Rekrutacja krok po kroku

Jak zostać studentem
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej


KROK 1
Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracja Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2
Uzupełnij swoje dane osobowe, wskaż dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów i wypełnij kwestionariusz ocen. (Wprowadzone do systemu IRK oceny ze świadectwa maturalnego zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

KROK 3
Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK! Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej tak, by twoja wpłata mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zapisów, tj. do 23.07.2017 r. Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

KROK 5
Po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej otrzymasz powiadomienie drogą e-mailową o zakwalifikowaniu na studia. W dniu 24.07.2017 r. zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych na dany kierunek.

KROK 6
Jeżeli znalazłeś się na liście zakwalifikowanych wydrukuj podany w systemie IRK kwestionariusz osobowy podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania. Dokumenty możesz również przesłać:
  • pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!
  • drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK. W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.


KROK 7
Dokumenty musisz złożyć do 29.07.2017 r.! Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

KROK 8
W dniu 31.07.2017 r. zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i listy rezerwowe na studia w roku akademickim 2017/2018.

KROK 9
W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia na studia.

KROK 10
W systemie IRK wczytaj zdjęcie na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 11
Po procesie immatrykulacji (w drugiej połowie września) będziesz mógł zalogować się i zapoznać z systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.

KROK 12
Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

KROK 13
Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.