Pomoc materialna

Domy studenckie

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą ubiegać się o miejsca w DS. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Starając się o miejsce w Domu Studenckim należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
  • podpisać umowę o zakwaterowanie w Domu Studenckim

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: http://www.pcz.pl/pl/content/zakwaterowanie-studentow


Stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium socjalnego (w tym stypendium rozszerzonego z tytułu zamieszkiwania w Ds. lub na stancji),
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://wimii.pcz.pl/pl/student/stypendia