Rekrutacja na staż ! (przedłużona do 12.08.2020r)

Szanowni Studenci,

miło nam poinformować, o rozpoczęciu rekrutacji na wysokiej jakości programy stażowe realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże odbędą się u dwóch pracodawców w następujących grupach:

 1. ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o. – Poland IT Center, Częstochowa (https://www.zf.com), następujące działy:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Systemy ERP
 1. NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (https://www.nask.pl)
 • Systemy sieciowe i cyberbezpieczeństwo

 

Staże rozpoczynają się 1 września 2020 r. i obejmują 120 godzin. Stażysta otrzymuje:

 • wynagrodzenie stażowe w wysokości 1695zł
 • możliwość bezpłatnego przeprowadzenia badań lekarskich, w przypadku zrealizowania ich w przychodni, z którą współpracuje Uczelnia
 • dofinansowanie do zakwaterowania dla osób mieszkających ponad 50 km od miejsca stażu, w wysokości do 1500zł, pod warunkiem udokumentowania kosztów poniesionych w związku z zakwaterowaniem
 • dofinansowanie do kosztów utrzymania dla osób mieszkających ponad 50 km od miejsca stażu, w wysokości do 30zł dziennie
 • zwrot kosztów dojazdu na staż, w przypadku dojazdu powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (na podstawie rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych wydatków jako ich refundacja) zgodnie z Regulaminem projektu (dostępnym pod adresem: https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz). Stażysta będzie rozliczał koszty przejazdu (w obie strony) zbiorowymi środkami komunikacji publicznej (II klasy – jeżeli przewoźnik przewiduje klasy) jednorazowo w wysokości do 25,97zł

Kryteria rekrutacyjne:

 • średnia ważona ocen z semestru poprzedzającego rekrutację
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) + 1 punkt
 • studenci zakresu Cyberbezpieczeństwo + 1 punkt
 • w przypadku uzyskania takiej samej, granicznej liczby punktów, sporządzonej według kryteriów określonych powyżej, przez więcej niż jednego kandydata/tkę, zastosowane zostanie dodatkowe kryterium, tj. średnia ocen z wszystkich zaliczonych semestrów studiów wg malejącej średniej ważonej
 • dla studentów ubiegających się o staż w NASK zostanie przeprowadzona dodatkowa ankieta kwalifikacyjna, a na jej podstawie osobna lista rankingowa

Szczegóły, w tym wnioski, umowy, oświadczenia i inne dokumenty są dostępne na stronie https://www.pcz.pl/pl/zprpcz oraz w niniejszym ogłoszeniu. Termin składania wniosków z wyborem miejsca stażu trwa od 28 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. włącznie.Staże są kierowane do studentów/-ek I roku studiów II stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – dr inż. Mileny Trzaskalskiej (trzaskalska@ipp.pcz.pl).

Uwaga: W związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzania informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zachęcamy do aplikowania!

 

Zespół Projektu

 

Regulamin

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu