Matematyka I stopnia st. stacjonarne

Matematyka I stopnia st. stacjonarne

Studia I stopnia na kierunku matematyka są prowadzone od roku akademickiego 2003/2004. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Matematyki (www.im.pcz.pl).

Absolwent studiów I stopnia kierunku matematyka:

 • posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod matematycznych stosowanych w technice i gospodarce
 • posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych
 • jest przygotowany do samodzielnej jak i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań i formułowania problemów matematycznych
 • posiada umiejętność stosowania komputerowych pakietów matematycznych
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka i innych kierunkach.

Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu studiów matematycznych absolwent jest przygotowany do pracy w bankach, instytucjach finansowych, w działach finansowych urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz w działach badawczych przemysłu.

 

Akredytacja

Studia I stopnia na kierunku matematyka uzyskały w 2013 roku pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia zamawiane na kierunku matematyka

Na kierunku matematyka prowadzimy obecnie studia zamawiane w ramach projektów europejskich: „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2011/2012. „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”. – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013. W latach 2008–2011oraz 2009– 2012 studenci studiów matematycznych kształcili się na studiach zamawianych objętych projektami EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) - „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”oraz „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”.

Studia II stopnia

Od roku akademickiego 2013/2014 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzi na kierunku matematyka studia II stopnia.

Koła naukowe

Studenci kierunku matematyka mogą uczestniczyć w pracach koła naukowego Matematyk prowadzonego przez dra Grzegorza Biernata. W ramach działalności tego koła studenci przygotowują referaty i prace naukowe oraz uczestniczą w konferencjach/warsztatach naukowych:
 • w roku 2010 studenci koła wzięli udział w XIII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków, które odbywały się w Krakowie i były poświęcone logice oraz podstawom matematyki.
 • w roku 2011 studenci koła wzięli udział w XIV Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków zorganizowanych przez koło Matematyczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodnim Warsztatów była algebra. Tomasz Dedyk, Małgorzata Bejm oraz Bernadetta Wilczyńska zaprezentowali na sesji posterowej plakat „Values of the fundamental symmetric polynomials with natural arguments”
 • w roku 2012 członkowie koła uczestniczyli w XV Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Matematyków w Krakowie, gdzie Tomasz Dedyk i Katarzyna Koźmin przedstawili poster „The norm of linear operator T:Rn ›Rm”.
W ramach prac koła naukowego Matematyk powstały następujące publikacje wspólne ze studentami:

Udział studentów w konferencjach

W roku 2014 trzy studentki kierunku matematyka będą uczestniczyć w konferencji zagranicznej – International Conference on Fractional Differentiation and Its Applications ICFDA’14, która odbędzie się w Catanii (Sardynia, Włochy). Konferencja jest poświęcona analizie niecałkowitego rzędu i jej zastosowaniom. Studentki przygotowują poster, wezmą udział w obradach i warsztatach. Wyjazd będzie finansowany w ramach projektów „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” oraz „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”.

Praktyki dla studentów matematyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki podpisał umowy ramowe dotyczące praktyk zawodowych dla studentów kierunku matematyka, studia pierwszego stopnia. Studenci mogą odbyć praktyki w następujących instytucjach/przedsiębiorstwach:
 •  Biuro Finansów Oświaty
 •  Pierwszy Urząd Skarbowy,
 •  Urząd Miasta Częstochowy
 •  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 •  Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca
 •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 •  Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Certyfikaty/szkolenia/uprawnienia

W latach 2009-2011 studenci kierunku matematyka uczestniczyli w szkołach matematycznych na trzech konferencjach „Nauki Ścisłe w Technice”, organizowanych w ramach projektu „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. W ramach projektu „Odbierz klucz do sukcesu”, studenci uczestniczyli w szkoleniach:
 • AutoCAD podstawowy
 • CATIA podstawowa oraz zaawansowana w zakresie projektowania hybrydowego
 • z zakresu ochrony środowiska oraz stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku w procesie produkcji.
Studenci po ukończeniu szkolenia otrzymali międzynarodowe certyfikaty. W ramach realizowanych projektów studenci uczestniczą także w kursach rozszerzających z języka angielskiego technicznego i biznesowego, kończących się certyfikatami.

Nowoczesne laboratoria

Instytut Matematyki posiada trzy nowoczesne laboratoria komputerowe mieszczące się w salach A21, A25 oraz 117, w których jest rozmieszczonych odpowiednio 25, 20 oraz 13 stanowisk komputerowych. Na wszystkich stanowiskach komputerowych zainstalowany jest program Maple do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz program Statistica. Ponadto na komputerach w laboratorium A25 zainstalowany jest program Mathcad.Studenci kierunku matematyka mogą również korzystać z możliwości stwarzanych przez komputerową platformę usług kampusowych Platon U3: https://pcz.cloud.pionier.net.pl/. Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników elastyczny dostęp do aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup. W szczególności dostępne są dla studentów i pracowników:
 • zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCAD, Corel)
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów
Na platformie Platon U3 studenci po zarejestrowaniu i przydzieleniu dostępu mogą korzystać z następującego oprogramowania: Adina 8.7, Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, Adobe Premiere Pro CS5.5, Ansys 13 AcademicResearch, Ansys 13 TeachingIntroductory, Blender 2.6, CorelDRAW X5, FreeCAD, Gimp 2.6, Maple 15, Maple 16, MapleSIM 5, Mathcad 15, Mathcad Prime 1.0, Mathematica 8, Matlab 2011b Academic, Matlab 2011b Classroom.

Integracja środowisk

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej organizuje od 2007 r. imprezę turystyczną pod nazwą Wiosenny Pieszo-Rowerowy Rajd Matematyków. Rajd ten odbywa się rokrocznie pod koniec maja i jest doskonałą okazją do integracji dwóch środowisk: studentów matematyki i pracowników Instytutu Matematyki. Od pierwszego rajdu liczniejszą grupę stanowią studenci, którzy w zdecydowanej większości wybierają formę pieszą. Meta rajdu dotychczas znajdowała się w Olsztynie lub sąsiednich Biskupicach, co stanowiło okazję do podziwiania piękna tej okolicy. Tam na wspólnym obiedzie spotykali się wszyscy uczestnicy, których liczba rosła z roku na rok, od około 40 do blisko 100 osób w roku ubiegłym. Trasa piesza rajdu rokrocznie była inna, studenci uczestniczyli w jej ustalaniu.

matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Absolwent po ukończeniu specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa:

 •  zna metody matematyczne wykorzystywane do analizy rynków finansowych i ubezpieczeniowych
 •  potrafi budować modele matematyczne procesów ekonomicznych
 •  posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych

matematyka przemysłowa

Absolwent po ukończeniu specjalności matematyka przemysłowa:

 •   zna metody matematyczne wykorzystywane w modelowaniu zjawisk fizycznych i technicznych
 •  potrafi budować modele matematyczne procesów występujących w problemach technicznych i przeprowadzać ich analizę
 •   posiada umiejętność realizacji obliczeń numerycznych i analizy wyników

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne I stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form),
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS,
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS


Źródło: