Maszyny i systemy energetyczne I stopnia st. stacjonarne

Maszyny i systemy energetyczne I stopnia st. stacjonarne

Oferta studiów na kierunku Maszyny i systemy energetyczne jest odpowiedzią na szereg wyzwań XXI wieku, związanych m.in. z koniecznością wzrostu innowacyjności sektora energetycznego w naszym kraju. Niezależnie, czy mówimy o energetyce konwencjonalnej (opartej na paliwach kopalnych) czy niekonwencjonalnej, sektor ten potrzebuje wykwalifikowanych inżynierów, o elastycznym podejściu, umiejących się dostosować do wymagań rynkowych.
Studia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne kształcą specjalistów z zakresu najnowszych technologii, umożliwiają zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy technicznej, ukierunkowanej na projektowanie i optymalizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i komputerowych narzędzi inżynierskich.
Student zdobywa wiedzę w zakresie konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i silników cieplnych, urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Potrafi również wykonywać pomiary różnych parametrów, kontrolować i sterować pracą tych urządzeń.
Pozyskanie wiedzy podczas studiów zapewnia wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich (która doświadczenie zdobywała w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych), jak również specjalistycznie wyposażone laboratoria dydaktyczne i badawcze, zapewniające zdobywanie praktyki inżynierskiej.
Rozeznanie praktyczne w rozwiązywaniu problemów technicznych student pozyskuje nie tylko z wykorzystaniem aparatury Uczelni, ale również poprzez edukacyjne zajęcia i praktyki w szeregu zakładów przemysłowych współpracujących z Politechniką Częstochowską.
Program kształcenia na kierunku Maszyny i systemy energetyczne zapewnia profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w intensywnie rozwijających się gałęziach przemysłu zarówno w kraju, jak i na świecie.
A o tym, że uzyskana na Politechnice Częstochowskiej wiedza i kompetencje pozwalają uzyskać dobrą pracę świadczą, min. kariery Absolwentów w takich firmach zagranicznych jak: Shell, Rolls-Royce Deutschland, Siemens, General Electric, AMEC Foster Wheeler, Air Liquide, Mercedes Benz, Volkswagen czy Grupa ZF.

 

Więcej informacji:

http://imc.pcz.pl/pl/mse

 

Koła naukowe

Studenci kierunku MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych działających w Instytucie Maszyn Cieplnych:

 • SKN TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

opiekun – dr inż. Michał PYRC  

Obszarem zainteresowań członków koła są zagadnienia związane z motoryzacją, a zwłaszcza z silnikami spalinowymi. Członkowie koła uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, a w zeszłym roku byli min. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Studenci angażują się w prace modernizacyjne silników, czego przykładem może być naprawa silnika ISUZU 1,7D zainstalowanego w hamowni silnikowej IMC oraz uczestnictwo w pracach związanych z uruchomieniem stacjonarnego agregatu prądotwórczego. W ostatnim okresie czasu członkowie koła w ramach projektu „Pneumomobil” zbudowali trójkołowy pojazd z napędem pneumatycznym, z którym wzieli udział w międzynarodowych zawodach tego typu pojazdów na Węgrzech. Dla chętnych istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach badawczych, min. w projekcie „Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni”.  

 • SKN Energetyki Cieplnej TERMOENERGIA

opiekun – dr inż. Maciej MAREK  

Główny obszar działalności koła skupia się wokół szeroko rozumianej energetyki, procesów przepływowych, mechaniki płynów oraz zastosowań metod numerycznych w tych dziedzinach (w szczególności CFD - Computational Fluid Dynamics). W minionych latach członkowie koła mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących wyjazdach dydaktycznych rozwijających ich wiedzę nt. nowoczesnych silników lotniczych m.in. do zakładów Rolls-Royce’a w Dahlewitz (Niemcy), WSK PZL-Rzeszów oraz PZL Mielec, będących częścią Doliny Lotniczej, a także współcześnie stosowanych technologii energetycznych w elektrowniach Bełchatów, Kozienice. Członkowie koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, m.in. KN „Energia-Ekologia-Etyka” organizowanej przez AGH w Krakowie oraz Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej. Obecnie działania koła koncentrują się wokół modelowania CFD procesów cieplno-przepływowych  

