Informatyka I stopnia st. niestacjonarne

Informatyka I stopnia st. niestacjonarne

Informatyka wykładana na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to przede wszystkim dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji. Informatyka, jako dziedzina wiedzy, początkowo była częścią matematyki, obecnie jednak rozwinęła się do odrębnej dziedziny, mimo iż nadal matematyka dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

W ramach informatyki wyróżnić można takie specjalizacje jak: inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, bazy danych, sztuczna inteligencja, czy obliczenia wysokiej wydajności.

Informatyka prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych iisi.pcz.pl oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej icis.pcz.pl

Wiedza, umiejętności i kompetencje

W trakcie studiów na kierunku Informatyka studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje m in. z zakresu:

 • projektowania sieci komputerowych LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network) oraz zarządzania serwerami z zachowaniem właściwego bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • projektowania i programowania aplikacji, systemów komputerowych, systemów wbudowanych urządzeń mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii programistycznych
 • pracy z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) m. in. z rodziny Dynamics
 • tworzenia i zarządzania aplikacjami bazodanowymi i hurtowniami danych opartymi na technologiach Microsoft i Oracle
 • projektowania aplikacji internetowych popartych przygotowaniem z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www oraz rozbudowanych serwisów internetowych
 • tworzenia systemów wykorzystujących zaawansowane przetwarzanie obrazu i dźwięku oraz elementy sztucznej inteligencji, będących konkurencją na rynku dla rozwiązań komercyjnych
 • udziału w zespołach badawczych regulujących elementy współpracy i współzawodnictwa w kontekście realizacji inżynierskich projektów zespołowych

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Informatyka znajdują uznanie w wielu firmach, w których rozpoczynają pracę po studiach. Perspektywy zatrudnienia to przede wszystkim praca w firmach:

 • zajmujących się projektowaniem, budową i zarządzaniem sieciami komputerowymi
 • programistycznych
 • obsługujących rozbudowane bazy danych
 • świadczących usługi internetowe
 • projektujących systemy mikroprocesorowe i wbudowane

Biorąc pod uwagę zakres, jaki w obecnych czasach obejmuje Informatyka, kończąc nasz kierunek można właściwie znaleźć pracę w każdej branży na rynku.

 • Jak pokazuje praktyka 80% naszych studentów na studiach II stopnia znajduje zatrudnienie zgodne z ze swoim wykształceniem już na początku ostatniego semestru nauki.
 • 95% studentów ostatniego roku (czynnych członków grupy .NET) otrzymuje oferty pracy zanim ukończy studia.

Akredytacja

Studia na kierunku Informatyka (I i II stopień) uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Microsoft MDAA

WiMII jest jedynym w Polsce Wydziałem, który w ramach prowadzonych zajęć na II stopniu studiów uczy studentów tworzenia oprogramowania na bazie podpisanej umowy z firmą Microsoft MDAA o statusie Associate w dwóch produktach z rodziny Dynamics (najwyższy z możliwych).  Zajęcia prowadzone są przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty firmy Microsoft posiadających jednocześnie bogate doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń.

Studia III stopnia

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzimy studia III-go stopnia w dyscyplinie Informatyka

Studenckie koła naukowe

Studenci kierunku Informatyka mogą uczestniczyć w pracach Studenckich Kół Naukowych, których tematyka związana jest przede wszystkim z praktyczną realizacją aktualnych zagadnień naukowych, realizowanych przez pracowników Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. Dostępne Koła Naukowe w doskonały sposób uzupełniają wiedzę studentów zdobytą podczas studiów I i II stopnia, dając realne szanse na znalezienie ciekawej pracy. Obecnie funkcjonują następujące koła:
 • Projektowania Systemów Informatycznych - W ramach koła działa Grupa .NET, zorganizowane przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Grupa .NET zajmuje się wszystkim tym, co związane jest z technologią Microsoft .NET w ramach programu MSDN Academic Alliance - opiekun dr inż. Łukasz Bartczuk
 • Sieci i Systemów Operacyjnych – Zajmuje się badaniem systemów operacyjnych m.in. w aspektach wirtualizacji i funkcjonowania w czasie rzeczywistym. W ramach koła organizowany jest cykliczny konkurs wiedzy dla studentów młodszych lat - opiekun dr inż. Jarosław Bilski
 • Inżynierii Komputerowej - zajmuje się m.in. opracowywaniem technik obliczeniowych w zastosowaniu do medycznej tomografii komputerowej - opiekun dr hab. inż. Robert Cierniak, prof. P.Cz.
 • Team of Programmers - TOP- głównym celem Koła jest tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android, opiekun dr Elżbieta Gawrońska, top.wimii.pcz.pl
 • Programowanie Internetowe - Koło zajmuje się tworzeniem aplikacji i systemów operujących w sieci Internet, opiekun dr Sebastian Freus
 • Mobile and InterNet Developers - MIND - Koło zajmujące się wieloma aspektami tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, a także aplikacji webowych, opiekun dr inż. Juliusz Mikoda, mind.wimii.pcz.pl
 • Informatyka - Koło rozwijające zainteresowania studentów pod kątem programowania współbieżnego i równoległego, wykorzystując najnowsze architektury procesorów, opiekun prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

Konferencje naukowe

Co roku organizowana jest Studencka Konferencja Informatyczna, która pozwala na zapoznanie uczestników z ciekawą tematyką badawczą dotyczącą informatyki teoretycznej i stosowanej - icis.pcz.pl/ski

IT Academic Day

Grupa .NET jest również organizatorem corocznej konferencji "IT Academic Day".

