Możliwości współpracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Konkurs_1/1.1.1/2015 – tzw. Szybka ścieżka
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wsparcie jest przeznaczone zarówno do małych i średnich jak i do dużych przedsiębiorców, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm. Finansowane projekty obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (https://szybka-sciezka.ncbr.gov.pl/login.php) w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

link: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/
 
Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę.

Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: październik – listopad 2015

 
Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT

Program sektorowy „INNOLOT - innowacyjne lotnictwo”, finansowany ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r.

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.

Beneficjentami projektów dofinansowanych w ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (https://szybka-sciezka.ncbr.gov.pl/login.php) w terminie: od 18 maja do 17 lipca 2015 r.

link: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122015innolot/

INNOMED
Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

Budżet programu wynosi 300 mln PLN, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie wynosi 35% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: wrzesień – październik 2015
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Konkurs 1/PRK/POWER/3.1/2015

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER  na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

W ramach projektów przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, a dotyczących podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (www.sowa.efs.gov.pl) oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku. w terminie: od 22 czerwca do 22 lipca 2015 r.

 
Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj!

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc w jednej jednostce, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów.

Budżet programu to ok. 750 mln zł. W latach 2015-2018 zostaną ogłoszone cztery konkursy (raz do roku), których adresatami będą szkoły wyższe.

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: sierpień – wrzesień 2015

 
GO_GLOBAL.PL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Nabór wniosków trwa od 11 maja do 15 lipca 2015 r.

 
CORNET

Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.      

Program adresowany jest do: zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer).

Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 30 września 2015 r. do godziny 12:00.

 
EUROSTARS 2

Trwa nabór wniosków w 4 konkursie programu Eurostars 2. Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

Program Eurostars 2 jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI, przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz Sekretariat EUREKI.

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Termin składania wniosków: do 17 września 2015 r.

 
KIC InnoEnergy

Nowa inicjatywa służąca przede wszystkim pozyskaniu finansowego jak i merytorycznego wsparcia w realizacji pomysłów biznesowych w obszarze zrównoważonej energii. 

Głównym celem KIC InnoEnergy jest wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonej energii. Zakres wsparcia obejmuje:

  • organizację i zarządzanie procesem tworzenia przedsiębiorstwa
  • finansowanie wszystkich etapów tego procesu, przy przejęciu ryzyka niepowodzenia
  • rozwój i internacjonalizację przedsiębiorstwa
  • pozyskiwanie kapitału zewnętrznego

Inicjatywa KIC InnoEnergy jest skierowana do przedsiębiorców, naukowców, studentów, oraz indywidualnych wynalazców, czyli do wszystkich tych osób, które poszukują możliwości budowy i rozwoju swojej firmy z wykorzystaniem najnowszych technologii w obszarze zrównoważonej energii (lub mają pomysł i dopiero planują założenie firmy). 

Szczegółowe informacje o KIC InnoEnergy można znaleźć na stronie: www.kic-innoenergy.com