KURS AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

KURS AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001, 14001 I PN – N 18001

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych IV – VII semestru I stopnia oraz I – III semestru II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Energetyka oraz Informatyka do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i analitycznych studentek/-ów, w tym z zakresu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje następującą tematykę:

 1. Omówienie modelu Deminga, High Level Structure, zasady zarządzania jakością, w tym omówienie wybranych narzędzi t.j. diagram przebiegu procesu, karty kontrolne, arkusz kontrolny, diagram Ishikawy, diagram Pareto, histogram, punktowy diagram korelacji, terminologia i definicje stosowanej w normie ISO 9001, 14001 i PN-N 18001.
 2. Norma ISO 9001:2015 – zastosowanie normy, omówienie struktury, zmiany w stosunku do normy z 2009 roku, cykl PDCA (planuj, wykonaj, sprawdź, działaj) i podejście procesowe w kontekście organizacji, dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, analiza ryzyka, ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe, wdrażanie wymagań ISO 9001:2015.
 3. Norma ISO 14001:2015 – zastosowanie normy, analiza struktury i wymagań, zmiany w stosunku do normy z 2004 roku, identyfikacja aspektów związanych ze środowiskiem, dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego, wdrażanie wymagań ISO 14001:2015.
 4. Norma PN-N 18001:2004 (OHSAS 18001:1999) - zastosowanie normy, omówienie struktury i analiza wymagań, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 5. Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące terminologii, zasad auditowania, zarządzania programem auditów, działań audytowych takich jak zbieranie i weryfikowanie informacji, klasyfikacja niezgodności, formułowanie dowodu z auditu wewnętrznego oraz motywów zaklasyfikowania niezgodności.
 6. Kompetencje i wymagania stawiane auditorom SZJ.
 7. Audit wewnętrzny – cel i rodzaje audytów, przygotowanie do auditu (plan auditu, listy kontrolne, dobór jednostek audytowanych), komunikowanie się podczas auditu, przeprowadzenie auditu i dokumentacja wyników, przeprowadzenie działań poauditowych, interpretacja analizy z auditów w stosunku do wymagań norm, definiowanie i identyfikacja niezgodności oraz ich formułowanie i dokumentowanie zgodnie z wymaganiami, działania korygujące i zapobiegawcze.
 8. Warsztaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Planowany termin szkolenia: 26 – 29 kwietnia 2021r w godz. 9:00 – 15:00

 

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (https://pcz.pl/pl/content/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-projektu-dla-zadan-1-12-w-ramach-zpr-pcz ) dostępnym na stronie projektu
 • Termin rekrutacji elektronicznej: od 8.04.2021r. do 16.04.2021r. do godz.14:00
 • Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej w postaci skanu wydrukowanych w kolorze, wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy rekrutacja_zprpcz@wimii.pcz.pl 
 • Ponadto każdy Student/Studentka biorący udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu w określonym terminie, natomiast każdy Uczestnik/Uczestniczka, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym szkolenie otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu objętego programem szkolenia.

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy ISO
zał. 2 - deklaracja uczestnictwa
zał. 3 - formularz danych osobowych
zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu
regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu