Mechanika i budowa maszyn II stopnia st. stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn II stopnia st. stacjonarne

W TRAKCIE STUDIÓW II STOPNIA UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:

Absolwent studiów II stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn:
 • posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki i nauk pokrewnych, inżynierii cieplnej, automatyzacji i robotyki, technologii elementów maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich
 • nabył wysokie umiejętności projektowania oraz rozszerzone umiejętności wykorzystania maszyn do przetwórstwa materiałów i obróbki elementów maszyn, maszyn energetyki cieplnej, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno w zakresie projektowania jak i technologii
 • jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów badawczych i innowacyjnych
 • jest przygotowany do kierowania zespołem inżynierskim, do obejmowania kierowniczych stanowisk w strukturach produkcyjnych i do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • jest przygotowany zarówno do samodzielnej, jak też zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań, formułowania problemów inżynierskich.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Akredytacja

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn (I i II stopnia) uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia zamawiane na kierunku mechanika i budowa maszyn

Obecnie na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone są studia zamawiane w ramach projektów europejskich:

 1. „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2011/2012.
 2. „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”. – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013.

W latach 2008–2011 oraz 2009–2012 studenci kształcili się na studiach zamawianych objętych projektami EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) - „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” oraz „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”.

Studia III stopnia

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prowadzi od wielu lat studia doktoranckie (III stopnia) w dyscyplinach mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Studia podyplomowe

 • STUDIA PODYPLOMOWE „PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH”


  Wtryskarka ZHAFIR Venus VE2300

  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie szeroko pojętego przetwórstwa tworzyw sztucznych, wdrażania nowoczesnych technologii oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń peryferyjnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu fizykochemii polimerów, ich właściwości oraz podstaw przetwórstwa daje niezbędne podstawy do dalszego doskonalenia umiejętności podczas sterowania i nadzorowania technologii przetwórstwa oraz radzenia sobie z problemami w realnych warunkach przemysłowych.

 • STUDIA PODYPLOMOWE ” Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE.”


  Certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa potwierdzający autoryzację Zakładu Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej jako ośrodka szkoleniowego

  Studia podyplomowe” Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE” adresowane są do inżynierów, zajmujących się w pracy zawodowej technologiami spawalniczymi. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy z zakresu spajania materiałów oraz ich przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE). Dyplom IWE daje kompetencje w ramach specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji w zakładach przemysłowych stosujących procesy spajania wg wymagań akceptowanych przez International Welding Institute (IWI). Studia trwają dwa semestr i prowadzone są w systemie niestacjonarnym.

Koła naukowe

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych:

 • Koło naukowe mechaniki stosowanej

  Opiekunami koła są dr inż. Tomasz Domański oraz dr inż. Marcin Kubiak. Uczestnicząc w pracach koła studenci nabierają umiejętność obsługi profesjonalnej aparatury badawczej, projektują urządzenia i stanowiska badawcze przy wykorzystaniu oprogramowania inżynierskiego. Wyniki swoich prac mogą zaprezentować w ramach między-wydziałowych seminariów kół naukowych.
  Przykładowe prace zrealizowane w ramach koła naukowego mechaniki stosowanej:
  - stanowisko do badania odkształceń profili z  metali nieżelaznych  Projekt stanowiska do badania odkształceń profili z metali nieżelaznych
   

 • Koło naukowe spawalników


  Studenci koła naukowego na Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWELDING

  Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Krzysztof Kudła. W ramach koła naukowego studenci biorą udział w badaniach prowadzonych w Zakładzie Spawalnictwa, poznając metody i sprzęt badawczy wykorzystywany w technice spawalniczej. W kole naukowym prowadzone są również praktyczne szkolenia z zakresu technik spawalniczych i metod badań nieniszczących. Studenci należący do koła mają również możliwość uczestnictwa w seminariach oraz wyjazdach do zakładów pracy i firm z branży spawalniczej.

