Prace dyplomowe

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - ZASADY USTALANIA TEMATÓW

 1. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż dwa semestry przed planowanym terminem zakończenia studiów.

 2. Promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki Politechniki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 3. Student ma prawo do zaproponowania własnego tematu pracy dyplomowej w ramach kończonego kierunku studiów, uwzględniającego jego zainteresowania naukowe i zawodowe. Propozycje własnych tematów prac dyplomowych studenci zgłaszają do wybranych nauczycieli akademickich w terminie do 16 grudnia lub do 21 kwietnia zgodnie z zasadą określoną w punkcie 1 na czytelnie wypełnionej Karcie pracy dyplomowej (odpowiednio załącznik 1 lub 2 procedury).

Karta pracy – załącznik 1

Karta pracy – załącznik 2

 

 1. Kierownik Katedry przekazuje propozycje tematów prac dyplomowych do dziekanatu odpowiednio w terminie do 20 grudnia lub 25 kwietnia.
 2. Kierownik dydaktyczny na podstawie dokumentów przekazanych przez Kierowników Katedr udostępnia studentom na stronie wydziałowej tematy prac dyplomowych do wyboru. Studenci, którzy nie złożyli dotychczas karty pracy dyplomowej mają obowiązek wybrać jeden z udostępnionych na stronie tematów czytelnie wypełniając Kartę pracy dyplomowej oraz dostarczyć ją do odpowiedniego nauczyciela akademickiego najpóźniej do 9 stycznia bądź 11 maja. Kierownicy Katedr w terminach do 15 stycznia lub 15 maja przekazują karty pracy dyplomowej do dziekanatu. Studentom, którzy nie wybiorą tematów i nie zgłoszą ich w powyższych terminach do nauczycieli akademickich, tematy zostaną przydzielone przez Kierownika dydaktycznego.

 

 1. Kierownik dydaktyczny na podstawie złożonych Kart pracy dyplomowej oraz przydzielonych tematów przygotowuje zestawienie na posiedzenie odpowiedniej Rady programowej.
 2. Rada programowa zatwierdza tematy prac dyplomowych.

 3. Korektę tematu pracy oraz zmiany dotyczące promotora pracy dyplomowej zatwierdza odpowiedni Kierownik dydaktyczny.

 4. Kartę pracy dotyczącą zmiany tematu (załącznik nr 3) lub podanie o korektę tematu, student po zaopiniowaniu przez promotora i Kierownika Katedry, składa w dziekanacie najpóźniej 2 miesiące przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych ostatniego semestru studiów.

Karta pracy – załącznik 3

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - PROPOZYCJE TEMATÓW

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów V semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Informatyka

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ENERGETYKA - studia pierwszego stopnia

studia stacjonarne i niestacjonarne

INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia

zagadnienia kierunkowe

zakres: Inżynieria oprogramowania

zakres: Programowanie aplikacji internetowych

zakres: Sieci komputerowe

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia

zakres: Aplikacje biznesowe i bazy danych

zakres: Computational Intelligence and Data Mining

zakres: Cyberbezpieczeństwo

zakres: Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia pierwszego stopnia

zagadnienia kierunkowe

zakres: Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

zakres: Przetwórstwo tworzyw polimerowych

zakres: Spawalnictwo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia drugiego stopnia

zakres: Inżynieria samochodowa

MECHATRONIKA - studia stacjonarne pierwszego stopnia

zagadnienia kierunkowe

zakres: Systemy sterowania

ZAŁĄCZNIKI NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA Z PRACĄ DYPLOMOWĄ

Termin złożenia w Dziekanacie Wydziału: zgodnie z § 31 Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej

 1. Indeks i kartę egzaminacyjną z ocenami z ostatniego semestru oraz wpisaną praktyką zawodową (jeżeli była przewidziana przez program studiów).

 2. Kserokopia wszystkich zapisanych stron indeksu (2 strony z indeksu na 1 kartce ksero formatu A4).

 3. Wypełniona karta obiegowa – do pobrania w dziekanacie (należy pamiętać, iż do podbicia pozycji Biblioteka niezbędny jest indeks studenta).

 4. Podanie o odpis dyplomu* w języku angielskim jeżeli student chce otrzymać taki odpis.

Podanie o odpis w języku angielskim  - Inżynieria mechaniczna  (Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Energetyka)

Podanie o odpis w języku angielskim – Informatyka techniczna i telekomunikacja  (Informatyka, Matematyka)

 1. Oryginalne dowody wpłat  za dyplom w wysokości 60 zł dokonanej przez system płatności masowych USOSweb (oraz dowód wpłaty dodatkowej opłaty 40 zł jeżeli składane jest podanie o odpis w języku angielskim). Opłatę 40 zł należy zgłosić w dziekanacie na kilka dni przed złożeniem dokumentów w celu nadania płatności w systemie USOS.

