Dot. zaliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 obowiązują inne niż dotychczas zasady zaliczania praktyk zawodowych:

Studenci, którzy odbywają praktykę poza Uczelnią skan dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (dzienniczek praktyk, opinia, itp.) przesyłają za pomocą odpowiedniego kursu e-learningowego (Informatyka, Mechanika i budowa maszyn) lub na adres e-mail Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk Programowych, najpóźniej do 26 sierpnia 2020 roku (od 1 września 2020r. następują zmiany na stanowiskach Pełnomocników – odpowiednie adnotacje zostaną umieszczone na stronie w późniejszym czasie).

Osoby, które do 26 sierpnia nie zakończą jeszcze praktyki, będą ją rozliczały u nowo powołanych Pełnomocników.

Wersje oryginalne dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat WIMiI

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

 

Studenci, którzy odbywają praktykę na Uczelni zgodnie z Zarządzeniem nr 343/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.06.2020r. realizują projekt o tematyce ustalonej przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych. Tematy projektów oraz warunki zaliczenia zostały zamieszczone na platformie e-learningowej lub  przesłane na adresy e-mail studentów, którzy nie znaleźli zakładów pracy umożliwiających zaliczenie praktyki zawodowej.

Sprawozdanie z realizacji projektu należy przesłać w formie elektronicznej i papierowej w terminie podanym powyżej.