Akademia CISCO

Przy Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej funkcjonuje Akademia CISCO, oferująca szkolenia uprawniające do uzyskania certyfikatu CCNA (Cisco Certified Network Associate) - cisco.pcz.pl

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria Oprogramowania jest specjalnością obejmującą analizę oprogramowania tworzonego dla konkretnych celów, określenie wymagań sprzętowych  i użytkowych, projektowanie umożliwiające jednoznaczną implementację kodu, implementację kodu, wdrażanie oraz testowanie gotowego oprogramowania, aktualizację oraz rozwój oprogramowania. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę z zakresu algorytmów i struktur danych, analizy i syntezy algorytmów, systemów operacyjnych, baz danych, programowania niskopoziomowego, metod programowania, programowania obiektowego, podstaw programowania systemów informatycznych, języków formalnych, inżynierii oprogramowania, paradygmatów programowania, systemów wbudowanych oraz innych przedmiotów uzupełniających wiedzę inżyniera programisty, programowanie grafiki, aplikacji rozproszonych oraz internetowych. Absolwent ma umiejętność posługiwania się wzorcami projektowymi, projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywania przeglądu projektu oprogramowania, wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania, specyfikowania wymagań dotyczących oprogramowania i przeprowadzania ich przeglądu, testowania, inspekcji kodu, zarządzania konfiguracją oprogramowania, opracowywania planu budowy oprogramowania, metodyki projektowania i programowania oraz podnoszenia niezawodności systemów wbudowanych.

Programowanie aplikacji internetowych

Studenci specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych uzyskują fachową i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego tworzenia oprogramowania internetowego i sieciowego, grafiki interaktywnej oraz administrowania serwerami baz danych. Program przedmiotów specjalistycznych, dobrany pod kątem aktualnych oczekiwań rynku pracy, przyczynia się do gruntowego i praktycznego przyswojenia umiejętności potrzebnych do tworzenia profesjonalnych programów i usług sieciowych, aplikacji mobilnych dla urządzeń przenośnych oraz bazodanowych serwisów internetowych w technologii Web 1.0 i Web 2.0 z mechanizmami nawigacji, uwierzytelniania, personalizacji, wzbogaconych o interaktywną grafikę wektorową i rastrową a także animacje. Absolwent specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych ma umiejętności efektywnego korzystania z możliwości różnorodnych języków programowania, narzędzi graficznych i programistycznych, technologii i bibliotek, typowych wzorców projektowych oraz serwerów bazodanowych. W przygotowaniu zawodowym absolwenta kładzie się nacisk na aspekty bezpieczeństwa, wydajności, diagnozowania błędów oraz funkcjonalności i użyteczności.
Absolwenci specjalności Programowanie aplikacji internetowych kierunku Informatyka przygotowani są do pracy w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania internetowego, mobilnego i sieciowego oraz grafiki interaktywnej, a także wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność bezpiecznego gromadzenia w formie elektronicznej dużej ilości dobrze zabezpieczonych danych i ich prezentowania w sieci Internet.

Sieci komputerowe

Specjalność Sieci Komputerowe jest specjalnością obejmującą szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z projektowaniem sieci, szeroko rozumianą organizacją i konstrukcją, diagnostyką, administrowaniem, eksploatacją i rozbudową współczesnych systemów i sieci komputerowych. Studenci specjalności Sieci Komputerowe zdobywają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, techniki pomiarowej, techniki cyfrowej, systemów operacyjnych, sieci komputerowych lokalnych i rozległych, bezpieczeństwa systemów komputerowych, systemów rozproszonych, instalacji elektrycznych sieci komputerowych, transmisji danych, diagnostyki sieci komputerowych oraz innych zagadnień uzupełniających wiedzę inżyniera sieci komputerowych, jak na przykład narzędzia informatyczne, aplikacje i serwery WWW, cyfrowego przetwarzania sygnałów, ochrona danych. Absolwent ma umiejętności związane z projektowaniem, wykonywaniem i modernizacją sieci komputerowych w technologiach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej opartych o różne technologie, konfiguracją i dostosowywaniem różnego typu serwerów (udostępnianie Internetu, WWW, poczta) do indywidualnych potrzeb, administracją systemami sieciowymi, korzystaniem z kluczy i pakietów kryptograficznych, tworzeniem dynamicznych serwisów internetowych oraz baz danych.
Absolwent studiów informatycznych o specjalności Sieci Komputerowe posiada wiedzę, pozwalającą na łatwe dopasowanie się do wymagań stawianych przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy. Szczególnie dobrze przygotowany jest do pracy związanej z projektowaniem i utrzymywaniem oraz zarządzaniem sieciami komputerowymi.

Istnieje możliwość kontynuowania studiów na II stopniu

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 i 2014/2015
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych, rozpoczynających się w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, jeden semestr odpowiada 30 ECTS
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Regulamin studiów PCz Rozdział IV Zaliczenie okresu studiów §18 pkt 3. „ Student uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS przypisanych semestrowi, na którym ten dług zaistniał lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów”

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form)
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS.
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

Regulamin studiów PCz Rozdział II Organizacja studiów §6 pkt 3. „Wszystkie przedmioty zaliczone za zgodą dziekana poza macierzystą jednostką studenta są uznawane jako spełnienie części wymagań programowych, tzn. przedmioty zaliczone poza macierzysta jednostką muszą być uznane za równoważne określonemu przez dziekana zestawowi przedmiotów obowiązkowych lub wybieranych o tej samej łącznej liczbie punktów ECTS występujących w programie studiów macierzystej jednostki. W przypadku gdy przedmioty zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów, określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w Politechnice dokonuje dziekan.”

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS System ECTS


Źródło:
http://ekspercibolonscy.org.pl/informacje-ogolne
Regulamin studiów PCz Częstochowa 2012 r.