Praktyki zawodowe

Instrukcja

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
1.    Studenci studiów I stopnia zobowiązani są do odbycia 4 tygodniowej (160 godzin - 20 dni roboczych 8 godzin dziennie) praktyki zawodowej.
2.    Praktyka zawodowa jest ujęta w planie studiów i programie nauczania i w związku
z tym jest traktowana jako pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem do indeksu.
3.    Podstawowym celem praktyki jest umożliwienie wykorzystania teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem studiów i skonfrontowania jej z rzeczywistymi wymogami stawianymi przez pracodawców.
4.    Praktykę zawodową należy zrealizować po IV lub VI semestrze studiów (w zależności od kierunku).
5.    Praktyka realizowana jest w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec sierpień).
6.    Studenci samodzielnie decydują o miejscu odbycia praktyki. Praktyka ta może być realizowana w zakładach państwowych, spółdzielczych, prywatnych, spółkach, szkołach, bankach ale tylko w miejscu zamieszkania studenta.
7.    Student odbywa praktykę na podstawie umowy wstępnej stanowiącej podstawę przygotowania przez uczelnie porozumienia w sprawie organizacji praktyk studencki.
8.    Praktyka może być zrealizowana na podstawie umowy o pracę lub praktyki zawodowej nie obciążającej kosztami zakładu.
9.    Student we własnym zakresie ubezpiecza się na czas trwania praktyk od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Nie dotyczy studentów objętych ubezpieczeniem grupowym w PZU.
10.    Opiekun praktyk jest wyznaczany przez Zakład, w którym student odbywa praktykę.
11.    Na Wydziale nadzór na praktykami w ramach kierunków sprawują powołani przez Dziekana Pełnomocnicy ds. Praktyk.
12.    Po zakończeniu praktyki w celu jej zaliczenia student zobowiązany jest złożyć u pełnomocnika praktyk następujące dokumenty: dziennik praktyk, opinię zakładu o studencie odbywającym praktyki oraz indeks. 
13.    Praktyka może być zaliczona również studentowi na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenia pracodawcy że realizowana praca spełnia wymogi praktyki tzn. jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów.
14.    Praktyka może być również odbyta poza granicami kraju. Jednak wszelkie formalności związane z organizacją, zaliczeniem oraz tłumaczeniem dokumentów spoczywają na studencie.
15.    W związku z trudnościami finansowymi Uczelni studenci nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za odbywaną praktykę.

Ramowy program praktyki zawodowej dla poszczególnych kierunków

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
kierunek : „MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ” – STUDIA I STOPNIA
po II roku studiów

Praktyka, po II roku studiów jest praktyką obserwacyjną trwającą 4 tygodnie
w zakładzie przemysłowym w działach technologicznych i na wydziałach produkcyjnych.
Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z organizacją oraz technicznym i technologicznym przygotowaniem procesów wytwarzania, łącznie z poznaniem podstawowych procesów technologicznych od strony praktycznej na stanowiskach pracy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na procesy obróbki wiórowej i bezwiórowej, montaż i eksploatację maszyn i urządzeń. Czasowy pobyt studenta w odpowiednich komórkach czy stanowiskach pracy zależy od warunków zakładu.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
kierunek : „MECHATRONIKA” – STUDIA I STOPNIA
po II roku studiów


Praktyka, po II roku studiów jest praktyką obserwacyjną trwającą 4 tygodnie
w zakładzie przemysłowym, w którym studenci będą mieli możliwość zapoznania się  z urządzeniami, gdzie są stosowane elementy układów mechatronicznych, podstawowymi procesami technologicznymi, organizacją i przygotowaniem procesów wytwarzania oraz wykorzystaniem technik komputerowych w urządzeniach i procesach produkcyjnych. Szczególny nacisk powinien być położony na zapoznanie studentów z zastosowaniem elementów układów mechatronicznych w maszynach i urządzeniach mechanicznych, w tym także robotach i manipulatorach.
Czasowy pobyt studenta w odpowiednich komórkach czy stanowiskach pracy zależy od warunków zakładu, gdzie odbywa się praktyka.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
kierunek : „INFORMATYKA ” – STUDIA I STOPNIA
po III roku studiów 


Praktyka ma charakter obserwacyjno, trwa 4 tygodnie i ma na celu praktyczne zapoznanie studentów z wykorzystaniem technik komputerowych
w procesach produkcyjnych, zarządzania, księgowości lub bankowości. Ponadto studenci odbywający praktykę zapoznają się z organizacją produkcji i jej automatyzacją
z wykorzystaniem układów mikroprocesowych, robotów, manipulatorów oraz systemów komputerowych.
Szczególny nacisk winien być położony na poznanie dostępnych użytkowych programów komputerowych wraz z ich praktyczną obsługą.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
kierunek : „INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”
– STUDIA I STOPNIA

Po IV semestrze studenci odbywają 4 tygodniową praktykę wakacyjną. Praktyka ma charakter obserwacyjno-produkcyjny i organizowana jest w wybranych zakładach służby zdrowia, instytucjach przemysłowych lub instytutach badawczo-naukowych prowadzących działalność odpowiadającą zakresowi kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Podczas praktyki studenci zapoznawani są z regulaminem pracy, strukturą organizacyjną, charakterem działalności oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w instytucji, w której realizowana jest praktyka. Program praktyk w zależności od charakteru instytucji obejmuje zapoznanie studentów z metodami projektowania oraz technologiami wytwarzania sprzętu i instrumentarium medycznego, stwarza możliwości weryfikacji zdobytej w trakcie procesu dydaktycznego wiedzy w zakresie zastosowania, eksploatacji, obsługi technicznej oraz serwisowania sprzętu i aparatury medycznej. Studenci poznają rodzaje oraz nabywają umiejętności praktycznej obsługi systemów informatycznych oraz oprogramowania wdrożonego w instytucji.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
kierunek : „MATEMATYKA” – STUDIA I STOPNIA
po II roku studiów


Praktyka ma charakter obserwacyjno – produkcyjny i trwa 4 tygodnie w zakładach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, instytucjach finansowych, budżetowych  
i szkolnictwie.
Praktyka ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami obejmującymi wykorzystanie metod 
i teorii matematycznych do analizy funkcjonowania rynków finansowych i do analiz finansowo-księgowych
i ubezpieczeniowych, modelowanie zjawisk fizycznych, w szczególności projektowanie maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych, organizacji badań statystycznych, planowania eksperymentu i analizy danych do wniosku statystycznego

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
kierunek : „ENERGETYKA ” – STUDIA I STOPNIA
po II roku studiów


Praktyka, po II roku studiów jest czterotygodniową praktyką obserwacyjną w zakładzie przemysłowym. Przykładowe zalecane profile działalności gospodarczej zakładów to: biura projektowo-konstrukcyjne, energetyka zawodowa np. elektrownie, elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków, firmy usługowe w zakresie eksploatacji, serwisu, obsługi urządzeń i instalacji energetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej oraz inne zakłady pracy uwzględniające ogólne zalecenia w zakresie programu studenckiej praktyki zawodowej. Program praktyki powinien umożliwić jak najszersze zapoznanie się studentów z: instalacjami energetycznymi w danym zakładzie pracy (np. wymienniki ciepła, kotły, sprężarki, pompy, turbiny, wentylatory, zespoły kogeneracyjne itd.), sieciami przesyłowymi mediów energetycznych np. instalacjami ciepłowniczymi, instalacjami gazowymi, instalacjami chłodniczymi, aparaturą kontrolno-pomiarową, układami automatyki i urządzeniami zabezpieczającymi, schematami takich urządzeń, metodami pomiaru i przyrządami pomiarowymi, z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Wskazanym byłoby uczestnictwo studentów w pracach remontowych urządzeń energetycznych oraz zapoznanie się z zasadami ich eksploatacji oraz rozeznanie co do możliwości realizacji pracy dyplomowej w oparciu o analizę danych i potrzeb zgłaszanych przez zakład pracy. Czasowy pobyt studenta w odpowiednich komórkach czy stanowiskach pracy zależy od specyfiki i warunków danego zakładu.

