Połączenia testowe przed egzaminem dyplomowym w dniu 20.10.2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 30/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego studenci, którzy złożyli komplet dokumentów przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego powinni przetestować sprzęt audio i wideo, gdyż podczas egzaminu student oraz członkowie komisji muszą się wzajemnie widzieć i słyszeć.

W związku z powyższym niżej wymienieni studenci proszeni są o zalogowanie za pomocą platformy e-learnigowej Politechniki Częstochowskiej zgodnie z harmonogramem:

 
Nr albumu Data połączenia testowego Godzina połączenia testowego
130984 20.10.2020r. 8:00
127233 20.10.2020r. 8:00