Matematyka stosowana i technologie informatyczne

Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne zakłada dostosowanie obecnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych: matematyki i informatyki technicznej i telekomunikacji.

Połączenie tych dyscyplin, powoduje że tego typu studia w bardzo wszechstronny sposób przygotowują absolwenta do aktywności na szybko zmieniającym się rynku pracy, w szczególności w szybko rozwijającej się branży IT.

Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu optymalizacji swych przedsięwzięć, musi opierać swą działalność na pogłębionej analizie informacji.

Współczesne metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspomagających się, a jednak odrębnych fundamentach: na modelach matematycznych służących do opisu problemów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na ich analizę i rozwiązywanie.

Kształcenie osobno w zakresie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia matematycznych podstaw wielorakich procesów analityczno-decyzyjnych, budowy ich modeli oraz technologii informatycznych pozwalających na ich praktyczne wykorzystanie.

Studia na kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne prowadzone są w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kończących się tytułem inżyniera i trwają 7 semestrów (3,5 roku)

Zakresy(specjalności):

  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki i informatyki na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, statystyczną analizą danych oraz posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi.

Absolwent specjalności Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych (MFBD) potrafi stosować metody matematyczne i statystyczne oraz narzędzia informatyczne stosowane w analizie rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Ponadto zna narzędzia informatyczne i metody matematyczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie gromadzenia, przetwarzania i przesyłania dużych zbiorów danych. Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w różnorodnych instytucjach z sektorów finansowych, ubezpieczeniowych i IT.

Absolwent specjalności Modelowanie matematyczne i analiza danych (MMAD) potrafi stosować metody matematyczne i narzędzia informatyczne do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w rozmaitych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej, takich jak np. finansach, bankowości oraz sterowaniu procesami produkcyjnymi. Absolwent tej specjalności posiada również obszerną wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych, która w połączeniu ze znajomością teorii metod statystycznych sprawia, że może on znaleźć zatrudnienie zarówno w instytucjach państwowych, urzędach statystycznych jak i przedsiębiorstwach z wielu branż przemysłu.