Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
  2. Kandydaci na studia I stopnia - kserokopia świadectwa maturalnego, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Politechniki Częstochowskiej.
  3. Kandydaci na studia II stopnia - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopia suplementu, a w przypadku braku suplementu kserokopia indeksu, poświadczone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Politechniki Częstochowskiej.
  4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  5. Obustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską.
  6. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych