Mechatronika I stopnia st. stacjonarne

Mechatronika I stopnia st. stacjonarne

Studia na kierunku mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki otwarte zostały w roku akademickim 2008/2009.
Zajęcia z przedmiotów kierunkowych prowadzą pracownicy instytutów:


Absolwent studiów I stopnia kierunku mechatronika:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania
 • posiada umiejętność integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz podczas analizy produktów w ich otoczeniu
 • jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Perspektywy zatrudnienia
Po ukończeniu studiów mechatronicznych I stopnia, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym, eksploatującym i serwisującym układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane, a także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Co to jest mechatronika

Jedna z definicji określa mechatronikę jako sposób projektowania i wytwarzania, polegający na synergicznym, a więc skuteczniejszym niż wskazywałaby na to suma ich cech, połączeniu podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. 

Rys. Diagram definiujący pojęcie mechatronika

Akredytacja

Studia I i II stopnia na kierunku mechatronika uzyskały w 2013 roku pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

STUDIA ZAMAWIANE NA KIERUNKUMECHATRONIKA

Na kierunku mechatronika prowadzimy obecnie studia zamawiane w ramach projektów europejskich „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2011/2012 oraz „Odbierz Klucz do sukcesu – kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” – cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2012/2013.

GRANT STUDENTÓW KIERUNKU MECHATRONIKA

Studenci kierunku Mechatronika realizują grant pt. "Projekt i budowa wielozadaniowego łazika terenowego" w ramach programu "Generacji Przyszłości". W dniu 8 maja 2013 roku Premier Donald Tusk i minister nauki Barbara Kudrycka wręczyli nagrody naszym studentom. Na realizację projektu studenci otrzymali dotację w wysokości 199 380 zł. Otrzymane fundusze są wykorzystane na budowę łazika, który weźmie udział w zawodach University Rover Challenge 2014 na pustyni w Utah oraz w innych międzynarodowych konkursach autonomicznych robotów mobilnych. Obecnie trwają praca projektowe i konstrukcyjne na prototypie łazika terenowego.

Rys. Prototyp konstrukcji łazika

Koła naukowe

Studenci kierunku mechatronika mogą uczestniczyć w pracach Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn
W ramach działalności Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn studenci brali udział w następujących konferencjach i seminariach naukowych:

 • VI Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej 2013, gdzie przedstawili referat nt. Sterowanie robotem mobilnym typu line-follower,
 • The 9-th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM-2013 (Wilno, Litwa, 2012), gdzie zaprezentowali prace nt. Simulation of a ride of the real mobile robot according to the defined path oraz Kinematic analysis of four degrees of freedom manipulator,
 • V Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej 2012, gdzie przedstawili referaty nt. Projekt robota mobilnego typu Line Follower, Wykorzystanie elementów skończonych w analizie numerycznej projektowania części maszyn, Numeryczna analiza przemieszczeń belek ciągłych nagrzewanych strumieniem ciepła, Wizualizacja i sterowanie robotem,
 • XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Computer Aided Engineering 2012, gdzie zaprezentowali pracę nt. Zastosowanie środowiska programistycznego Python oraz modeli CAD w sterowaniu ruchami roboczymi maszyn
 • International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications 2012, gdzie wygłosili referat nt. The application of Python programming language to visualization and control of robot,
 • IV Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej 2011, gdzie przedstawili referat nt. Numeryczna analiza wpływu rozmieszczenia śrub montażowych na kontakt powierzchni łączonych pierścieni łożyskowych.

Studenci również brali udział w turniejach robotów:

Udział studentów w konferencjach

W roku 2013 dwaj studenci kierunku mechatronika uczestniczyli w ramach projektów „Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki - atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki” w konferencji zagranicznej – The 9-th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM-2013 w Wilnie (Litwa). Studenci zaprezentowali tam prace na temat: Simulation of a ride of the real mobile robot according to the defined path oraz Kinematic analysis of four degrees of freedom manipulator.

Certyfikaty/szkolenia

W latach 2009-2011 studenci kierunku mechatronik mieli możliwość uczestniczenia w szkołach z matematyki, fizyki i mechaniki na trzech konferencjach „Nauki Ścisłe w Technice”, organizowanych w ramach projektu „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. W ramach projektów "Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki" oraz „Odbierz klucz do sukcesu” studenci uczestniczyli także w szkoleniach:

 • AutoCAD podstawowy
 • CATIA podstawowa oraz zaawansowana w zakresie projektowania hybrydowego
 • SolidWorks - szkolenie podstawowe z modelowania części
 • TopSolid.

Studenci po ukończeniu szkolenia otrzymali międzynarodowe certyfikaty.
W ramach realizowanych projektów studenci uczestniczą także w kursach rozszerzających z języka angielskiego technicznego i biznesowego, kończących się certyfikatami.