 • SKN EKO-ENERGIA

opiekun - dr hab. inż. Piotr PEŁKA, prof. PCz  

Zakres zainteresowań koła skupia się głównie na nowoczesnych technologiach wytwarzania oraz konwersji energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, a w tym niskoemisyjnych technologii spalania, obniżaniu emisji gazów spalinowych, alternatywnych źródeł energii. W ramach działalności koła jego członkowie biorą udział w spotkaniach organizowanych na terenie uczelni (ostatnio z Wiceprezesem Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno Panem Adamem Kampą), wyjeżdżają do licznych zakładów w kraju i za granicą związanych z profilem naszej działalności, biorą udział w organizowanych seminariach oraz konferencjach naukowych. W ostatnich latach studenci brali udział w wyjazdach do Elektrowni Łagisza, Bełchatów, Jaworzno III, uczestniczyli w seminariach naukowych w Zakopanem i Międzybrodziu Żywieckim oraz w V Ogólnopolski Szczycie Energetycznym OSE w Gdańsku i IX Ogólnopolskim forum fotowoltaiki i magazynowania energii SOLAR+ w Kielcach.

Nowoczesne laboratoria

 • Laboratorium Aerodynamiki Środowiska
 • Laboratorium Diagnostyki Maszyn
 • Laboratorium Energetyki
 • Laboratorium Informatycznych Systemów Pomiarowych
 • Laboratorium Kotłowe
 • Laboratorium Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Metrologii i Elektroniki
 • Laboratorium Numerycznej Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Podstaw Automatyki
 • Laboratorium Silników Spalinowych
 • Laboratorium Spalania Paliw Energetycznych i Fluidyzacji
 • Laboratorium – Stacja Diagnostyczna
 • Laboratorium Technik Grzewczych
 • Laboratorium Wymiany Ciepła i Termodynamiki
 • Laboratorium Zaawansowanych Metod Metrologii Przepływów
 • Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i ich Przetwórstwa
 • Laboratorium Elektroenergetyki
 • Laboratorium Kontroli Technicznej
 • Laboratorium Maszyn i Urządzeń Technologicznych
 • Laboratorium Mechaniki, Fizyki Cząsteczkowej i Termodynamiki
 • Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej i Optycznej
 • Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
 • Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Laboratorium Spawania i Cięcia Metali i ich Stopów
 • Laboratorium Technik Multimedialnych
 • Laboratorium Technologii Obróbki Plastycznej
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
 • Kreślarnia, Modelarnia

Wymiana studencka Erasmus+

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej począwszy od roku 2000 uczestniczy w europejskim programie wymiany studenckiej Erasmus+ (poprzednio Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus), umożliwiając swoim studentom, wyjazdy na okresy studiów do uczelni zagranicznych, jak również odbywanie staży zawodowych u zagranicznych partnerów przemysłowych. Lista uczelni partnerskich,  z którymi Politechnika Częstochowska posiada aktualne umowy o współpracy obejmuje uczelnie z różnych krajów Europy, w tym: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch.

Instytut Maszyn Cieplnych, będąc jedną z jednostek organizacyjnych Wydziału, wykorzystując swoje kontakty międzynarodowe, organizuje również staże dla studentów. Dzięki temu  w ostatnich latach studenci odbywali staże w takich ośrodkach jak: Rolls-Royce UK (Lincoln, Wielka Brytania), Voith Paper (Heidenheim, Niemcy), Ansys Germany (Otterfing, Niemcy), Volkswagen (Wolsburg, Niemcy), Renault (Rueil Malmaison, Francja), Centre Technique du Papier (Grenoble, Francja), Alstom (Zurych, Szwajcaria), Siemens (Derby, Wielka Brytania), VTT (Jyvaskyla, Finlandia).

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej bierze również udział w innych programach międzynarodowych, w tym m.in. w Kursach Intensywnych, tj. komponencie programu Erasmus+.

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ oraz kontaktom bilateralnym oferta dydaktyczna wydziału jest wzbogacona o wykłady zamawiane zagranicznych profesorów wizytujących oraz przedstawicieli przemysłu zagranicznego. W ubiegłych latach odbyło się szereg takich wykładów prowadzonych przez profesorów z uczelni m.in. w Salonikach, Volos (Grecja), Brukseli, Gent, Virton (Belgia), Grenoble, Orleans (Francja), Cork (Irlandia), Perugii (Włochy), Pragi (Czechy) oraz przedstawicieli przemysłu: Rolls-Royce Deutschland, Voith Paper (Niemcy), Technip (Holandia).  

Więcej informacji o programie: http://pcz.pl/erasmus/erasmus-plus-2014

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne I stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form),
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS,
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS


Źródło: