Rekrutacja na Studia III stopnia

Do studiowania na studiach doktoranckich Wydziału IMiI może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje II stopnia określone w art. 2 ust. 1 pkt 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest beneficjentem programu "Diamentowy grant", o którym mowa w artykule 187a ust. 1 oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 określa Uchwała Senatu 51/2016/2017   Załącznik nr 1. Limit przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 określa Uchwała Senatu 52/2016/2017   w dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz informatyka łącznie 45 osób.

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są jako studia stacjonarne. Są studiami bezpłatnymi. Kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Kandydat na studia doktoranckie powinien zarejestrować się w systemie IRK w terminie od 19 czerwca 2017 r. od godz. 800 do 21 września 2017 r. do godz 2300 (wydrukować podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie ustalonej z proponowanym opiekunem naukowym) oraz złożyć komplet dokumentów do Dziekanatu Wydziału IMiI (pokój 3) przy Al. Armii Krajowej 21 w terminach:

19.06.17 -07.07.17 oraz 01.09.17 - 22.09.17 w godzinach 900-1300 (tel 34 3250597)

email: jszafran@wimii.pcz.pl 

Po zakończeniu zapisów i złożeniu dokumentów odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje niedopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 26,27 września 2017r.

Przyjęcie następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, kolejności wynikającej z uzyskanych ocen w ramach limitu miejsc.
Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Doktorancka Komisja Rekrutacyjna, a każdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu / nieprzyjęciu na studia doktoranckie Wydziału IMiI.

Nie uiszcza się opłaty rekrutacyjnej.
 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

Lista osób przyjętych na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w roku akademickim 2017/2018

1.

Abram

Marcin

2.

Cieplińska

Aleksandra

3.

Gajewska

Katarzyna

4.

Garus

Sebastian

5.

Kaczyński

Konrad

6.

Kazik

Ewa

7.

Knaś

Krzysztof

8.

Kordas

Piotr

9.

Kwiatkowski

Tomasz

10.

Łukasiak

Korneliusz

11.

Macherzyński

Michał

12.

Maruszczyk

Andrzej

13.

Nieszporek

Katarzyna

14.

Sikora

Piotr

15.

Sobiegraj

Marcin

16.

Stemplewski

Marcin

17.

Szymanek

Ewa

18.

Walentek

Michał

19.

Wąsińska

Paulina

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie następujących dokumentów (w opisanej, białej teczce - szablon teczki):

 • podanie o przyjęcie na studia III stopnia wygenerowane z systemu IRK. W systemie IRK należy także wczytać zdjęcie do legitymacji (na jasnym tle bez nakrycia głowy),
 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia (za wyjątkiem osób, które są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”) lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową w której kandydat na studia doktoranckie składa dokumenty (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki  i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065)),    
 • kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przekłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys lub CV,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie na studia doktoranckie),
 • kopia dowodu osobistego,
 • 3 zdjęcia na jasnym tle bez nakrycia głowy (45x65 mm),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wystawianego przez Wydział, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich - Dz. U. z 2014 roku poz. 1144) - skierowanie na badania do pobrania w Dziekanacie WIMiI w pokoju nr 3,
 • pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim  wraz z  pisemną zgodą dyrektora instytutu lub kierownika zakładu na realizację pracy doktorskiej (druk do pobrania),
 • autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie  na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach naukowych, staże)  i organizacyjnych (o ile kandydat takie posiada) (wykaz dorobku naukowego – druk do pobrania),
 • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych (w tym na umieszczenie nazwiska na liście przyjętych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm) (druk do pobrania).

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE ORAZ PRZYJĘCIE NA STUDIA

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 1. rozmowę kwalifikacyjną na temat problematyki badawczej przewidywanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowych zainteresowań naukowych kandydata w szczególności w zakresie pracy magisterskiej,
 2. ocenę merytoryczną przedstawionego dorobku publikacyjnego i naukowego,
 3. średnią z ocen na dyplomie ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

STYPENDIA

Kandydat może ubiegać się o przyznanie: 

Decyzją Kierownika Studiów Doktoranckich na WIMiI ustala się następujące wytyczne do wniosku o stypendium doktoranckie oraz do wniosku o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla kandydatów na Studia Doktoranckie:

Wnioski należy wypełniać czytelnie (najlepiej na komputerze).

W danych osobowych proszę wpisać pełną nazwę Wydziału i Instytutu (bez skrótów). Podanie nazwy Zakładu jest nieobowiązkowe. Aktualny rok studiów doktoranckich – jest to rok studiów, na którym będzie doktorant w roku akademickim 2017/2018.

Kandydat na studia doktoranckie składa Wniosek o stypendium będący Załącznikiem nr 1a. Ww. stypendia mogą być przyznane jedynie na podstawie bardzo dobrych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nie ma możliwości uzupełniania ani podmiany złożonych wniosków. 

Wytyczne do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów I roku studiów

Doktoranci I roku studiów Wydziału IMiI, którzy chcą złożyć wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia na rok akademicki 2017/2018 oprócz wniosku (zał. nr 5a do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej), zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 2 do ww. regulaminu).

Decyzją Kierownika studiów doktoranckich ustala się następujące wytyczne do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów:

 1.     Stypendium przyznawane jest na rok akademicki 2017/2018.
 2.     Proszę o komputerowe wypełnianie wniosku, w zakresie: danych osobowych i numeru konta bankowego, pozostałe elementy mogą być wypełnione ręcznie. Proszę nie wpisywać numeru albumu.
 3.     Podstawowe kryterium, czyli ocenę z postępowania rekrutacyjnego wypełnia dziekanat.

 Termin składania wniosków upływa 5 października 2017 roku.

Nie ma możliwości uzupełnienia lub podmiany wniosku po tym terminie.

 

Wnioski o w/w świadczenia można złożyć wraz z dokumentacją rekrutacyjną lub najpóźniej do 05.10.2017r.
Doktorant po przyjęciu na studia doktoranckie może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów III stopnia Politechniki Częstochowskiej.
 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Do obowiązków uczestnika studiów doktoranckich należy m.in.:

 • realizowanie programu studiów doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej,
 • odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (od 10 do 90 godz. w skali roku akademickiego),
 • prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego i składanie sprawozdań z ich przebiegu,
 • otwarcie przewodu doktorskiego najpóźniej do końca szóstego semestru studiów.

LEGITYMACJA

Wydruk elektronicznej legitymacji odbywać się będzie w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – Dz.U. 2016 poz. 558) na numer konta wygenerowany w IRK. Wpłaty należy dokonać po przyjęciu na studia.

LISTA POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW DLA NOWYCH DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

 

Dr hab. inż. Jarosław Bilski, prof. PCz 

Dr hab. inż. Jarosław Bilski prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych.  Prowadzone przez niego badania naukowe koncentrują się wokół następującej tematyki: inteligencja obliczeniowa, jednokierunkowe i dynamiczne sztuczne sieci neuronowe, gradientowe algorytmy uczenia sieci neuronowych - szczególnie rekurencyjny algorytm najmniejszych kwadratów, obliczenia i struktury równoległe w zastosowaniu do sieci neuronowych oraz deep learning. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestniczył w szeregu projektów badawczych.


Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. PCz

Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych. W kręgu jego zainteresowań naukowych leży opracowywanie algorytmów i systemów inteligencji obliczeniowej oraz ewolucyjnych metod ich projektowania i uczenia. W szczególności zajmuje się aspektami interpretowalności systemów rozmytych, aspektami weryfikacji tożsamości na podstawie dynamicznych cech podpisu elektronicznego oraz aspektami inteligentnego modelowania nieliniowego i sterowania. Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych, pełnił funkcje kierownicze w projektach badawczych.


Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz

Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych. Jego zainteresowania naukowe i badania dotyczą rozwoju i wykorzystania rozmytych systemów decyzyjnych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych, ale także innych zagadnień szeroko rozumianej inteligencji obliczeniowej, szczególnie w zakresie przetwarzania informacji niekompletnej, nieprecyzyjnej i niepewnej. Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych. Dwukrotnie pełnił funkcje kierownika projektów badawczych, a w kilku innych brał udział jako wykonawca. Więcej informacji 


Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski jest dyrektorem Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych. Prowadzone badania naukowe koncentrują się wokół następującej tematyki:

 • strumienie danych (data stream),
 • przetwarzanie i wyszukiwanie obrazów na podstawie zawartości (CBIR),
 • sztuczne sieci neuronowe - algorytmy uczenia,
 • probabilistyczne sieci neuronowe,
 • systemy rozmyte oraz elastyczne systemy rozmyte.

Więcej informacji


Dr hab. inż. Rafał Scherer,prof. PCz

Dr hab. inż. Rafał Scherer prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych a jego zainteresowania naukowe obejmują:

 • inteligencję obliczeniową,
 • analizę i wyszukiwanie obrazów na podstawie ich zawartości,
 • uczenie maszynowe,
 • eksplorację danych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.Pełnił funkcje badawcze oraz kierownicze w wielu projektach naukowych, badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych. W ramach pracy naukowej istnieje możliwość uczestnictwa w licznych projektach badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu obliczeniowego.


Dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz

Dr hab. inż. Janusz Starczewski prof. PCz, zatrudniony w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych Janusz Starczewski jest specjalistą w dziedzinie metod inteligencji obliczeniowej bazujących na teorii zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych i teorii posybilistycznej ze szczególnymi osiągnięciami w zakresie konstruowania i analizy systemów rozmytej logiki typu 2 publikacje. Szczegółowe obszary badań obejmują:

 • systemy klasyfikacji, sterowania i diagnostyczne przetwarzające niepewność w tym systemy oparte o przetwarzanie informacji lingwistycznej (rozmyta logika, podejścia przybliżone i posybilistyczne, teoria chmur),
 • widzenie komputerowe i rozpoznawanie obrazów (stosunkowo nowa dziedzina, w której IISI PCz może poszczycić się konkretnymi rozwiązaniami dedykowanymi do trójwymiarowego rozpoznawania twarzy),
 • wielowymiarową analizę danych geograficznych (problematyka rozwijana we współpracy z pracownikami University of Basilicata),
 • metody sztucznej inteligencji w ocenie cyklu życia mającej na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń środowiska (we współpracy z naukowcami z Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement CRTE w Luxemburgu). W kręgu nowych zainteresowań badawczych znajdują się kwantowe algorytmy inteligencji obliczeniowej.

Dr hab. inż. Mariusz Kubanek, prof. PCz

Dr hab. inż. Mariusz Kubanek jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Teoretycznej  i Stosowanej. Proponowany zakres tematyczny doktoratów:

 •     Analiza i projektowanie systemów kontroli dostępu, systemów biometrycznych i systemów sterujących
 •     Metody detekcji cech i interpretacji obrazów w tym zdjęć satelitarnych na potrzeby automatycznej wizualizacji trójwymiarowych obiektów, autonomicznego przemieszczania, wykrywania źródeł chorobowych w obszarach leśnych, itp.
 •     Zastosowanie analizy obrazów w zakresie bliskiej podczerwieni, jak również termowizji dla celów monitorowania urządzeń oraz lokalizacji źródeł zanieczyszczeń i innych elementów detekcji i śledzenia
 •     Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji przy rozpoznawaniu obiektów oraz scen w obrazach statycznych i dynamicznych.

Wykaz publikacji oraz więcej informacji znajduje się na stronie http://icis.pcz.pl/~mkubanek


 Prof. dr hab. inż. Henryk Piech

Prof. dr hab. inż. Henryk Piech jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Aktualnie prowadzone prace skupiają się na badaniach wierzytelności i bezpieczeństwa protokołów kryptograficznych. Inne problemy badawcze odnoszą się do wykorzystania teorii zbiorów przybliżonych (Pawlaka) do podejmowania decyzji ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych. Nowe tematy związane są z logiką i modelowaniem wartości etycznych, a także z algorytmizacją mnemotechnik. Niewykorzystany, a rozpoczęty (i zaawansowany) temat dotyczy sterowania robotami w środowisku ruchomych przeszkód.


Prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau

Prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Aktualną tematykę prowadzonych badań znaleźć można pod adresem

Link do publikacji Instytutu


Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

Proponowana tematyka prac doktorskich prof. dr hab. inż. Romana Wyrzykowskiego, kierownika Zakładu Technik Przetwarzania, Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych (Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej), koncentruje się wokół zagadnień podstaw teoretycznych obliczeń równoległych oraz ich zastosowań, ze szczególnym uwzlędnieniem nowoczesnych architektur komputerowych. Inny obszar badań dotyczy systemów chmurowych (cloud computing), Internetu Rzeczy oraz tematyki „big data”. Zapewniony jest dostęp do zaawansowanych systemów komputerowych i oprogramowania. Docelowo przewidziany jest udział w przygotowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych z różnych źródeł.

Link do publikacji Instytutu 


Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, prof. PCz

Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Maszyn Cieplnych Proponowana tematyka prac doktorskich:

 • Modelowanie turbulentnego spalania,
 • Modelowanie spalania w warstwie fluidalnej –spalanie węgla i biomasy,
 • Analiza przejścia laminarno-turbulentnego w przepływach swobodnych,
 • Zastosowanie metod wysokiego rzędu/spektralnych w numeryczne mechanice płynów

Link do strony z publikacjami


Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak

Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak jest zatrudniony w Instytucie Maszyn Cieplnych Tematyka badawcza proponowanych prac doktorskich:

 • Dynamika struktur zorganizowanych w przepływach turbulentnych, analiza eksperymentalna swobodnych strug kołowych z zastosowaniem termoanemometrii, analiza widmowa i korelacyjna fluktuacji prędkości, zastosowanie techniki „synthetic jets” do stymulacji turbulencji. Wyniki proponowanych badań mogą znaleźć zastosowanie min. w intensyfikacji procesów wymiany ciepła i spalania.
 • Modelowanie procesu CCS (Carbon Capture and Storage), modelowanie hydrodynamiki przepływu przez złoża porowate, wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w procesach zmniejszania emisji CO2.

Link do strony z publikacjami


Prof. dr hab. inż. Witold Elsner

Prof. dr hab. inż. Witold Elsner jest zatrudniony w Instytucie Maszyn Cieplnych Proponowana tematyka badawcza:

 • aerodynamika maszyn przepływowych
 • problematyka przepływów przyściennych
 • analiza eksperymentalna i numeryczna przepływów turbulentnych
 • modelowanie i optymalizacja obiegów cieplnych

Link do strony z publikacjami


Dr hab. inż. Janusz Grzelka

Dr hab. inż. Janusz Grzelka jest zatrudniony w Instytucie  Maszyn Cieplnych w Zakłądzie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania. 

Proponowana tematyka badawcza :

 • Procesy cieplno-przepływowe w trakcyjnych maszynach tłokowych ZS z wtryskiem paliw alternatywnych (węglowodorów) i analizą możliwości zastosowania ich do pracy stacjonarnej - napęd agregatów prądotwórczych. 
 • Wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej do badań trakcyjnych pojazdów samochodowych. Wymagana znajomość języka programowania G (LabView) na poziomie co najmniej dobrym. 

Link do publikacji


Dr hab. inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska, prof. PCz

Dr hab. inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska, prof. PCz jest zatrudniona w Instytucie Maszyn Cieplnych. 

Tematyka badawcza. 

Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów  paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego  paliwa, musi stosować głębsze wzbogacanie węgla. Powoduje to ciągłą  produkcję odpadów w postaci mułów poflotacyjnych. Najlepszą metodą utylizacji tych mułów jest ich spalanie oraz współspalanie z innymi paliwami, prowadzone przede wszystkim w kotłach fluidyzacyjnych. Niezwykle istotne staje jest zatem prowadzenie badań naukowych obejmujących nie tylko spalanie węgla i biomasy, ale również paliw odpadowych, w tym mułów węglowych oraz ich współspalanie. 

