MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

 

Studia stacjonarne:

pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne

drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestralne

Studia niestacjonarne:

pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestralne

drugiego stopnia (magisterskie) - 4 semestralne

 

Zakres kształcenia:

 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Inżynieria samochodowa (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Spawalnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
 • Modelling and Simulation in Mechanics – studia w języku angielskim (studia stacjonarne drugiego stopnia)

 

Program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

 • zna podstawowe techniki programowania komputerów, jak również zaawansowane metody numeryczne wykorzystywane w profesjonalnych programach komputerowych
 • posiada wiedzę z zakresu konstruowania maszyn lub urządzeń,
 • posiada wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych umożliwiających modelowanie maszyn lub urządzeń a także przeprowadzanie różnego rodzaju analiz (statycznych, dynamicznych, termicznych,
 • posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych,
 • zna podstawowe techniki z zakresu weryfikacji eksperymentalnej wyników prac projektowych
 • posiada umiejętności analizowania i optymalnego doboru parametrów maszyn lub urządzeń w celu poprawienia ich funkcjonalności.

Wykształcenie uzyskane w ramach studiów z zakresu Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń jest wystarczające do podjęcia pracy w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, firmach technologicznych, zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, firmach doradczych i audytorskich, instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych,
 • posiada umiejętność nadzorowania procesów produkcji z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów z tworzyw polimerowych,
 • zdobywa szeroką wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych,
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów

Absolwent studiów z zakresu Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, lotniczej, narzędziowej, przemysłu zabawkarskiego, medycznego, gospodarstwa domowego, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach
i regeneracji części maszyn i urządzeń do przetwórstwa materiałów polimerowych.

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA uzyskują szerokie wykształcenie w dziedzinie robotyki i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację oraz robotyzację i automatyzację produkcji. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania wytwarzania CAM i robotyzacji procesów wytwarzania. Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania robotów i obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Mogą także prowadzić prace w zakresie konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce, mają również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.

Zakres INŻYNIERIA SAMOCHODOWA zapewnia kształcenie studentów w zakresie projektowania i eksploatacji pojazdów samochodowych. Absolwenci zdobywają wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu energooszczędności, dynamiki, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Jest wykształcony w zakresie obsługi, badań, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Zdobywa wiedzę z zakresu projektowania elementów i zespołów pojazdów samochodowych i rozwiązywania problemów konstrukcyjno-technologicznych.

Kształcenie na studiach z zakresu Inżynieria Samochodowa to:

 • wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE,
 • zdobywanie wiedzy z zakresu inżynierii samochodowej,
 • zdobywanie wiedzy uzupełniającej z zakresu ochrony środowiska, zarządzania, socjologii, oraz prawa energetycznego
 • możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu
 • możliwość studiowania za granicą (w ramach m.in. Programu ERASMUS)
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych

Absolwenci studiów z zakresu Inżynieria Samochodowa mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych zakładów przemysłowych oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami motoryzacyjnymi.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, kończący studia z zakresu SPAWALNICTWO:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych,
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów,
 • zdobywa szeroką wiedzę o technologiach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych,
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosowanych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych,
 • absolwenci studiów z zakresu Spawalnictwo mogą uzyskać certyfikat europejskiego inżyniera spawalnika (IWE) oraz kontroli badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN 473.

Absolwent studiów z zakresu Spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technik spawalniczych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, motoryzacyjnej, narzędziowej, konstrukcji stalowych, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń w różnych dziedzinach, w tym energetyce, górnictwie, przemyśle maszynowym i innych.

 

Studia drugiego stopnia

Celem studiów jest:

- wykształcenie magistrów inżynierów posiadających rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki i nauk pokrewnych, inżynierii cieplnej, automatyzacji i robotyki, technologii elementów maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich,

- nabycie wysokich umiejętności projektowania oraz rozszerzonych umiejętności wykorzystania maszyn do przetwórstwa materiałów i obróbki elementów maszyn, maszyn energetyki cieplnej, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno w zakresie projektowania jak i technologii,

- przygotowanie absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów badawczych
i innowacyjnych,

- przygotowanie absolwenta do kierowania zespołem inżynierskim, do obejmowania kierowniczych stanowisk w strukturach produkcyjnych i do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,

- przygotowanie absolwenta zarówno do samodzielnej, jak też zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań, formułowania problemów inżynierskich.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Absolwent jest kreatywnym specjalistą w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii.

Absolwent jest przygotowany do:

• realizacji i twórczego rozwoju procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji,

• prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,

• pracy w zespole, a w szczególności kierowania zespołem,

• koordynacji prac i oceny ich wyników,

• sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i przekazywania swych umiejętności zespołowi pracowniczemu.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu,
a w szczególności w:

• przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,

• jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,

• jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,

• jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,

• innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
w zakresie KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ posiada wykształcenie wystarczające do podjęcia pracy w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • firmach technologicznych,
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
 • firmach doradczych i audytorskich,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
w zakresie PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych jako konstruktor narzędzi
  do przetwórstwa (formy wtryskowe, głowice),
 • posiada umiejętność projektowania oraz nadzorowania procesów technologicznych
  z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów
  z tworzyw polimerowych,
 • ma wiedzę o technologiach przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych i komputerowych,
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych przetwórstwa polimerów.

Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z szeroko pojętego zakresu procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych, które są wykorzystywane w dynamicznie rozwijającym się przemyśle. Absolwent w zakresie Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych, jako konstruktor narzędzi do przetwórstwa, technolog procesu przetwórstwa, kadra zarządzająca, pracownik w placówkach naukowo-badawczych.