 • Studenckie Koło Naukowe Komputerowe Systemy Pomiarowe

  Opiekunem koła jest dr inż. Piotr Boral. W ramach działalności koła naukowego przeprowadzono spotkania, podczas których członkowie koła mieli możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie pomiarów współrzędnościowych. W 2013r. zorganizowano seminarium naukowe w firmie Zeiss w Mikołowie, gdzie zostało przeprowadzone szkolenie na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Prismo ZEISS.

  Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn podczas seminarium naukowego w firmie Zeiss w Mikołowie.
   

 • Studenckie koło naukowe przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych

  Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Jacek Nabiałek. Uczestnicząc w pracach koła naukowego studenci nabywają umiejętności projektowania form wtryskowych i procesu wtrysku tworzyw. Poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania i symulacji procesu przetwórstwa tworzyw, m in. z wykorzystaniem programów Moldflowi Moldex 3D. Organizowane są również wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych i na targi branżowe.

 • Studenckie koło naukowe techniki motoryzacyjnej

  Opiekunem koła jest dr inż. Michał Pyrc. W ramach koła naukowego studenci uczestniczą w licznych wizytach technicznych zakładach pracy. Członkowie koła uczestniczą w pracach związanych z uruchamianiem i modernizacją silnikowych stanowisk badawczych. Wyniki swoich prac mogą zaprezentować w ramach między-wydziałowych seminariów kół naukowych.

Udział studentów w konferencjach

W ramach projektu „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” studenci kierunku mechanika i budowa maszyn biorą udział zarówno w konferencjach krajowych jak i zagranicznych. W roku 2015 przewidziany jest udział w konferencjach dla 16 studentów/ek kierunku zamawianego.
W ramach specjalności lub kół naukowych studenci mają możliwość uczestnictwa w konferencjach z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych:

 •     w roku 2010 grupa studentów IV roku specjalności "Przetwórstwo polimerów" wzięła udział w konferencji "POLIMER 2010" organizowanej przez Koło Naukowe studentów z Politechniki Warszawskiej "Polimer"
 •     w roku 2013 trzech studentów brało udział w konferencji Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne, organizowanej przez Politechnikę Śląską

Praktyki dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn mogą realizować swoje praktyki w zakładach przemysłowych znajdujących się w regionie. Kontakt z przedstawicielami przedsiębiorców możliwy jest poprzez Społeczną Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, zrzeszający przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji państwowych i władze miasta Częstochowy. Społeczna Rada Wydziału, która została powołana w roku 2013 przez dziekana prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, czynnie uczestniczy w kształtowaniu programu praktyk i staży dla studentów wszystkich kierunków Wydziału. Więcej informacji na stronie
wimii.pcz.pl/pl/spoleczna-rada-wydzialu.

Dla studentów naszego kierunku przewidziane są również płatne staże zagraniczne i krajowe, realizowane w ramach projektu „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”:

 • staże zagraniczne dla 5 studentów/ek kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn, realizowane w roku 2015 w Universidade do Minho w Guimaräes (Portugalia) oraz National Technical University of Ukraine (Kijów, Ukraina).
 • staże krajowe u potencjalnych pracodawców dla 27 studentów/ek kierunku zamawianego mechanika i budowa maszyn.


Studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży w czołowych firmach  m. in. TRW Polska Sp. z o.o., Grafe Polska, Anitex, Formes, Asten Group, Granulat Bis, Zaborowski, Maskpol S.A., Lincoln Electric, Sab, Wielton, Mostostal Częstochowa
 

Certyfikaty, szkolenia i uprawnienia

W latach 2009-2011 studenci kierunku mechanika i budowa maszyn uczestniczyli w szkołach mechaniki na trzech konferencjach „Nauki Ścisłe w Technice”, organizowanych w ramach projektu „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”.

W ramach projektu „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki”, studenci uczestniczą w szkoleniach:

 • AutoCAD podstawowy i zaawansowany,
 • CATIA podstawowa oraz zaawansowana w zakresie projektowania hybrydowego,
 • Ochrona środowiska oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku w procesie produkcji.
 • Modelowanie części w programie SolidWorks.
 • Modelowanie systemów dynamicznych w pakiecie Matlab-Simulink.

