Postepowanie o nadanie tytułu profesora - opis procedury

Nadawanie tytułu profesora wg znowelizowanej 01.10.2014 r. ustawy reguluje:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U, poz. 1789 z późn. zmianami) w treści znowelizowanej 1 października 2014 roku
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2013, poz. 48)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora:

Warunki wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora (wg zasad obowiązujących po 30.09.2011 r.)

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311 i z 2017 r. poz. 859 późn. zmianami) oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staze naukowe w intytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe i instytucjach naukowych w tym zagranicznych;
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej
 • raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
 • raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
 • dwa razy w charakterze recenzenta w  przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

DOKUMENTY DO TYTUŁU PROFESORA

Wniosek kierowany do Dziekana Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora z podaniem obszaru wiedzy i dziedziny nauki - wg wzoruDo wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza: 

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanej na podstawie art. 21a ustawy (1 egz.)
 • autoreferat, w języku polskim i języku angielskim przedstawiający (w wersji papierowej – 7 egz.):
  • osiągnięcia naukowe lub artystyncze
  • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
   • zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
   • otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
   • sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych
  • działalność popularyzującą naukę lub sztukę
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze,  (w wersji papierowej – 7 egz.) - wg wzoru
 • monografia profesorska – 7 egz.
 • kopie wybranych najważniejszych publikacji – 7 egz.
 • życiorys
 • oświadczenie, że o tytuł profesora Kandydat ubiega się po raz pierwszy
 • oświadczenie, że PCz jest podstawowym miejscem pracy Kandydata
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem - wg wzoru
 • dla osób spoza Wydziału IMiI ubiegających się o wszczęcie procedury związanej z nadaniem tytułu profesora zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania

Do wyżej wymienionej dokumentacji należy załączyć płytę CD zawierającą:

 • skan podania o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora
 • autoreferat w języku polskim i w języku angielskim
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych

Procedura postępowania o nadanie tytułu profesora:

 1. Kandydat składa do Dziekana wniosek wraz z kompletem dokumentów w 1 egz. w wersji papierowej i na płycie CD.
 2. RW powołuje Zespół (5 osób: Dziekan, Prodziekan ds. Nauki + 3 profesorów w specjalności zbliżonej do specjalności kandydata) do przygotowania projektów uchwał: w sprawie kandydatów na recenzentów i poparcia nadania tytułu profesora.
 3. Do członków zespołu Dziekanat przesyła elektroniczną wersję dokumentów kandydata (wniosek, autoreferat, ankieta dorobku) i zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu.
 4. Na zebraniu Zespół sprawdza kompletności dokumentów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami, podsumowuje dorobek (sporządza krótką informację, która będzie odczytana na RW) oraz ustala propozycję 10 kandydatów na recenzentów, ze wskazaniem Uczelni w których pracują (kandydaci muszą być przegłosowani przez Zespół). Z posiedzenia sporządza się protokół (zawierający potwierdzenie zgodności dokumentów z wymaganymi przepisami, dorobek kandydata i wskazanie kandydatów na recenzentów).
 5. Po zebraniu (i uwzględnieniu ewentualnych poprawek Zespołu) kandydat składa pozostałą dokumentację (w 6 egz. z datami jak w złożonym już zestawie).
 6. RW podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora oraz uchwałę w sprawie wytypowania 10 kandydatów na recenzentów.
 7. Dziekanat wysyła do CK dokumenty z prośbą o powołanie 5 recenzentów (uchwały RW+ autoreferat + ankieta osiągnięć + pozostały dorobek naukowy).
 8. CK wyznacza 5 recenzentów.
 9. Dziekanat przygotowuje umowy i r-ki dla recenzentów i przesyła im dokumenty kandydata do recenzji.
 10. Po otrzymaniu 5 recenzji Dziekanat zwołuje drugie zebranie Zespołu w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora (z posiedzenia sporządza się protokół).
 11. Dziekan zaprasza/lub nie recenzentów na posiedzenie RW.
 12. RW podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora.
 13. Dziekanat wysyła pełną dokumentację wniosku profesorskiego do CK.