Struktura WSZJK

W oparciu o założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zdefiniowano strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uwzględniającą współdziałanie komisji i zespołów. Określone także zostały podstawowe działania warunkujące poprawność funkcjonowania tego sytemu:
•    Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
•    Dziekan powołuje zespoły ds. realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
•    Prodziekan ds. Jakości zostaje przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
•    Komisja opracowuje plan działania dotyczący danego roku akademickiego w terminie ustalonym przez Radę Wydziału.
•    Komisja jest odpowiedzialna za przygotowanie rocznego raportu w terminie ustalonym przez Radę Wydziału.
•    Raport Komisji jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
•    Procedury corocznej oceny realizowanych na poszczególnych kierunkach efektów kształcenia oraz doskonalenia programów nauczania nadzoruje Dziekan Wydziału.
•    Analizy i oceny Wydziałowego Systemu dokonuje Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w każdym roku akademickim.

Struktura systemu jakości