 2. 4 zdjęcia** formatu 4,5 x 6,5 (w przypadku odpisu w języku angielskim 5 zdjęć). Jedno ze zdjęć opisane: imię i nazwisko, studiowana specjalność.

 3. 1 egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej w miękkiej oprawie (pierwsza strona pracy zgodna ze wzorem wraz ze streszczeniem jednostronnym w języku angielskim).

Wzór strony tytułowej

 1. Zapis cyfrowy pracy dyplomowej na opisanej płycie CD lub DVD w formacie *.doc (podpisana płyta w kopercie – bez elementów plastikowych , wklejona na tylnej okładce pracy).

 2. Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej – zbindowane razem z pracą dyplomową.

Oświadczenie o oryginalności pracy

 1. Informacje uzupełniające do suplementu o indywidualnych osiągnięciach studenta potwierdzone kserokopiami. W przypadku prośby o odpis dyplomu w języku angielskim informacja uzupełniająca przetłumaczona na język angielski.

Informacje dodatkowe do suplementu

 1. Ankieta dotycząca oceny całego toku studiów odbytych na Politechnice Częstochowskiej lub imienne oświadczenie o rezygnacji z wypełnienia ankiety.

Ankieta dotycząca oceny całego toku studiów

lub Oświadczenie o rezygnacji

HARMONOGRAMY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Studia kończące się w semestrze zimowym


Termin złożenia pracy

Przewidywany termin obrony

30 stycznia 2021r.

(dla studentów pierwszego stopnia pragnących kontynuować studia na drugim stopniu, którzy do dnia 20 stycznia 2021r. zgłosili konieczność przygotowania karty obiegowej)

3 – 8 lutego 2021r.

30 kwietnia 2021r.*

24 maja - 9 czerwca 2021r.

 


Studia kończące się w semestrze letnim


Termin złożenia pracy

Przewidywany termin obrony

25 czerwca 2021r.

1 – 17 lipca 2021r.

30 września 2021r.*

18 października – 10 listopad 2021r.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów student powinien po zakończonej sesji złożyć do Dziekanatu indeks z wszystkimi ocenami. Jedynie w przypadku przedmiotów, których zaliczenie uwarunkowane jest złożeniem pracy dyplomowej, wpis do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu następuje w terminie późniejszym.


PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 1. Student zobowiązany jest do złożenia wersji pracy dyplomowej przygotowanej do obrony nie później niż w terminie:

 • do końca kwietnia – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym sześć tygodni od daty złożenia pracy dyplomowej.

 2. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student jest zobowiązany do przekazania 1 egzemplarza pracy do dziekanatu. Tekst pracy dyplomowej, przeznaczonej do obrony, musi zostać złożony w postaci wydruku komputerowego oraz jednego pliku elektronicznego zawierającego pełny tekst pracy w formacie pdf (wygenerowany w taki sposób aby istniała możliwość skopiowania i wklejenia zawartego tekstu). Pliki elektroniczne należy dostarczyć na nośniku CD bądź DVD.

 3. Praca dyplomowa składana w Dziekanacie w postaci wydruku komputerowego ma być podpisana przez promotora wraz z zaznaczeniem daty przyjęcia.

 4. Zasady pisania prac dyplomowych określa załącznik poniższy załącznik.

Zasady pisania

 1. Wzór strony tytułowej oraz oświadczenia zawierają poniższe załączniki.

Wzór strony tytułowej

oświadczenie

 1. Praca dyplomowa jest sprawdzona pod kątem plagiatu, zgodnie z procedurą
  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 2. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Kierownik dydaktyczny.

 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. Wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu studiów, w tym harmonogramu realizacji programu studiów;

  2. Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z pracy dyplomowej;

  3. Sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
    

 4. Dziekanat na bieżąco informuje Kierowników Katedr o złożonych pracach dyplomowych.
 5. Na podstawie propozycji Kierownika Katedry Kierownik dydaktyczny powołuje recenzenta pracy.

 6. Promotor i recenzent składają do dziekanatu przygotowane recenzje pracy dyplomowej nie później niż 14 dni od daty złożenia przez studenta pracy dyplomowej. W przypadku przekroczenia tego terminu promotor lub recenzent jest zobowiązany złożyć wyjaśnienie do Kierownika dydaktycznego w związku z zaistniałą sytuacją.

 7. Kierownik dydaktyczny wyznacza komisję egzaminacyjną zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie studiów.

 8. Zgodnie z regulaminem studiów, po zaliczonym egzaminie kierunkowym student przystępuje do obrony pracy dyplomowej.

 9. Forma egzaminu jest opisana w procedurze Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 10. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Ostatecznym wynikiem studiów, podawanym na dyplomie, jest ocena obliczana w oparciu o §37 Regulaminu Studiów.

 11. Jeśli student uzyska na egzaminie dyplomowym ocenę niedostateczną lub bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym dniu na egzaminie dyplomowym, to kierownik dydaktyczny wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Egzamin w tym przypadku odbywa się nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu. Ponowne niezdanie egzaminu skutkuje skreśleniem z listy studentów.