Inżynieria biomedyczna I stopnia st. stacjonarne

Inżynieria biomedyczna I stopnia st. stacjonarne

Kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej, realizowane jest od roku akademickiego 2010/2011 w trybie 7-semestralnych studiów I stopnia, w systemie stacjonarnym.

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów, modelowania struktur biologicznych,
 • posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych,
 • posiadają umiejętności projektowania konstrukcji oraz opracowania technologii z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • potrafią samodzielnie budować systemy informatyczne na potrzeby jednostek służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych oraz posiadają umiejętność zarządzania tymi systemami.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna jest przygotowany do:

 • współpracy z personelem medycznym w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną,
 • do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, które wykorzystują nowoczesne metody przetwarzania informacji,
 • do pracy w zakładach wytwarzających aparaturę i urządzenia medyczne,
 • do pracy w jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • do pracy w biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej (SKNIB) zostało założone w 2000 roku przez studentów i pracowników Instytutu Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Pierwszym opiekunem SKNIB był dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz. Obecnie koło prowadzi dr inż. Aneta Idziak-Jabłońska. SKNIB zrzesza studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej mających chęć pogłębiać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności. Działalność SKNIB skupia się wokół zagadnień z biomechaniki, informatyki medycznej oraz inżynierii biomateriałów. Istotnym elementem działalności jest projektowanie aparatury medycznej, systemów biomedycznych, prototypowych implantów jak również prowadzenie badań symulacyjnych oraz wyszukiwanie rozwiązań ułatwiających i unowocześniających diagnostykę medyczną. SKNIB było organizatorem interdyscyplinarnych imprez naukowych m.in. Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych. Członkowie SKNIB mają możliwość uczestniczenia w sympozjach i seminariach naukowych oraz prezentują referaty na konferencjach. Organizowane są dla studentów wyjazdy edukacyjne do innych ośrodków naukowych, szpitali i klinik, jak również zakładów rehabilitacyjnych na terenie kraju. Pod kierunkiem opiekuna członkowie SKNIB mają również możliwość brania udziału w pracach naukowo-badawczych nie objętych programem studiów. W grudniu 2015 roku studenci KNIB brali udział w słynnej wystawie autorstwa dr. Gunthera von Hagensa – BODY WORLDS & The Cycle of Life. Dzięki udziałowi w tej wystawie studenci mieli możliwość prześledzić cykl życia człowieka: od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia. Zwiedzający zajrzeli do zakamarków ludzkiego organizmu i poznali budowę narządów, m.in. kostnego, mięśniowego, czy nerwowego. Studentki Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej brały czynny udział w prowadzeniu zajęć pt.: Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?, które odbywały się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy w 2017 roku.

Udział studentów w konferencjach

 • Majówka Młodych Biomechaników 2016, 20-22 maja 2016, Ustroń
 • Śląska Inżynieria Biomedyczna ZABRZE, 8 października 2015,
 • Śląska Inżynieria Biomedyczna ZABRZE, 25 października 2013,
 • XXXVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa 2013,
 • II Ogólnopolski Zjazd Studentów z Niepełnosprawnością 2013,
 • Majówka Młodych Biomechaników 2012. Materiały konferencyjne. 11-13 maja 2012, Wisła,
 • Śląska Inżynieria Biomedyczna ZABRZE, 25 października 2012,
 • XXXVI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa 2012,
 • I Ogólnopolski Zjazd Studentów z Niepełnosprawnością 2012,
 • V Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych 2012, - Organizator
 • XXXV Międzynarodową Studencką Sesję Naukową 2011, - Organizator
 • IV Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych 2011, - Organizator
 • III Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych 2009, - Organizator
 • II Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych 2008, - Organizator
 • Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych 2007, - Organizator
 • V Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników, Gdańsk 2001,

Certyfikaty/szkolenia/uprawnienia

Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna uczestniczyli w szkoleniach:
 • warsztaty naukowe ze skanowania 3D w inżynierii biomedycznej
 • warsztaty naukowe: implementacja nowych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Częstochowa 2013
 • warsztaty naukowe: ulgi podatkowe na nowe technologie, Częstochowa 2013
 • szkolenie: Training in Mimics, Gliwice 2012
 • warsztaty naukowe ,,rozwój regionalny a zdrowie publiczne”, ARR Częstochowa 2012
 • warsztaty naukowe ,, diagnostyka obrazowa, bezpieczeństwo pracy i aspekty prawne", Częstochowa 2012
 • szkolenia pierwszej pomocy w wypadkach nagłego zagrożenia życia, PCz Częstochowa 2011
 • warsztaty z modelowania struktur kostnych człowieka na podstawie TK, Częstochowa 2010
 • warsztaty z modelowania struktur anatomicznych człowieka, 21 października 2010
oraz brali udział w wyjazdach studyjnych i seminariach:
 • zajęcia obserwacyjne w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach, 12 maja 2016
 • zajęcia obserwacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym - cyklicznie 6x w każdym roku akademickim.
 • zajęcia obserwacyjne w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym ,,Ustroń" S.A. ul Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.
 • zajęcia obserwacyjne w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ,,ITAM" ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, 12 czerwca 2013r
 • zajęcia obserwacyjne w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w Zakopanem, 17-19 listopada 2011
 • wyjazdowe seminarium naukowe - Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., 14 października 2010