Link do strony z publikacjami

 


Dr hab. inż. Henryk Otwinowski, prof. PCz.

Dr hab. inż. Henryk Otwinowski prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Maszyn. Proponowana tematyka pracy naukowej:

 • przeróbka mechaniczna materiałów ziarnistych,
 • badania eksperymentalne i modelowanie rozdrabniania swobodnego surowców mineralnych stosowanych w energetyce: kinetyka procesu i prognozowanie składu ziarnowego produktu na podstawie bilansu masowego populacji ziaren,
 • analiza teoretyczno-eksperymentalna procesu klasyfikacji przepływowej materiałów polidyspersyjnych,
 • modelowanie wielostopniowych wymienników ciepła stosowanych w energetyce, ciepłownictwie, hutnictwie i przemyśle chemicznym.

Link do publikacji

 


Dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. PCz

Dr hab. inż. Stanisław Szwaja prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Maszyn Cieplnych. Tematyka dla doktorantów:

 • Spalanie paliw ciekłych i gazowych w doładowanym silniku tłokowym
 • Układy do odzysku i przetwarzania ciepła odpadowego (spaliny) na energię elektryczną
 • Metody obliczania i analizy przebiegu wydzielania ciepła w cylindrze silnika tłokowego.

Link do publikacji


Dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz

Dr hab. inż. Artur Tyliszczak prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Maszyn Cieplnych Proponowana tematyka badań obejmuje zagadnienia modelowania numerycznego turbulentnych przepływów dwufazowych (ciecz-gaz) z wymianą ciepła. Praca będzie się koncentrowala na rozwoju i implementacji metod śledzenia fazy ciekłej w ujęciu Lagrangea z uwzględnieniem procesu odparowania. Od kandydata wymagana jest znajomość zagadnień związanych z mechaniką płynów oraz umiejętność programowania w języku Fortran. Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji


Prof. dr hab. Bohdan Kopytko

Prof. dr hab. Bohdan Kopytko jest zatrudniony w Instytucie Matematyki.

 • Tematyka prowadzonych badań naukowych: Metody analityczne w teorii procesów dyfuzyjnych. Aktualność tematu. Tematyka badań związana jest z budową za pomocą metody analitycznej półgrupy operatora opisujących wielowymiarowy proces dyfuzji w obszarze przestrzeni euklidesowej, gdy dane są dyfuzyjne charakterystyki lokalne procesu w punktach wewnętrznych oraz różne warianty ogólnego warunku brzegowego Wentzella. Przy takim podejściu badanie problemu praktycznie sprowadza się do rozwiązania odpowiedniego zagadnienia brzegowego dla liniowego równania parabolicznego drugiego rzędu o pochodnych cząstkowych. Rozpatrywa się także uogólnienie przedstawionego problemu – zagadnienie o sklejaniu dwóch procesów dyfuzji określonych w obszarach przestrzeni euklidesowej, gdy na wspólnym brzegu tych obszarów dane są różne warianty ogólnego warunku sprzężenia typu Wentzella.
 • Proponowany temat doktoratu: Półgrupy Fellera opisujące procesy dyfuzji  w środowisku z membraną, która ma właściwość odbicia i zatrzymania. Oczekiwane wyniki: Budowa metodą klasycznej teorii potencjału reprezentacji całkowej półgrupy operatorów, opisujących pewną klasę procesów dyfuzyjnych w środowisku z membraną. Badanie właściwości otrzymanych procesów.
 • Publikacje:
  •     Bohdan I. Kopytko and Andriy F. Novocyadlo. The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector // Theory of stochastic Processes, vol. 14 (30), no. 2, 2008, pp. 60-70.
  •     Bohdan I. Kopytko and Mykola I. Portenko, The problem of pasting together two diffusion processes and classical potentials // Theory of Stochastic Processes, vol. 15 (31), no. 2, 2009, pp. 126-139.
  •     B. I. Kopytko and Zh. Ya. Tsapovs’ka, Initial boundary-value problem with Wentzel-type conjugation condition for a parabolic equation with discontinuous coefficients // Journal of Mathematical Sciences. – 2009. – Vol. 160, No. 3. – P. 283–295.
  •     P.P. Kononchuk and B.I. Kopytko, Semigroups of operators that describe a Feller processont the line, which is the result of pasting together two diffusion processes, Theor.Probability and Math. Statist. 84, 2012, Pages 87-97. S 0094-9000 (2012)  00868

