Rekrutacja

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to mający najdłuższą historię i najbogatsze tradycje Wydział Politechniki Częstochowskiej. Powstał on wraz z utworzeniem Uczelni w 1949 roku.
 • Kształcimy na 5 kierunkach I stopnia oferta edukacyjna

Informatyka

plan studiów stacjonarnych

plan studiów niestacjonarnych

Matematyka stosowana i technologie informatyczne

plan studiów stacjonarnych  

Mechanika i budowa maszyn

plan studiów stacjonarnych

plan studiów niestacjonarnych

Mechatronika

plan studiów stacjonarnych  
Maszyny i systemy energetyczne plan studiów stacjonarnych  

 

Informatyka

plan studiów stacjonarnych

plan studiów niestacjonarnych

Matematyka

plan studiów stacjonarnych  

Mechanika i budowa maszyn

plan studiów stacjonarnych

plan studiów niestacjonarnych

Mechatronika

plan studiów stacjonarnych  

 

 • Proponujemy również ofertę studiów podyplomowych. oferta edukacyjna
 • Studenci pierwszego roku uczestniczą w bezpłatnych, wyrównawczych zajęciach z matematyki.
 • Najlepsi studenci mają możliwość kontynuacji studiów i otrzymania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Budowa i Eksploatacja Maszyn, Informatyka oraz Mechanika.
 • Inżynierskie kierunki studiów posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI – European Federation of National Engineering Associations) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów nasi absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego EUR ING. Dyplom EUR ING jest honorowany w krajach Unii Europejskiej, co znacznie ułatwia podjęcie pracy za granicą bez konieczności nostryfikacji dyplomu naszego Wydziału.
 • W Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów ECTS, co umożliwia naszym studentom odbywanie części studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich.
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki uczestniczy w programie edukacyjnym ERASMUS+, dzięki czemu studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych.
 • O wysoki poziom studiów dba kadra 40 profesorów i doktorów habilitowanych, 116 doktorów, 25 wykładowców i asystentów, wspomagana przez 49 studentów studiów doktoranckich.
 • Wydział posiada znakomitą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe.
 • Studenci Wydziału mogą korzystać z bogatej oferty Akademickiego Centrum Kultury i Sportu oraz Akademickiego Związku Sportowego.
 • Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w bogatej ofercie kół naukowych.
 • Studia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki od początku istnienia Wydziału ukończyło prawie 6 tysięcy osób.