Przebudowa segmentów F i G - O projekcie

 

W dniu 22 stycznia 2015 roku Politechnika Częstochowska podpisała z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie”. Projekt ma na celu utworzenie nowoczesnego ośrodka akademickiego, odpowiadającego najwyższym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowanych zostanie 14 istniejących laboratoriów a także powstaną 4 zupełnie nowe. Infrastruktura wytworzona w wyniku projektu posłuży obecnym jak i przyszłym studentom, kształcącym się na kierunkach takich jak mechanika i budowa maszyn, informatyka, matematyka, inżynieria biomedyczna, energetyka i mechatronika, które znajdują się na liście kierunków priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki realizacji projektu zwiększeniu ulegnie liczba stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia wydziału, a także podniesienia konkurencyjności Politechniki Częstochowskiej na rynku usług edukacyjnych. Projekt jest zgodny z celem głównym działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, jakim jest rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, kształcących specjalistów w zakresie nowych technologii oraz wpisuje się we wszystkie ważne dokumenty strategiczne zarówno na szczeblu międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym i lokalnym.

 


Numer projektu: POIS.13.01.00-00-033/12
Wartość projektu: 23 759 435 PLN
Projekt potrwa do 31 grudnia 2015 r.