Przewody doktorskie - opis procedury

Nadawanie stopnia doktora reguluje:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U 2017, poz. 1789 z późn. zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U 2016, poz. 1586)
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Poz. 48)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego:

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 Ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna przentacja dzieła artystycznego  (Art. 11.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U 2017, poz. 1789 z późn. zmianami).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (wg zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.):

 • Podanie do Dziekana Wydziału z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz propozycją promotora (i promotora pomocniczego jeśli jest przewidziany w przewodzie doktorskim) – ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz dyscypliny dodatkowej (wg wzoru),
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym,
 • jeśli kandydat do stopnia doktora jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza poświadczoną  przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant” wraz z opinią, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy,
 • wykaz dorobku naukowego z pełną bibliografią oraz kserokopie publikacji ważnych dla wszczęcia przewodu doktorskiego oraz informację o działalności popoularyzujacej naukę. W w/w publikacjach współautorskich, dołączonych do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy określić udział procentowy wszystkich autorów publikacji oraz załączyć oświadczenia współautorów publikacji potwierdzające procentowy udział (wg wzoru),
 • życiorys naukowy kandydata (z nr PESEL, telefonem kontaktowym, adresem email),
 • koncepcja rozprawy doktorskiej,
 • opinia na temat pracy doktorskiej – sporządzona przez osobę zaproponowaną na promotora,
 • oświadczenie kandydata o tym, że wcześniej nie był wszczynany przewód doktorski w żadnej innej uczelni (wg wzoru),
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (wg wzoru),
 • w przypadku osób spoza Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ubiegających się o wszczęcie przewodu doktorskiego wymagane jest oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu przez jednostkę, w której osoba występująca o wszczęcie przewodu jest zatrudniona lub bezpośrednio przez tą osobę.

Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć:

 • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września  2016 r. –  poz. 1586) zwalniający z egzaminu z języka obcego,
 • wniosek o wyrażenie zgody przez Radę Wydziału na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski
Dodatkowo, proponowany promotor rozprawy doktorskiej przedstawia propozycję składu Komisji przewodu doktorskiego (przewodniczący Komisji – Prodziekan ds. Nauki, promotor rozprawy doktorskiej, promotor pomocniczy lub kopromotor – jeśli są przewidziani w przewodzie doktorskim oraz co najmniej 7 osób będących członkami Rady Wydziału, kompetentnych w dyscyplinie naukowej przewodu doktorskiego).
Komplet dokumentów koniecznych do wszczęcia przewodu doktorskiego należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie co najmniej 7 dni przed terminem planowanej Rady Wydziału.
Do dokumentacji proszę załączyć płytę CD zawierającą zeskanowane dokumenty Kandydata niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia pacy doktorskiej:

 • Cztery oprawione egzemplarze pracy doktorskiej (dostarczone do Dziekanatu po zebraniu Komisji proponującej kandydatów na recenzentów)
 • Oświadczenie kandydata o samodzielności pracy (wg wzoru) dołączone do każdego egzemplarza pracy doktorskiej
 • Oświadczenie o udostępnienie pracy doktorskiej bibliotekom i instytucjom współpracującym w systemie wypożyczeń miedzybibliotecznych (wg wzoru)
 • Płyta CD w dwóch egzemplarzach z pracą doktorską zapisaną w formacie .pdf
 • Każdy egzemplarz pracy doktorskiej powinien zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim
 • W/w streszczenia należy nagrać na płyty CD z pracą doktorską jako osobne dokumenty

Przewody doktorskie wszczęte między 1.10.2013 r. a 30.09.2016 r. prowadzone są według przepisów  poniżej (akty prawne nieobowiązujące):

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 z późn. zmianami) w treści znowelizowanej 18 marca 2011 roku
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2015, poz. 1842)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011 nr 204 poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, Poz. 1383)

Nadawanie stopni i tytułów naukowych wg starego trybu (przepisy obowiązujące do 30.09.2011r.) reguluje:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2006 r., nr 153 poz. 1094)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2005 r., nr 252, poz. 2125)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2004 r., nr 15 poz. 128)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz.1741)

Strona internetowa Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów www.ck.gov.pl