Dot. egzaminów dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu lutym i zrekrutować się na studia drugiego stopnia, powinni złożyć prace dyplomową wraz z załącznikami najpóźniej do 29 stycznia 2021r. Osoby, które złożą prace po tym terminie będą miały wyznaczony termin egzaminu dyplomowego najwcześniej w marcu.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby, które chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego lub chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim powinny zgłosić ten fakt wcześniej w dziekanacie - wystarczy przesłać odpowiednią informację drogą mailową na adres: dziekanat@wimii.pcz.pl

Każdy student opuszczający Politechnikę powinien rozliczyć się z Uczelnią i dostarczyć do dziekanantu wypełnioną kartę obiegową. Ze względu na czas pandemii rozliczeniem kart obiegowych zajmuje się Dziekanat - jednak trwa to około 3-4 tygodni. Osoby, które wysyłały podobne informacje w listopadzie proszone są o ponowne przesłanie deklaracji w drugiej połowie grudnia 2020r.

Bardzo proszę, aby studenci zadbali o odpowiednio wczesne rozliczenie się z akademikami oraz Biblioteką Główną Politechniki Częstochowskiej. Student, który nie będzie rozliczony nie będzie dopuszczony do egzaminu dyplomowego.