Praktyki dla studentów Inżynierii Biomedycznej

Praktyki zawodowe są integralną częścią programu nauczania na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Ich celem jest zweryfikowanie oraz nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów w praktyce. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej podpisał porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, studia pierwszego stopnia z następującymi jednostkami:
 • Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem,
 • Instytutem techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu.

Nowoczesne laboratoria

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację założonych celów kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna, studia I stopnia. Baza lokalowa składa się z odpowiedniej liczby sal wykładowych oraz pomieszczeń do prowadzenia zajęć laboratoryjnych, ćwiczeniowych i seminaryjnych. Wszystkie Instytuty, Katedry oraz Zakłady posiadają sale egzaminacyjne, laboratoria komputerowe do zajęć ogólnych oraz specjalistyczne zaplecze laboratoryjne do realizacji badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna mają dodatkowo do dyspozycji wyposażone w specjalistyczny sprzęt laboratoria biomechaniki, biotribologii, laboratorium biooptyki i druku 3D oraz laboratorium komputerowe CAD/CAM. W zależności od przeznaczenia laboratoria wyposażone są dodatkowo w urządzenia (sterowniki mikroprocesorowe, kamery, urządzenia do rejestracji i odsłuchu), tablice multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie, dedykowane dla specjalistycznych modułów kształcenia.

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna proponowane są do wyboru dwie specjalności:

Informatyka Medyczna

Absolwent kończący specjalność :

 • zna podstawowe techniki programowania, jak i zaawansowane metody tworzenia oprogramowania,
 • potrafi samodzielnie budować systemy informatyczne na potrzeby jednostek służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych,
 • zna budowę używanych systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych,
 • posiada umiejętność zarządzania systemami informatycznymi oraz administrowania systemami funkcjonującymi w służbie zdrowia i systemie ubezpieczeń społecznych,
 • posiada wiedzę na temat tworzenia systemów umożliwiających nadzór medyczny, wymianę informacji medycznej poprzez Internet (telemedycyna) i wspomaganie działania różnego rodzaju elektronicznej aparatury medycznej.
 • zna zasady i metody budowania systemów automatycznej diagnostyki medycznej, w szczególności konstruowanych w oparciu o inteligentne systemy obliczeniowe.

Inżynieria Rehabilitacyjna

Absolwent kończący specjalność :

 • posiada umiejętności analizowania problemów wspomagania i zastępowania utraconych funkcji ruchowych człowieka,
 • zna zasady projektowania implantów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz technologii ich wykonywania, z wykorzystaniem technik komputerowych.
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą technicznego wspomagania medycyny, konstruowania, wytwarzania, budowy i eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, optymalnego do zapewnienia niezbędnych funkcji życiowych człowieka,
 • potrafi stosować metody badawcze w biomechanice, a także w zakresie materiałów stosowanych w medycynie,
 • zna budowę układu ruchowego człowieka, podstawy kinematyki i dynamiki układu szkieletowo–mięśniowego.

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 i 2014/2015
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych, rozpoczynających się w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, jeden semestr odpowiada 30 ECTS
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Regulamin studiów PCz Rozdział IV Zaliczenie okresu studiów §18 pkt 3. „ Student uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS przypisanych semestrowi, na którym ten dług zaistniał lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów”

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form)
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS.
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

Regulamin studiów PCz Rozdział II Organizacja studiów §6 pkt 3. „Wszystkie przedmioty zaliczone za zgodą dziekana poza macierzystą jednostką studenta są uznawane jako spełnienie części wymagań programowych, tzn. przedmioty zaliczone poza macierzysta jednostką muszą być uznane za równoważne określonemu przez dziekana zestawowi przedmiotów obowiązkowych lub wybieranych o tej samej łącznej liczbie punktów ECTS występujących w programie studiów macierzystej jednostki. W przypadku gdy przedmioty zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów, określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w Politechnice dokonuje dziekan.”

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS System ECTS


Źródło:
http://ekspercibolonscy.org.pl/informacje-ogolne
Regulamin studiów PCz Częstochowa 2012 r.