Zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021

W związku ze zbliżającym się zakończeniem semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 informujemy, że:

1. Wszystkie zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020r. W uzasadnionych przypadkach zaliczenia i egzaminy mogą odbyć się w formie stacjonarnej na pisemny wniosek złożony do Prorektora ds. nauczania za pośrednictwem odpowiedniego Kierownika dydaktycznego.

2. Student jest zobowiązany do przekazania indeksu do dziekanatu w terminie do 16.02.2021 r. w celu dopełnienia formalności związanej z uzyskaniem zaliczenia semestru lub wpisu warunkowego na kolejny semestr, zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów (dotyczy studentów, którzy odebrali indeksy po semestrze letnim 2019/2020).

3. Wszyscy studenci proszeni są o weryfikacje wpisanych ocen do systemu USOS. Wszelkie niezgodności i braki proszę wyjaśniać z prowadzącymi zajęcia najpóźniej do 14 lutego 2021r.

4. Studenci, którzy nie uzyskają wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów semestru letniego mogą ubiegać się o wpis warunkowy na semestr następny w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS lub braku zaliczenia z dwóch przedmiotów.

Student, który nie spełnia warunków wpisu na semestr następny, może ubiegać się o powtarzanie semestru.

Podania o wpis warunkowy, powtarzanie przedmiotu bądź semestru należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.02.2021r. (liczy się data wpływu do Dziekanatu). Wobec osób, które nie dopełnią tych formalności wszczęta zostanie procedura skreślenia.

5. Osoby, które złożą podania o powtarzanie przedmiotu i semestru będą mieć wyznaczone przez pracowników Dziekanatu dzień i godzinę na odbiór umowy i rozstrzygnięcia w sprawie powtarzania.

Brak podpisanych dokumentów w terminie lub brak wniesionej opłaty skutkować będzie wszczęciem procedury skreślenia.