Prace dyplomowe

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - ZASADY USTALANIA TEMATÓW

Zgodnie z p. 1 § 29 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej: „Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż dwa semestry przez planowanym terminem zakończenia studiów.”W ustalonych przez Dziekanat i podanych do wiadomości terminach studenci wybierają promotora i ustalają temat pracy dyplomowej. Ustalony temat pracy dyplomowej należy zgłosić do sekretariatu Instytutu/Katedry, w której promotor jest pracownikiem.
Zgłoszony temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany zgodnie z §29 p.2 Regulaminem Studiów na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału.
Zatwierdzony zgodnie z powyższymi wytycznymi i podany do wiadomości na stronie internetowej temat pracy dyplomowej powinien w takiej samej treści znajdować się na pracy dyplomowej przedkładanej do Dziekanatu do obrony. Podczas zdawania dokumentacji tematy prac dyplomowych są weryfikowane. Niezgodny tematy pracy dyplomowej z tematem zatwierdzonym nie jest dopuszczany do obrony pracy dyplomowej.  Istnieje możliwość zmiany lub korekty tematu pracy dyplomowej:

  • Zmiana tematu pracy dyplomowej odbywa się na pisemny uzasadniony wniosek studenta i za zgodą Pani Prodziekan jest zatwierdzany przez Rade Wydziału (nie później niż w 1 semestrze realizacji pracy).
  • Korekta tematu pracy dyplomowej odbywa się na pisemny wniosek studenta za zgodą Pani Prodziekan (podanie można złożyć w ciągu dwóch semestrów, w trakcie których praca jest realizowana).

Tematy prac dyplomowych do realizacji w roku akademickim 2017/2018

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DO REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 - STUDIA NIESTACJONARNE

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DO REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Tematy prac dyplomowych - korekty, zmiany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DO REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA NIESTACJONARNE

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DO REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Tematy prac dyplomowych - korekty, zmiany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DO REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

HARMONOGRAMY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
W podanym pliku znajdują się szczegółowe informację dotyczące zasad dopuszczenia oraz przebiegu obrony pracy dyplomowej studentów.

Wykaz załączników do złożenia wraz z pracą dyplomową
Załączniki niezbędne do złożenia z pracą dyplomową

Ankieta badania losów absolwenta
Szanowni Państwo,
Politechnika Częstochowska prowadzi badania identyfikujące losy zawodowe swoich absolwentów. Celem badań jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat jakości kształcenia oraz skuteczności oferty pozadydaktycznej oferowanej przez Uczelnię. Wyniki pozwolą na opracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia oraz modyfikacji programów nauczania w odpowiedzi na zapotrzebowanie gospodarki i rynku pracy. Badania obejmują absolwentów kończących studia I lub II stopnia w bieżącym roku akademickim.