Opłaty za studia

REKRUTACJA

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na podane w systemie IRK indywidualne konto kandydata. Opłata może być dokonana elektronicznie lub tradycyjnie przelewem pocztowym lub bankowym (sam blankiet przelewu należy wydrukować z systemu IRK). Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej przy każdorazowym zapisywaniu się na wybrany kierunek studiów. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest koniecznym warunkiem potwierdzenia zapisu na dany kierunek studiów i przystąpienia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego na wybrany kierunek studiów.

Przekazanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej informacji o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej odbywa się za pośrednictwem systemu IRK lub bezpośrednio przez kandydata (lub upoważnione osoby) podczas składania kompletu wymaganych dokumentów (potwierdzeniem dokonania płatności może być wydruk przelewu elektronicznego bądź tradycyjny blankiet przelewu z potwierdzoną wpłatą 85 zł).

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

OPŁATY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW (dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala co roku Rektor Politechniki Częstochowskiej w drodze Zarządzenia, z tym że ich wysokość nie może przekraczać kosztów ponoszonych w Uczelni w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia tych studiów z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

Wysokość opłaty ustala się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne. Opłata wnoszona jest jednorazowo przez studenta.

Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów wynosi:

 • elektroniczna legitymacja studencka – 17,00 zł,
 • indeks – 4,00 zł,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych – 60,00 zł,
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40,00 zł.  

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż wydanie oryginału.

Za legalizację dokumentów – w tym wyciągu z indeksu, karty przebiegu studiów – przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, pobiera się opłatę w wysokości 19,00 zł.

Zmiana wysokości opłaty w kolejnych latach, może nastąpić jedynie w wyniku:

 • wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia studiów w szczególności z uwzględnieniem wzrostu kosztów amortyzacji i remontów,  jednak nie więcej niż 10 % w stosunku do opłaty za poprzedni rok akademicki. 
 • powtarzania przez studenta semestru/roku studiów lub powrotu na studia po urlopie, jeżeli student będzie studiował na roku studiów, dla którego ustalone będą inne opłaty niż te określone w dniu podpisania niniejszej umowy (tj. w wysokości ustalonej dla usług świadczonych dla pozostałych studentów odbywających terminowo studia na tym semestrze/roku).  

Zmiana wysokości opłaty nastąpi na podstawie zarządzenia Rektora obowiązującego dla danego semestru/roku akademickiego,  na którym odbywać się będą  zajęcia, na które jest skierowany student w wyniku powtarzania lub powrotu po urlopie na studia. 

Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w wnoszone są przez studenta na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie USOSweb przed rozpoczęciem usługi edukacyjnej. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni.

W terminie 7 dniu od daty uiszczenia opłaty należy dostarczyć do odpowiedniego Dziekanatu potwierdzenie wpłaty.

UWAGA !!! 

Należności za indeks i legitymacje będą generowane w systemie USOS dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami  studenci lub osoby przyjęte na studia mają obowiązek zawrzeć umowę z uczelnia najpóźniej w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.
Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów, a opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu.

UWAGA !!! 

Potwierdzenie opłaty za legitymacje należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie legitymacji studenckiej. Wzór wniosku zamieszczono tutaj.

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych określają Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej:

 • 2016/2017
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016 z dnia 10.11.2016 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • 2017/2018
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 56/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
 • 2018/2019
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 132/2018 z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2018 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych, związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 122/2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 1. studenci pierwszego semestru studiów, osoby przeniesione bądź wznawiające studia:
  • za semestr pierwszy zimowy do dnia 15 października (w przypadku studentów przyjętych na zasadzie rekrutacji w terminie do 30 września),
  • za semestr zimowy w terminie dwa tygodnie od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu na studia – rekrutacja w późniejszym terminie, przeniesienie bądź wznowienie studiów,
  • za semestr pierwszy letni do dnia 15 marca (w przypadku studentów przyjętych na zasadzie rekrutacji w terminie do 28 lutego),
  • za semestr letni w terminie dwa tygodnie od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu na studia – rekrutacja w późniejszym terminie, przeniesienie bądź wznowienie studiów,
 2. studenci semestrów od drugiego do ósmego:
  • za kolejny semestr zimowy do dnia 30 września,
  • za kolejny semestr letni do dnia 28 lutego.

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są przez studenta na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie USOSweb przed rozpoczęciem usługi edukacyjnej. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni.

Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności, jednak nie dłużej niż do 30 dni lub rozłożyć płatność na raty. Termin składania podań z załącznikami jest analogiczny jak w przypadku terminu wnoszenia opłat za czesne.

Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Student jest zobowiązany do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty.

Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru bankowego. 

W przypadku wznawiania studiów przez studenta kryterium ubiegania się o ponowne wpisanie na listę studentów jest spełnienie przez studenta warunków określonych w Regulaminie studiów oraz wcześniejsze uregulowanie na rzecz Uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami windykacji.

Jeśli opłata za kształcenie nie została uregulowana pomimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia Dziekan może skreślić studenta z listy po upływie 14 dni od dnia doręczenia studentowi wezwania do uiszczenia opłaty. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uczelnia po upływie terminów płatności określonych Umową lub wskazanych w decyzji Dziekana lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu niniejszej umowy może podjąć środki prawne w celu wyegzekwowania nieopłaconych należności z Umowy (koszty związane z windykacją należności ponosi student).

Zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne reguluje Polecenie nr 77/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.07.2018 roku.

Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, Politechnika Częstochowska wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarła umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Faktura dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. na podmiot, z którym uczelnia zawarła umowę, dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach/studiach podyplomowych. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi/słuchaczowi ponoszone przez niego koszty nauki.