Postępowania habilitacyjne - opis procedury

 Nadawanie stopnia doktora habilitowanego reguluje:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U, poz. 1789 z późn. zmianami) w treści znowelizowanej 1 października  2014 roku
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015, poz. 1842)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1165)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2013, Poz. 48)

Procedura postępowania habilitacyjnego:

 1. Kandydat składa do Centralnej Komisji wniosek wraz z załącznikami (wg. §12.2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz. U. 2016, poz. 1586), wskazując we wniosku Radę Wydziału wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 2. Do Rady Wydziału wpływa pismo z Centralnej Komisji wraz z wnioskiem Kandydata, z prośbą o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie 3 członków Komisji habilitacyjnej.
 3. Centralna Komisja wyznacza pełny skład Komisji habilitacyjnej (7 osób).
 4. Sekretarz Komisji zleca trzem recenzentom opracowanie recenzji dorobku naukowego Kandydata.
 5. Komisja po otrzymaniu trzech recenzji podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
 6. Rada Wydziału na podstawie opinii Komisji podejmuje uchwałę ws. nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na posiedzenie Rady Wydziału zaprasza się wszystkich członków komisji habilitacyjnej.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów http://www.ck.gov.pl/ w zakładce Wymagane dokumenty można zapoznać się z wytycznymi CK co do sposobu przygotowania dokumentów, które Kandydat składa do Centralnej Komisji wraz z wnioskiem. Na w/w stronie internetowej dostępne są również wzory dokumentów.