Nowoczesne laboratoria

Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn prowadzi zajęcia na kierunku Mechatronika w następujących laboratoriach:

 • Laboratorium Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn
 • Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Laboratorium Drgań Mechanicznych

Instytut Maszyn Cieplnych dysponuje 9 laboratoriami. Zajęcia na kierunku Mechatronika są prowadzone w:

 • Laboratorium Informatycznych Systemów Pomiarowych
 • Laboratorium Metrologii i Elektroniki (pomiary, rejestracje i analizy szybkozmiennych wielkości fizycznych)
 • Laboratorium Diagnostyki Układów Elektronicznych (badania systemów elektronicznych i informatycznych w pojazdach samochodowych)
 • Laboratorium Podstaw Automatyki.

Instytut Technologii Mechanicznych dysponuje 26 laboratoriami, w śród których związane z kierunkiem Mechatronika to:

 • Laboratorium Mikrokontrolery i sterowniki PLC
 • Laboratorium Mechatroniki
 • Laboratorium Robotyki.

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych dysponuje 4 laboratoriami, w tym sala laboratoryjna wyposażona w sterowniki mikroprocesorowe z mikrokontrolerami 32-bitowymi ARM7EX256, terowniki mikroprocesorowe „Raspberry PI” z 32-bitowymi procesorami ARM Broadcom ARM7EX256 oraz sterowniki ze zmiennoprzecinkowymi 32-bitowymi procesorami sygnałowymi.

systemy sterowania

Absolwenci specjalności Systemy sterowania uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:

 • projektowania układów mechatronicznych
 • sterowania i programowania manipulatorów i robotów
 • sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach
 • zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania
 • obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM.

projektowanie systemów mechanicznych

Absolwenci specjalności Projektowanie systemów mechanicznych uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:

 

 • metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego
 • obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAMprojektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych
 • kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych
 • zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji
 • sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych.Mechatronika studia II stopnia


Absolwenci specjalności Systemy sterowania uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:

 • projektowania układów mechatronicznych
 • sterowania i programowania manipulatorów i robotów
 • sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach
 • zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM.


Absolwenci specjalności Projektowanie systemów mechanicznych uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach:

 • metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego
 • obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM
 • projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych
 • kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych
 • zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji
 • sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych.

Co to jest ECTS (European Credit Transfer System)

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się użytecznym narzędziem umożliwiającym transfer punktów z uczelni partnerskiej oraz akumulację punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Zasady ECTS na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 • punkt ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta. Średni nakład pracy obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych, konsultacjach, egzaminach oraz pracę własną studenta. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 ECTS = 25 godzin dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 i 2014/2015
 • zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym nakład pracy studenta w semestrze wynosi minimum 30 punktów ECTS. Na naszym Wydziale w cyklach kształcenia studiów stacjonarnych, rozpoczynających się w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015, jeden semestr odpowiada 30 ECTS
 • na studiach stacjonarnych I stopnia studenci odbywają praktykę zawodową, która odpowiada 6 punktom ECTS. Punkty te są wliczane do semestru poprzedzającego praktykę
 • punkty ECTS przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się poprzez przypisanie ich wszystkim przedmiotom/modułom kształcenia objętym programami kształcenia poszczególnych kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej Informatyki.

Regulamin studiów PCz Rozdział IV Zaliczenie okresu studiów §18 pkt 3. „ Student uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr w przypadku długu kredytowego nie większego niż 10 punktów ECTS przypisanych semestrowi, na którym ten dług zaistniał lub w przypadku braku zaliczenia z dwóch przedmiotów”

Transfer punktów ECTS w ramach programu ERASMUS

Uzyskanie i transfer punktów ECTS przy zagranicznych wyjazdach studentów w ramach programu ERASMUS ułatwiają (i regulują) następujące dokumenty:

 • katalog przedmiotów (course catalogue), w którym uczelnia przyjmująca studentów w jasny sposób przedstawia program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu
 • formularz zgłoszeniowy studenta (application form)
 • porozumienie o programie zajęć (learning agreement), przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określające zajęcia, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są je podpisują: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta
 • wykaz zaliczeń (transcript of records), opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS.
 • suplement do dyplomu (diploma supplement). Semestr studiów zaliczony przez studenta w ramach programu ERASMUS zgodnie z porozumieniem – learning agreement jest uznawany za równoważny odpowiedniemu semestrowi na naszym Wydziale. Zaliczone na uczelni partnerskiej przedmioty/moduły kształcenia są wraz z uzyskanymi ocenami częścią suplementu do dyplomu wydawanego przez Politechnikę Częstochowską.

Regulamin studiów PCz Rozdział II Organizacja studiów §6 pkt 3. „Wszystkie przedmioty zaliczone za zgodą dziekana poza macierzystą jednostką studenta są uznawane jako spełnienie części wymagań programowych, tzn. przedmioty zaliczone poza macierzysta jednostką muszą być uznane za równoważne określonemu przez dziekana zestawowi przedmiotów obowiązkowych lub wybieranych o tej samej łącznej liczbie punktów ECTS występujących w programie studiów macierzystej jednostki. W przypadku gdy przedmioty zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów, określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w Politechnice dokonuje dziekan.”

System ECTS - krótka prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące systemu i punktów ECTS System ECTS


Źródło:
http://ekspercibolonscy.org.pl/informacje-ogolne
Regulamin studiów PCz Częstochowa 2012 r.