 

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
w zakresie AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA uzyskują wykształcenie w dziedzinie technologii wytwarzania i automatyzacji produkcji.
Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację i robotyzację oraz automatyzację produkcji.

W ramach studiów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii wytwarzania,
 • programowania maszyn CNC,
 • kontroli jakości wyrobów,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania.

Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania obrabiarek CNC i robotów
w połączeniu ze znajomością ich programowania oraz sterowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Potrafią programować sterowniki i adaptować je w procesach produkcyjnych. Mogą także prowadzić prace badawcze w zakresie sterowania napędów, konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia. Są przygotowani do prowadzenia pomiarów i ich dokumentacji. Zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz projektowania procesów technologicznych i urządzeń automatyzujących te procesy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce. Absolwenci mają dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.

 

Absolwenci studiów magisterskich w zakresie INŻYNIERIA SAMOCHODOWA uzyskują fachową wiedzę dotyczącą problemów szeroko pojmowanej inżynierii cieplnej i samochodowej. Realizowany program odpowiednio dobranych przedmiotów specjalistycznych kształci u nich potrzebne umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji różnego rodzaju systemów inżynierii cieplnej i samochodowej. Szczególną uwagę w kształceniu koncentruje się na problematyce energooszczędności, dynamiki maszyn, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Wykształcenie absolwentów oparte jest na gruntownej wiedzy z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, teorii spalania, dynamiki pojazdów, metrologii cieplno-przepływowej, ochrony środowiska a także modelowania numerycznego i optymalizacji obiegów cieplnych.

Kształcenie w zakresie Inżynieria samochodowa to ponadto:

  • wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE,
  • możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu,
  • możliwość studiowania za granicą,
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych,
  • możliwość zapoznania się z działalnością zakładów przemysłowych w ramach zajęć wyjazdowych.

Absolwenci przygotowani są do pracy w biurach projektowych, w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych i energetycznych zakładów przemysłowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami racjonalnego wykorzystania energii.

 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie SPAWALNICTWO posiada gruntowną wiedzę oraz niezbędne umiejętności do:

  • pracy w tworzeniu technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych,
  • projektowania konstrukcji stalowych,
  • kontroli jakości złączy spawanych,
  • budowy urządzeń i robotów spawalniczych.

Celem studiów jest przygotowanie pracowników wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów do pracy w zakładach przemysłowych wielu sektorów gospodarki. Kierunkowe wykształcenie stanowi podstawę do ubiegania się o tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika wraz z Certyfikatem Kompetencji EOTC nadawanym w Polsce przez Europejska Federację Spawalniczą. Studenci w trakcie studiów stykają się z problemami z zakresu wytrzymałości materiałów, inżynierii materiałowej, wymiany ciepła, fizyki łuku, konstruowania nowoczesnych zasilaczy łuku i układów jego przemieszczania oraz sterowania przepływem metalu w źródłach ciepła.

 

Studenci MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS uzyskują wiedzę w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje. Program w tym zakresie złożony jest z przedmiotów obejmujących zróżnicowane działy mechaniki, których integracja umożliwia rozwiązywanie złożonych zagadnień mechanicznych o znaczeniu praktycznym. W ramach wybranego zakresu studenci uzyskują wiedzę o różnych metodach i zaawansowanych technikach inżynierskich, są zaznajamiani z oprogramowaniem komercyjnym oraz wnikliwą analizą uzyskiwanych wyników symulacji.

Wiedza uzyskiwana przez studentów oparta jest na podstawowych zasadach mechaniki, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, optymalizacji oraz metod numerycznych.

MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS zapewnia:

  • wysoki poziom kształcenia oparty na standardach Unii Europejskiej,
  • dostęp do nowoczesnego oprogramowania komercyjnego stosowanego w przemyśle,
  • dostęp do nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriów,
  • możliwość uczestnictwa w projektach badawczych o charakterze eksperymentalnym, teoretycznym i numerycznym pozwalających na zdobycie dodatkowej wiedzy
   i doświadczenia w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich o charakterze praktycznym,
  • możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach partnerskich,
  • możliwość odbywania staży przemysłowych (także zagranicznych) w partnerskich zakładach przemysłowych oraz instytutach badawczych,
  • możliwość wizyt w zakładach przemysłowych mających na celu zaznajomienie studentów z praktycznymi zagadnieniami inżynierskimi.

 

Students of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS obtain the sound knowledge in the field of advanced mechanics of materials (solids, fluids, complex materials e.g. polymers) as well as dynamics of technical systems and their mathematical description allowing for their modelling and simulations. The course programme is composed of various modules covering variety of mechanical areas, allowing for their integration into complex mechanical problems of practical importance. The knowledge provided is a mixture of different approaches and advanced engineering techniques, students are trained in using commercial software and in the thorough interpretation of the simulation results.

The knowledge provided to students is based on the fundamental principles of mechanics, strength of materials, fluid mechanics, thermodynamics, optimisation and numerical methods.

The course offers:

 • high quality teaching based on EU standards,
 • access to up-to-date commercial software used commonly in industry,
 • access to modern laboratory equipment,
 • possibility to take part in various experimental, theoretical and simulation projects allowing to acquire knowledge and experience in dealing with practical engineering problems,
 • possibility to study abroad,
 • possibility of industrial trainings (also abroad) in partner companies and research institutes,
 • visits to industrial companies aimed at making students familiar with practical problems.

Graduates of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS are good candidates for R&D units of enterprises and research institutes active in the fields of aviation, automotive, energy, process engineering and many others. Graduates are ready to face the problems encountered in daily engineering practice and to solve them with the use of modern and up-to-date approaches and techniques. Graduates are aware of methods used to minimise the environmental impacts of engineering activities.