Mechatronika

Studia mają charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, bazujących na dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Studia pierwszego stopnia – kończące się tytułem inżyniera

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia: 3,5 - letnie, 7 semestrów

Studia drugiego stopnia  - kończące się tytułem magistra inżyniera

 • studia stacjonarne drugiego stopnia:  1,5 - roczne, 3 semestry

 

Program studiów

 

Sylwetka absolwenta
 

Studia pierwszego stopnia

Absolwenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego urządzeń mechatronicznych,
 • metodologii oraz obsługi oprogramowania do wspomagania projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych,
 • projektowania i opracowywania układów sterowania: manipulatorami, robotami, obrabiarkami CNC, układami sterowania elektropnumatycznego, automatyzacją procesu, systemami wbudowanymi z mikrokontrolerem,
 • projektowania procesów technologicznych oraz wykorzystania do tego celu systemów komputerowych,
 • kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podjęcie pracy zawodowej w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
 • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • przedsiębiorstwach stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich,
 • biurach projektowych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie.

Studia drugiego stopnia

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią inżynierii mechanicznej, automatyki, elektroniki i elektrotechniki – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.

Absolwenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • metodologii, stosowania narzędzi komputerowego wspomagania CAD/CAE i projektowania układów mechatronicznych,
 • zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania,
 • sterowania i programowania manipulatorów i robotów,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach,
 • kreowania inteligentnego zachowania urządzeń mechatronicznych.

Absolwent jest przygotowany do:

 • twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych;
 • kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych;
 • zarządzania procesami technologicznymi;
 • prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych;
 • zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych;
 • podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią podjęcie pracy zawodowej w:

 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym);
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych;
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej;
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.