.03.2020 r. został nałożony obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (https://pcz.pl/pl/ogloszenie/komunikat-rektora-dla-nauczycieli-akademick...). Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa.

Zajęcia prowadzone w formie: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów odbywają się zgodnie z harmonogramem studiów oraz sylabusem. Prowadzący zajęcia muszą zweryfikować, czy założone efekty uczenia, które są ujęte w sylabusie zostały osiągnięte. Do zaliczenia zajęć jest wymagana aktywność studenta na tej platformie i należy ją traktować jako formę studiowania równorzędną tradycyjnym sposobom kształcenia. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do dostępności elektronicznej dla studentów w terminach określonych w tygodniowych planach zajęć oraz na konsultacjach.

Wszystkie zaległe zaliczenia i egzaminy z sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 oraz przedmioty, które studenci powtarzają przeprowadza się poprzez platformę e-learningową. W tym celu studenci od 19.03.2020r. powinni się zgłaszać się do prowadzących e-mailowo w celu ustalenia zasad uzupełnienia braku. Dla większych grup studentów prowadzący tworzą odpowiedni kurs, a dla mniejszych grup mogą wykorzystać tylko wirtualny pokój na telco.pcz.pl .

Zbliża się powoli letnia sesja wszystkie egzaminy i zaliczenia podsumowujące rezultaty uczenia się w ramach poszczególnych przedmiotów będą realizowane z użyciem technologii informatycznych. Wkrótce zostanie przedstawiony dla Was harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej, tak, aby nie nakładały się w tym samym czasie zaliczenia z różnych przedmiotów.

W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 r. z późniejszymi zmianami niektóre zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane w trybie zdalnym, zostają zawieszone. Niezrealizowane zajęcia laboratoryjne zostaną odrobione po uzyskaniu zgody Rektora PCz na prowadzenie zajęć tradycyjnych.  

Jeśli ze względów epidemiologicznych nie ma możliwości odbycia planowanej praktyki zawodowej w zakładach pracy termin jej realizacji zostanie przesunięty.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 330/2020 z dnia 30.04.2020r. została dopuszczona możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wraz zasadami z wykorzystaniem platformy e-learningowej (http://pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/...)

 

 

z wyrazami szacunku

 

Kierownik dydaktyczny ds. dyscypliny Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz