Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się

Działania wstępne
Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata. 

Wymagane dokumenty
Wraz z wnioskiem kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów (w zależności od sytuacji kandydata),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego: 
  • dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowiska oraz realizowane zakresy zadań,
  • opis doświadczenia zawodowego,
  • dokumenty potwierdzające odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego,
  • inne dokumenty wskazujące, na uzyskanie efektów uczenia się w następstwie działań i doświadczeń zawodowych lub innych, które są zbieżne z efektami kształcenia modułów zajęć, o których zaliczenie ubiega się kandydat.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale, a jeśli składana jest kopia dokumentu, oryginał musi zostać przedstawiony do wglądu (pracownik Uczelni przyjmujący kopię opatruje ją adnotacją potwierdzającą zgodność  z okazanym oryginałem dokumentu).

Miejsce i terminy składania dokumentów
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki

Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się
Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie, a opłata wnoszona jest przed przystąpieniem do procedury potwierdzenia efektów uczenia się. Wysokość opłat określa Rektor Zarządzeniem.

Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się. 

Czynności związane z potwierdzaniem efektów uczenia się po przekazaniu  dokumentacji
W celu przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się danego kandydata Dziekan Wydziału powołuje Komisję weryfikującą efekty uczenia się, której przewodniczącym jest Prodziekan ds. Nauczania.

Zadaniem Komisji jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi ze stosownym wnioskiem.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych modułów, form zajęć i praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.

Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji.

Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
Uprawnione do przyjęcia osoby w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, przystępują do rekrutacji poprzez wypełnienie w systemie internetowym formularza zgłoszeniowego w terminie trwania zapisów na dany program, poziom i tryb studiów. 

W formularzu należy obowiązkowo zaznaczyć fakt aplikacji na podstawie uzyskanego potwierdzenia efektów uczenia się.

Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje komisja rekrutacyjna, uwzględniając ranking kandydatów oraz ocenę komisji.
 
Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywa studia według indywidualnego planu studiów i pod opieką naukową. Opiekuna naukowego powołuje dziekan.
 
Podstawa prawna: Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 245/2014/2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Częstochowskiej