Stypendia

Stypendia dla studentów studiów I i II stopnia
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium socjalnego (w tym stypendium rozszerzonego z tytułu zamieszkiwania w Ds. lub na stancji),
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Student może otrzymać wymienione powyżej stypendia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, w związku z czym jest zobowiązany do złożenia do wniosku pisemnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o wyborze kierunku, na którym będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej.

Student otrzymuje stypendia socjalne, specjalne oraz stypendium Rektora w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Wszystkie rodzaje stypendiów wypłacane są co miesiąc a podstawę wypłaty świadczeń stanowi odebranie decyzji administracyjnej. W przypadku nieodebrania decyzji wypłata świadczenia nastąpi dopiero w miesiącu następującym po jej odbiorze.

Świadczenia pomocy materialnej pobrane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi. W przypadku stwierdzenia podania przez studenta nieprawdziwych danych, Kierownik Dydaktyczny może skierować sprawę do Rektora z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest przez Rektora na pisemny wniosek studenta. Obowiązują tylko dwa terminy składania wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, wnioski wraz z indeksem należy składać do dnia 30 września br., a dla studentów rozpoczynających rok akademicki od miesiąca lutego do ostatniego dnia lutego danego roku akademickiego.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów lub od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student który uzyskał w ostatnim roku studiów wysoką średnią ocen od 4,00 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Student może złożyć jeden wniosek o przyznanie stypendium rektora niezależnie od liczby obszarów z tytułu osiągnieć w których ubiega się o przyznanie stypendium. Punkty z poszczególnych obszarów sumuje się za średnią ocen (tylko gdy średnia jest powyżej 4,0),  za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe, za osiągnięcia artystyczne.  

Warunkiem do otrzymania stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest w pełni zaliczony rok studiów, za który ma zostać przyznane stypendium.

 • Wniosek o stypendium rektora za uzyskaną średnią
 • Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe
 • Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne
 • Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia sportowe
 • Kryteria Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta na okres jednego semestru. Obowiązują tylko dwa terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego: do dnia 15 października br. i tylko dla studentów rozpoczynających studia II stopnia od miesiąca lutego (tzn. I semestr II stopnia) do ostatniego dnia lutego danego roku akademickiego.

Dodatkowo studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. W przypadku zamieszkania poza miejscem zameldowania student przedkłada oświadczenie oraz ksero umowy najmu lub potwierdzenie tymczasowego zameldowania lub oświadczenie. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu student ma obowiązek w ciągu 7 dni od zdarzenia powiadomić o tym fakcie uczelnie pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie wniosku o stypendium socjalne oraz załączonego kompletu dokumentacji.

UWAGA!: Podstawa przyznania stypendium jest wyliczony miesięczny dochodu netto przypadający na jednego członka rodziny studenta. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w których dochód był osiągany i liczbę osób w rodzinie studenta. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dostarczone dla każdej osoby w rodzinie w wieku powyżej 18 lat) w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne - prosimy aby zaświadczenia z ZUS-u określały składki na ubezpieczenie zdrowotne sumarycznie a tylko w przypadku gdy rodzice studenta byli zarejestrowani w PUP prosimy aby składki zdrowotne odprowadzone przez PUP były wyodrębnienie ale również podane sumarycznie) i należnego podatku (dochód netto). W przypadku rodzeństwa studenta uczącego się w gimnazjum, liceum oraz na studiach wymagalne jest zaświadczenie wstawione przez szkołę, do której rodzeństwo uczęszcza, rodzice niepracujący powinni potwierdzić to oświadczeniem.

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Student może być samodzielny finansowo gdy spełnia wymagania zawarte w § 12 p. 2 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów I i II stopnia PCz.  

Dodatkowe wnioski i oświadczenia:

 • Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta
 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 • Przedłużenie świadczeń pomocy materialnej na semestr letni
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (zespołu do spaw orzecznictwa. ) Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego można złożyć tylko w dwóch terminach do dnia 15 października br. oraz do ostatniego dnia lutego w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia od miesiąca lutego danego roku akademickiego. 

W wyjątkowym przypadku ustalenia niepełnosprawności u studenta w trakcie roku akademickiego, student może złożyć wniosek o stypendium wówczas stypendium będzie przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Zapomoga

Zapomoga losowa jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: śmierć najbliższego członka rodziny, ciężka choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź), kradzież i inne okoliczności, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacja, zdarzenie musi być udokumentowane natomiast wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, przy czym student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie. Wyjątek stanowi bardzo ciężka, przewlekła choroba.

Wszystkie powyższe informacje reguluje Zarządzenie nr 250/2020 z dnia 30.09.2020 roku dotyczące wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.

Link do zarządzenia oraz aktualnych druków

Prosimy studentów o zapoznanie się z powyższym zarządzeniem.