Studenci po ukończeniu szkoleń otrzymują międzynarodowe certyfikaty. W ramach realizowanych projektów studenci uczestniczą także w kursach rozszerzających z języka angielskiego technicznego i biznesowego, kończących się certyfikatami.

Dodatkowo studenci kierunku mechanika i budowa maszyn mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach:

 • z obsługi programu TopSolid. W dniu 24 maja 2012 roku w Zakładzie Przetwórstwa Polimerów odbyło się szkolenie z zakresu użytkowania programu TopSolid 7, w którym wzięli udział studenci oraz doktoranci. Szkolenie przeprowadzone było przez przedstawiciela firmy TopSolution z Warszawy. Uczestnicy (10 osób) otrzymali na zakończenie otrzymali certyfikaty wystawione przez firmę TopSolution - oficjalnego dystrybutora programu TopSolid w Polsce.
 • z obsługi urządzeń do analizy termicznej firmy NETZSCH. Słuchacze studiów podyplomowych w porozumieniu z firmą NETZSCH Thermal Analysis otrzymali certyfikat świadczący o umiejętności obsługi w/w urządzeń i analizy otrzymanych wyników badań.

Nowoczesne laboratoria

platforma usług kampusowych Platon U3

Studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn mogą również korzystać z możliwości stwarzanych przez komputerową platformę usług kampusowych Platon U3: https://pcz.cloud.pionier.net.pl/. Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników elastyczny dostęp do aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup. W szczególności dostępne są dla studentów i pracowników:

 • zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCAD, Corel)
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów

Na platformie Platon U3 studenci po zarejestrowaniu i przydzieleniu dostępu mogą korzystać z następującego oprogramowania: Adina 8.7, Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium, Adobe Premiere Pro CS5.5, Ansys 13 AcademicResearch, Ansys 13 TeachingIntroductory, Blender 2.6, CorelDRAW X5, FreeCAD, Gimp 2.6, Maple 15, Maple 16, MapleSIM 5, Mathcad 15, Mathcad Prime 1.0, Mathematica 8, Matlab 2011b Academic, Matlab 2011b Classroom.

Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- Informacje ogólne

 

Specjalność Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń ma charakter interdyscyplinarny, a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu metod informatycznych i komputerowych w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. Specjalność Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń daje możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych na wszystkich etapach projektowania maszyn i urządzeń w połączeniu z nabyciem praktycznych umiejętności z zakresu modelowania maszyn i ich elementów i rozwiązywania zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem komputera oraz prowadzenia eksperymentalnej weryfikacji wyników prac projektowych.


- Wiedza, umiejętności, kompetencje:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i budowa maszyn, kończący specjalność Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń:

 • zna podstawowe techniki programowania komputerów, jak również zaawansowane metody numeryczne wykorzystywane w profesjonalnych programach komputerowych
 • posiada wiedzę z zakresu konstruowania maszyn lub urządzeń
 • posiada wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych umożliwiających modelowanie maszyn lub urządzeń a także przeprowadzanie różnego rodzaju analiz (statycznych, dynamicznych, termicznych)
 • posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych
 • zna podstawowe techniki z zakresu weryfikacji eksperymentalnej wyników prac projektowych
 • posiada umiejętności analizowania i optymalnego doboru parametrów maszyn lub urządzeń w celu poprawienia ich funkcjonalności.


- Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • firmach technologicznych
 • firmach doradczych i audytorskich
 • instytucjach naukowo-badawczych.

- Przykładowe symulacje wykonywane w ramach specjalności Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

- Informacje ogólne

 

W toku kształcenia studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi technikami przetwórstwa oraz z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do zatrudnienia zarówno w przemyśle chemicznym przy wytwarzaniu oraz przetwórstwie materiałów polimerowych, we wszystkich gałęziach gospodarki stosujących tworzywa, jak i w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci mają także możliwość podjęcia pracy w szkolnictwie oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska w zakresie utylizacji tworzyw. Studenci specjalności mają możliwość zwiedzenia wielu zakładów produkcyjnych, gdzie zapoznają się z produkcją w realnych warunkach oraz mają możliwość odbywania praktyk zawodowych.

- Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci specjalności Przetwórstwo tworzyw polimerowych są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych
 • zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, lotniczej, narzędziowej, przemysłu zabawkarskiego, medycznego, gospodarstwa domowego, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń do przetwórstwa materiałów polimerowych. Mogą pracować jako:
  • Konstruktor narzędzi do przetwórstwa (formy wtryskowe, głowice),
  • Technolog procesu przetwórstwa,
  • Kadra zarządzająca,
  • Pracownik w placówkach naukowo-badawczych.- Dodatkowe informacje

Symulacja

Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- Informacje ogólne

 

Absolwenci kończący specjalność Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka uzyskują szerokie wykształcenie w dziedzinie robotyki i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację oraz robotyzację i automatyzację produkcji.

W ramach specjalności studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania wytwarzania CAM i robotyzacji procesów wytwarzania. Są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania robotów i obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Mogą prowadzić prace w zakresie konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia.


- Wiedza, umiejętności, kompetencje
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechanika i budowa maszyn, kończący specjalność Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka:

 • zna podstawowe techniki programowania komputerów, jak również zaawansowane metody numeryczne wykorzystywane w profesjonalnych programach komputerowych
 • posiada wiedzę z zakresu konstruowania maszyn lub urządzeń,
 • posiada wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych umożliwiających modelowanie maszyn lub urządzeń
 • posiada wiedzę z zakresu procesów technologicznych,
 • zna podstawowe techniki z zakresu weryfikacji eksperymentalnej wyników prac projektowych
 • posiada umiejętności w zakresie podstaw programowania współczesnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych, profilografometrów, twardościomierzy i mikrotwardościomierzy
 • umie wykorzystać techniki komputerowe w projektowaniu procesów technologicznych oraz potrafi opracować proces technologiczny obróbki skrawaniem z wykorzystaniem systemów CAD/CAM.


- Perspektywy zatrudnienia
Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka jest wystarczające do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • firmach technologicznych
 • firmach doradczych i audytorskich
 • instytucjach naukowo-badawczych

oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.


Przykładowe symulacje wykonywane w ramach specjalności Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
Symulacja toczenia z wykorzystaniem systemu ShopTurn
Symulacja frezowania z zastosowaniem systemu ShopMill
Symulacja frezowania z zastosowaniem EdgeCAM
Modelowanie, symulacja i badania odkształceń i naprężeń elementów maszyn i urządzeń poddanych obciążeniom eksploatacyjnym statycznym i dynamicznym w systemie Ideas

Inżynieria cieplna i samochodowa

Specjalność prowadzona na studiach II stopnia
Absolwenci zdobywają wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu energooszczędności, dynamiki, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Absolwent jest wykształcony w zakresie obsługi, badań, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Zdobywa wiedzę z zakresu projektowania elementów i zespołów pojazdów samochodowych i rozwiązywania problemów konstrukcyjno-technologicznych.
Nasi absolwenci pracują między innymi w: Rolls-Royce, Alstom, Shell, Siemens, Foster-Wheeler, Volkswagen, Renault, TRW, General Electric

Spawalnictwo

- Informacje ogólne

 

Specjalność Spawalnictwo ma na celu kształcenie specjalistów z zakresu technologii łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji stalowych oraz kontroli jakości złączy spajanych. Celem studiów jest przygotowanie pracowników wyższego nadzoru spawalniczego, technologów i konstruktorów.

Absolwent zdobywa szeroką wiedzę o technologiach i materiałach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych. Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem technologii spawalniczych.

- Wiedza, umiejętności, kompetencje
Absolwent specjalności Spawalnictwo:

 • ma umiejętność realizacji prac projektowych i technologicznych
 • potrafi prowadzić i nadzorować prace związane z kontrolą jakości wyrobów
 • zdobywa szeroką wiedzę o technologiach oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych
 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosowanych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych
 • absolwenci specjalności Spawalnictwo mogą uzyskać certyfikat europejskiego inżyniera spawalnika (IWE) oraz kontroli badań nieniszczących zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.


