Załączniki niezbędne do złożenia z pracą dyplomową

Termin złożenia w Dziekanacie Wydziału: zgodnie z § 31 Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej

 1. Indeks i kartę egzaminacyjną z ocenami z ostatniego semestru oraz wpisaną praktyką zawodową (jeżeli była przewidziana przez program studiów).
 2. Kserokopia wszystkich zapisanych stron indeksu (2 strony z indeksu na 1 kartce ksero formatu A4).
 3. Wypełniona karta obiegowa – do pobrania w dziekanacie (należy pamiętać, iż do podbicia pozycji Biblioteka niezbędny jest indeks studenta).
 4. Podanie o odpis dyplomu* w języku angielskim jeżeli student chce otrzymać taki odpis.
 5. Oryginalne dowody wpłat  za dyplom w wysokości 60 zł dokonanej przez system płatności masowych USOSweb (oraz dowód wpłaty dodatkowej opłaty 40 zł jeżeli składane jest podanie o odpis w języku angielskim). Opłatę 40 zł należy zgłosić w dziekanacie na kilka dni przed złożeniem dokumentów w celu nadania płatności w systemie USOS.
 6. 4 zdjęcia** formatu 4,5 x 6,5 (w przypadku odpisu w języku angielskim 5 zdjęć). Jedno ze zdjęć opisane: imię i nazwisko, studiowana specjalność.
 7. 1 egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej w miękkiej oprawie (pierwsza strona pracy zgodna ze wzorem wraz ze streszczeniem jednostronnym w języku angielskim
 8. Zapis cyfrowy pracy dyplomowej na opisanej płycie CD w formacie *.doc (podpisana płyta w kopercie, wklejona na tylnej okładce pracy).
 9. Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej (druk) – zbindowane razem z pracą dyplomową.
 10. Informacje uzupełniające do suplementu o indywidualnych osiągnięciach studenta potwierdzone kserokopiami (formularz). W przypadku prośby o odpis dyplomu w języku angielskim informacja uzupełniająca przetłumaczona na język angielski.
 11. Wypełnioną ankietę dotyczącą oceny całego toku studiów odbytych na Politechnice Częstochowskiej lub imienne oświadczenie o rezygnacji z wypełnienia ankiety.

Wyjątek

12.  Legitymacja studencka – winna być złożona przed obroną. Najpóźniej w dniu obrony.

* Można otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.07.2005 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Wymagane jest złożenie podania i dowodu wpłaty w wysokości 40 zł. (wpłata zrealizowana w systemie płatności masowych USOSweb). Nie będzie możliwości uzyskania odpisu dyplomu w języku angielskim w terminie późniejszym!

** Do dyplomu przyjmowane będą wyłącznie zdjęcia studentów w stosownych ubiorach tj. mężczyźni w marynarkach, kobiety w garsonkach lub bluzkach z rękawami (pismo Rektora nr 26/2006).