Pełnomocnicy ds. Praktyk

Pełnomocnicy praktyk powołani przez Dziekana Wydziału dla kierunków:
Kierunek Informatyka – dr inż. Łukasz Bartczuk
Kierunek Matematyka – dr Katarzyna Freus
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – dr inż. Paweł Palutkiewicz
Kierunek Mechatronika – dr inż. Paweł Waryś
Kierunek Inżynieria Biomedyczna - dr inż. Marcin Nabrdalik
Kierunek Energetyka - dr inż. Michał Pyrc

Terminarz Praktyk zawodowych

Składanie dokumentów do dziekanatu w sprawie przygotowania porozumienia o organizacji praktyk zawodowych do 28 kwietnia br.:

  • umowa wstępna podpisana przez zakład pracy
  • ksero umowy zawartego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tylko dla studentów nie objętych ubezpieczeniem grupowym w Uczeni)

Przygotowanie oraz przesłanie porozumień w sprawie organizacji praktyk zawodowych do zakładów pracy (realizuje Dziekanat ) do 12 maja br.
Podanie do informacji studentów godzin konsultacji Pełnomocników Kierunkowych ds. Praktyk w miesiącu wrześniu w celu zaliczenia praktyk (realizuje Dziekanat )     do 30 czerwca br
Zwrot podpisanych przez zakłady pracy porozumień do dziekanatu
(realizują zakłady pracy ) 30 czerwca br.
Zaliczenie praktyki i wpis do indeksu
Ostatnim dniem składania indeksów do dziekanatu jest 28 września br. i stanowi on podstawę klasyfikacji studenta do stypendium naukowego
Zgodnie z Regulaminem Studiów § 13 p.1 „Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, zdanie wszystkich obowiązujących egzaminów i zaliczenie praktyk”. 30 września br.

Wykaz załączników

1. możliwości odbycia praktyk:

2.  zaliczenia praktyk:

  • Dziennik praktyk
  • Opinia zakładu pracy o studencie realizującym praktykę zawodową
    • Opinia zakładu pracy o studencie realizującym praktykę dyplomową jest dokumentem wystawionym przez firmę, w której odbywała się praktyka zawodowa/dyplomowa potwierdzającym odbycie praktyk zawodowych lub dyplomowych przez studenta. Powinna zawierać informację: w jakim okresie realizowana była praktyka oraz ocenę opisową studenta (uzasadnienie oceny numerycznej według poniższej skali ocen) wystawioną przez opiekuna praktyki w firmie. Skala ocen: 5.0; 4.5; 4.0; 3.5; 3.0 Ocena wystawiona przez opiekuna praktyk w firmie jest jednocześnie oceną praktyki w uczelni.
  • Oświadczenie o zatrudnieniu studenta

Godziny konsultacji

Kierunek Matematyka
Dr inż. Katarzyna Freus
07.09.2017 - czwartek godz. 11.00-12.00
14.09.2017 - czwartek godz. 11.00-12.00
Instytut Matematyki pokój 331 WIMiI

Kierunek: Mechatronika
Dr inż. Paweł Waryś
08.09.2017 - piątek godz. 09.00-11.00
15.09.2017 - piątek godz. 09.00-11.00
p. 104, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Dr inż. Paweł Palutkiewicz
19.09.2017 - wtorek godz. 12.00-15.00
21.09.2017 - czwartek godz. 12.00-15.00
p. 116, Instytut Technologii Mechanicznych - Zakład Przetwórstwa Polimerów, Al. Armii Krajowej 19c
 
Kierunek Informatyka
Dr inż. Łukasz Bartczuk
05.09.2017 - wtorek godz. 10.00-12.00
12.09.2017 - wtorek godz. 10.00-12.00
p. 517 Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
 
Kierunek Energetyka
Dr inż. Michał Pyrc
11.09.2017 - poniedziałek godz. 10.00-12.00
18.09.2017 - poniedziałek godz. 10.00-12.00
p. 8 WIMiI
 
Kierunek Inżynieria Biomedyczna
Dr inż. Marcin Nabrdalik
05.09.2016 - poniedziałek godz. 09.00-11.00
12.09.2016 - poniedziałek godz. 09.00-11.00
p. 225 WIMiI