- Perspektywy zatrudnienia
Wykształcenie uzyskanie podczas nauki na specjalności Spawalnictwo pozwala jej absolwentowi na podjęcie pracy w:

 • biurach projektowych
 • firmach eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technik spawalniczych
 • w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, motoryzacyjnej, narzędziowej
 • firmach wykonujących konstrukcje stalowe i budownictwie
 • w zakładach zajmujących się eksploatacją, remontami i regeneracją części maszyn i urządzeń w różnych dziedzinach, w tym energetyce, górnictwie, przemyśle maszynowym i innych.

Modelling and Simulation in Mechanics - prowadzona w języku angielskim

Profil zawodowy absolwentów specjalności Modelling and Simulation in Mechanics Studenci specjalności MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS uzyskują wiedzę w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje. Program specjalności złożony jest z przedmiotów obejmujących zróżnicowane działy mechaniki, których integracja umożliwia rozwiązywanie złożonych zagadnień mechanicznych o znaczeniu praktycznym. W ramach specjalności studenci uzyskują wiedzę o różnych metodach i zaawansowanych technikach inżynierskich, są zaznajamiani z oprogramowaniem komercyjnym oraz wnikliwą analizą uzyskiwanych wyników symulacji. Wiedza uzyskiwana przez studentów oparta jest na podstawowych zasadach mechaniki, wytrzymałości materiałów, mechaniki płynów, optymalizacji oraz metod numerycznych. Specjalność MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS zapewnia:
 • wysoki poziom kształcenia oparty na standardach Unii Europejskiej,
 • dostęp do nowoczesnego oprogramowania komercyjnego stosowanego w przemyśle,
 • dostęp do nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriów,
 • możliwość uczestnictwa w projektach badawczych o charakterze eksperymentalnym, teoretycznym i numerycznym pozwalających na zdobycie dodatkowej wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich o charakterze praktycznym,
 • możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach partnerskich,
 • możliwość odbywania staży przemysłowych (także zagranicznych) w partnerskich zakładach przemysłowych oraz instytutach badawczych,
 • możliwość wizyt w zakładach przemysłowych mających na celu zaznajomienie studentów z praktycznymi zagadnieniami inżynierskimi.
Graduates of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS are good candidates for R&D units of enterprises and research institutes active in the fields of aviation, automotive, energy, process engineering and many others. Graduates are ready to face the problems encountered in daily engineering practice and to solve them with the use of modern and up-to-date approaches and techniques. Graduates are aware of methods used to minimise the environmental impacts of engineering activities. Students of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS obtain the sound knowledge in the field of advanced mechanics of materials (solids, fluids, complex materials e.g. polymers) as well as dynamics of technical systems and their mathematical description allowing for their modelling and simulations. The course programme is composed of various modules covering variety of mechanical areas, allowing for their integration into complex mechanical problems of practical importance. The knowledge provided is a mixture of different approaches and advanced engineering techniques, students are trained in using commercial software and in the thorough interpretation of the simulation results. The knowledge provided to students is based on the fundamental principles of mechanics, strength of materials, fluid mechanics, thermodynamics, optimisation and numerical methods. The course offers:
 • high quality teaching based on EU standards,
 • access to up-to-date commercial software used commonly in industry,
 • access to modern laboratory equipment,
 • possibility to take part in various experimental, theoretical and simulation projects allowing to acquire knowledge and experience in dealing with practical engineering problems,
 • possibility to study abroad,
 • possibility of industrial trainings (also abroad) in partner companies and research institutes,
 • visits to industrial companies aimed at making students familiar with practical problems.
Graduates of Master course on MODELLING & SIMULATION IN MECHANICS are good candidates for R&D units of enterprises and research institutes active in the fields of aviation, automotive, energy, process engineering and many others. Graduates are ready to face the problems encountered in daily engineering practice and to solve them with the use of modern and up-to-date approaches and techniques. Graduates are aware of methods used to minimise the environmental impacts of engineering activities.

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne I stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i II stopnia)

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla każdego cyklu kształcenia.
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jeden semestr odpowiada 30 ECTS 
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form),
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS,
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS


Źródło:

 

 • 2019/2020 Stacjonarne IIst Mechanika i budowa maszyn