MATEMATYKA

Celem studiów jest:

 • wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę matematyczną na tyle wszechstronną, aby mogli rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną i metodami optymalizacyjnymi
 • przygotowanie absolwenta do podjęcia studiów trzeciego stopnia
 • przygotowanie absolwenta zarówno do samodzielnej jak i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań oraz formułowania problemów matematycznych
 • nabycie umiejętności stosowania podstawowych pakietów matematycznych
 • przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach wykorzystujących metody modelowania matematycznego.

Studia stacjonarne na kierunku Matematyka drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra i trwają 2 lata (4 semestry).

W ramach kierunku Matematyka oferowane są dwa zakresy:

 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • matematyka przemysłowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów w zakresie matematyka finansowa i ubezpieczeniowa:

 • posiada pogłębioną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań
 • zna metody matematyczne wykorzystywane do analizy rynków finansowych
  i ubezpieczeniowych
 • potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach praktycznych i wykorzystywać je do analizowania zachodzących procesów
 • posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi
 • posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia studiów doktoranckich.

Absolwent po ukończeniu studiów w zakresie matematyka przemysłowa:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań
 • zna metody matematyczne wykorzystywane w modelowaniu zjawisk fizycznych
  i technicznych
 • potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach technicznych i wykorzystywać je do analizowania zachodzących procesów
 • posiada umiejętność realizacji obliczeń numerycznych i analizy wyników
 • posiada wiedzę z zaawansowanych metod informatycznych stosowanych
  w modelowaniu matematycznym
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki w Szkole doktorskiej.