Prace dyplomowe

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - ZASADY USTALANIA TEMATÓW

 1. Na początku roku akademickiego Dziekanat ogłasza harmonogram składania oraz obron prac dyplomowych zgodnie z Regulaminem studiów.

 2. Zmiany dotyczące tematu lub promotora pracy dyplomowej zatwierdza Rada Wydziału.

 3. Kartę pracy dotyczącą zmiany tematu (załącznik nr 3) lub podanie o korektę merytoryczną tematu, student po zaopiniowaniu przez promotora i Dyrektora Instytutu, składa w odpowiednim dziekanacie najpóźniej 3 miesiące przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych ostatniego semestru studiów.

 4. Korektę tematu pracy zatwierdza Dziekan Wydziału.

 5. W przypadku niejasności właściwy Prodziekan, przed Radą Wydziału akceptującą temat, może zwrócić się do Instytutu o ewentualną korektę.

 6. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału.

 7. Studentom, którzy nie dokonali wyboru tematu pracy i promotora w określonym terminie, Prodziekan ds. Nauczania wyznacza temat oraz promotora zgodnie Procedurą PS-9 określającą proces dyplomowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 8. Karta pracy dyplomowej podpisana przez promotora oraz Dyrektora Instytutu (lub jego zastępcę) po zatwierdzeniu przez Radę Instytutu przekazywana jest do Dziekanatu w terminie określonym przez Regulamin studiów.

 9. Student jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie Instytutu swojego promotora wypełnionej Karty pracy dyplomowej zgodnie z załącznikiem nr 1 (studia I stopnia) lub nr 2 (studia II stopnia) niniejszej procedury, w terminie wyznaczonym przez Dziekanat.

Załączniki:

Karta pracy dyplomowej - nr 1 (studia I stopnia)

Karta pracy dyplomowej - nr 2 (studia II stopnia)

Karta zmiany tematu pracy dyplomowej – nr 3 (studia I lub II stopnia)

HARMONOGRAMY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH


PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 1. Po sprawdzeniu pracy w programie antyplagiatowym i jej zatwierdzeniu przez promotora student jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza pracy do dziekanatu w terminie określonym w harmonogramie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Tekst pracy dyplomowej, przeznaczonej do obrony, musi zostać złożony w postaci wydruku komputerowego oraz jednego pliku elektronicznego zawierającego pełny tekst pracy w jednym z formatów: odt (Open Office Document), doc, docx (Microsoft Word), rtf (Rich Text Format), pdf (wygenerowany w taki sposób aby istniała możliwość skopiowania i wklejenia zawartego tekstu). Pliki elektroniczne należy dostarczyć na nośniku CD bądź DVD.

 2. Zasady pisania prac dyplomowych określają załączniki Procedury PS-9 określającej proces dyplomowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na WIMiI.

 

Zasady pisania prac
 

 1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan.

 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • Wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu studiów, w tym planu studiów;

 • Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z pracy dyplomowej;

 • Sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 1. Dziekan Wydziału powołuje recenzenta pracy.

 2. Promotor i recenzent składają do dziekanatu przygotowane recenzje pracy dyplomowej nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 3. Dziekan Wydziału wyznacza komisję egzaminacyjną zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie studiów.

 4. Zgodnie z regulaminem studiów, po zaliczonym egzaminie kierunkowym student przystępuje do obrony pracy dyplomowej.

 5. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Ostatecznym wynikiem studiów, podawanym na dyplomie, jest ocena obliczana w oparciu o §35 Regulaminu Studiów.

 6. Jeśli student uzyska na egzaminie dyplomowym ocenę niedostateczną lub bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym dniu na egzaminie dyplomowym, to dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Egzamin w tym przypadku odbywa się nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu. Ponowne niezdanie egzaminu skutkuje skreśleniem z listy studentów.