Dot. egzaminów dyplomowych - aktualizacja

W związku z wpływającymi dokumentami dotyczącymi zakończenia studiów oraz egzaminem dyplomowym przypominamy:

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

  1. Student jest zobowiązany do przesłania do Dziekanatu (drogą elektroniczną) pracy dyplomowej wraz z podpisanym przez promotora oświadczeniem o dopuszczeniu pracy do egzaminu dyplomowego, będącym wynikiem weryfikacji pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy  (Promotorzy mogą oświadczenia przesyłać bezpośrednio do Dziekanatu!). Do pracy nalezy dodatkowo załaczyć skan wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemy e-learningowego oraz o umiejętności posługiwania się tym systemem - Załącznik nr 3 nalezy przesłać  po przeprowadzeniu połaczenia testowego.
  2. Po przesłaniu przez studenta drogą elektroniczną pracy dyplomowej pracownik Dziekanatu przekazuje kartę obiegową do poszczególnych działów znajdujących się na karcie obiegowej w celu weryfikacji zobowiązań studenta. (Jeżeli student ma już wypełnioną Kartę obiegową to prosimy o informację do Dziekanatu i przesłanie karty wraz z wersją papierową pracy dyplomowej).
  3. Student po przesłaniu do Dziekanatu (drogą elektroniczną) pracy dyplomowej jest zobowiązany niezwłocznie do przesłania pocztą:

1) wydrukowanej pracy dyplomowej,

2) wersji elektronicznej pracy na płycie CD,

3) 4 sztuk zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, które są niezbędne do sporządzenia dyplomu,

4) oświadczenia o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej,

5) potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów

DODATKOWO:

6) indeksu i karty egzaminacyjnej (jeżeli indeks z kartą znajdują się w Dziekanacie, to prosimy o przesłanie drogą e-mail stosownej informacji),

7) podania o odpis dyplomu w języku angielskim jeżeli student chce otrzymać taki odpis,

8) informacji uzupełniającej do suplementu o indywidualnych osiągnięciach studenta potwierdzone kserokopiami. W przypadku prośby o odpis dyplomu w języku angielskim informacja uzupełniająca przetłumaczona na język angielski,

9)  ankiety dotyczącej oceny całego toku studiów bądź imienne oświadczenie o rezygnacji z wypełnienia ankiety,

10) oświadczeń i wniosku z punktu 1.

 

Wzory dokumentów z pkt 7-9 dostępne są na tutaj.