 


Prof. dr hab. Stanisław Kukla

Prof. dr hab. Stanisław Kukla jest zatrudniony w Instytucie Matematyki. Moje zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze zastosowań matematyki w mechanice,  a w szczególności w teorii drgań układów mechanicznych oraz przewodnictwa ciepła  w układach z funkcjonalną gradacją własności. Tematyka pracy doktorskiej będzie obejmowała m.in. opracowanie metod analityczno-numerycznych i ich zastosowanie do rozwiązania postawionych problemów oraz badania numeryczne i analizę wyników. Praca doktorska w dyscyplinie mechanika.

Więcej informacji


 Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz

Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Proponowany zakres tematyczny doktoratów:

 •     Modelowanie, identyfikacja modeli oraz badania symulacyjne cech dynamicznych maszyn i ich elementów, przy wykorzystaniu własnych programów obliczeniowych, programów komercyjnych oraz badań eksperymentalnych.
 •     Zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji cykli roboczych maszyn.
 •     Zastosowanie algorytmów heurystycznych do identyfikacji modeli maszyn i ich elementów.

Wykaz publikacji oraz więcej informacji znajduje się na stronie


Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała jest zatrudniony w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Działalność naukowa profesora obejmuje zagadnienia modelowania teoretycznego i numerycznego oraz badań statyki, dynamiki i drgań dyskretno-ciągłych układów mechanicznych, przy czym modele takie są użyteczne w opisie zjawisk statycznych   i dynamicznych maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich elementów. Rozwiązania autorskie i współ-autorskie tego typu zagadnień w odniesieniu do wielu obiektów,  w szczególności do maszyn roboczych, w tym żurawi samojezdnych i ich elementów oraz robotów mobilnych i manipulatorów zostały opublikowane w wielu czasopismach i monografiach naukowych. Profesor wypromował czterech doktorów i opiekuje się kolejnymi dwoma. Jeden z wypromowanych doktorów uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Dalsze informacje są dostępne na stronie Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
 Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie modelowania  i rozwiązań analitycznych oraz badań eksperymentalnych (eksperymentalna analiza modalna) następujących zagadnień:

 •     drgań i stateczności dynamicznej maszyn roboczych i ich elementów ze szczególnym uwzględnieniem żurawia samojezdnego,
 •     drgań i stateczności dynamicznej dyskretno-ciągłych układów mechanicznych,
 •     modelowania i badań minirobotów latających (entomopterów, ornitopterów)

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych  w czasopismach naukowych krajowych jak i zagranicznych. Prof. Sochacki wypromował wielu inżynierów i magistrów w zakresie mechaniki. Jest opiekunem naukowym trzech doktorantów. Dalsze informacje są dostępne na stronie Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.Dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
Dr hab. inż. Sebastian Uzny prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Tematyka badań:

 •     Drgania swobodne i stateczność smukłych układów poddanych obciążeniu ściskającemu (konserwatywnemu i niekonserwatywnemu) przy uwzględnieniu elementów dyskretnych.
 •     Eliminacja drgań układów podporowych.
 •     Badania teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne układów nieliniowych.


Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga jest zatrudniona w Instytucie Technologii Mechanicznych. Tematyka badań:

 •     procesy przetwórstwa tworzyw polimerowych, zagadnienia teoretyczne  i technologiczne przepływu tworzywa w kanałach narzędzi przetwórczych; zależności pomiędzy warunkami przepływu tworzywa a właściwościami i cechami powierzchni wyprasek wtryskowych
 •     recykling tworzyw polimerowych, analiza zmian właściwości tworzyw wielokrotnie przetwarzanych
 •     niekonwencjonalne metody wtryskiwania (wtryskiwanie porujące, mikroporujące, wspomagane gazem, kaskadowe i in.)
 •     badanie właściwości użytkowych tworzyw polimerowych, ich mieszanin oraz kompozytów polimerowych

Dalsze informacje są dostępne na stronie Instytutu Technologii Mechanicznych.Dr hab. inż. Adam Gnatowski
Dr hab. inż. Adam Gnatowski jest zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznych.
Proponowana tematyka badawcza:

 •     Technologie wytwarzania i ocena jakościowa nowoczesnych materiałów polimerowych.
 •     Zastosowanie zaawansowanych systemów wytwarzania w celu kształtowania struktury oraz właściwości materiałów polimerowych.
 •     Kompatybilizacja i wpływ procesów starzenia oraz parametrów przetwórstwa na zmianę właściwości materiałów polimerowych.
 •     Rozwój oraz implementacja technik odzysku polimerów i zagospodarowania produktów ubocznych  w nowych materiałach eko-innowacyjnych.
 •     Klasyfikacja materiałów odpadowych, optymalizacja i kontrola jakości procesów przetwórstwa.


Dr hab inż. Jacek Słania, prof. PCz
Dr hab inż. Jacek Słania, prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją procesów spawalniczych, badaniami właściwości spawalniczych źródeł energii, łukiem spawalniczym, spawaniem elektrodą topliwą w osłonach mieszanek gazowych, wpływem warunków stygnięcia na objętość ferrytu wysokochromowego w stalach austenitycznych Cr – Ni, spawaniem stali dla energetyki, badaniami derywacyjnymi, zapewnieniem jakości w spawalnictwie, organizacją prac spawalniczych oraz badaniami nieniszczącymi. Jest autorem lub współautorem 88 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest autorem książki "Plany spawania. Teoria i praktyka". Agenda Wydawnicza SIMP Redakcja Przegląd Spawalnictwa , Warszawa 2013 i współautorem książki "Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów". Agenda Wydawnicza SIMP Redakcja Przegląd Spawalnictwa , Warszawa 2014. Jest promotorem 1 zakończonego przewodu doktorskiego i 4 wszczętych. Więcej informacji
 Dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz
Dr hab. inż. Jerzy Winczek prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznych. Proponowany zakres tematyki badań:

 •     Modelowanie procesów spawania i zgrzewania.
 •     Analiza stanów termomechanicznych w procesach spawalniczych:

      o    pola temperatury,
      o    kinetyki przemian fazowych,
      o    odkształceń i naprężeń.

 •     Badanie wpływu parametrów technologicznych na zmiany stanów termomechanicznych w procesach spawania/napawania.
 •     Badanie wpływu parametrów technologicznych na jakość (strukturę i własności)  oraz wymiary spoin/napoin.
 •     Obliczenia wytrzymałościowe spawanych konstrukcji stalowych.

 


Dr hab inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz

Dr hab inż. Andrzej Zaborski prof. PCz jest zatrudniony w Instytucie Technologii Mechanicznych. Zajmuje się technologią obróbki powierzchniowej elementów metalowych (ze szczególnym uwzględnieniem obróbki powierzchniowej nagniataniem) i jej wpływem na właściwości eksploatacyjne uzyskanych wyrobów, problematyką metrologii i inżynierii warstwy wierzchniej, oraz komputerowym wspomaganiem przygotowania procesów technologicznych. Temat pracy doktorskiej: „Analiza wpływu obróbki nagniataniem na zużycie warstwy wierzchniej”. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Analiza formowania strefy deformacji w procesie nagniatania”. Przygotował (autorstwo i współautorstwo) szereg publikacji naukowych, które zostały opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych (łącznie 38 artykułów). Jego dorobek to również 43 rozdziały (autorstwo i współautorstwo) opublikowane w monografiach naukowych, pracach zbiorowych i zeszytach naukowych, oraz 57 referatów (autorstwo i współautorstwo) zamieszczonych w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych, w których brał udział. Pełny spis publikacji jest dostępny w bazie BIBLIO Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej