Zadania

Procedury Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zadania realizowane są zgodnie z założeniami Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia i obejmują określenie zasad:

  1.    Monitorowania zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji – procedura PS-1.
  2.    Oceny i weryfikacji procesu kształcenia – procedura PS-2.
  3.    Zasad powołania i działania Społecznej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – procedura PS-3.
  4.    Badań ankietowych realizacji procesu dydaktycznego – procedura PS-4.
  5.    Zasad i zakresu hospitacji zajęć dydaktycznych – procedura PS-5.
  6.    Nadzoru organizacji i zaliczania praktyk – procedura PS-6.
  7.    Badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych zatrudniających absolwentów WIMiI – procedura PS-7.
  8.    Zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej efekty kształcenia oraz dokumentacji systemu zapewnienia jakości kształcenia – procedura PS-8.
  9.    Procesu dyplomowania – procedura PS-9.
  10.    Przeciwdziałania plagiatom prac dyplomowych na studiach I i II stopnia – procedura PS-10.
  11.    Przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów – procedura PS-11.
  12.    Przyznawania pomocy materialnej – procedura PS-12.
  13.    Upubliczniania informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów – procedura PS-13.
  14.    Ankietyzowania dotyczącego oceny całego toku studiów – procedura PS-14.
  15.    Ankietowania dziekanatów – procedura PS-15.
  16.    Procedura przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunków wspieranych ze środków zewnętrznych – procedura PS-16.
  17.    Prowadzenia zajęć online na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – procedura PS – 17.
  18.    Procedura dotycząca realizacji założeń wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na studiach podyplomowych realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – procedura PS – 18.
  19.    Procedura weryfikacji poziomu naukowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – procedura PS – 20.
  20.    Procedura Polityki Finansowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki –procedura PS – 21.

  Załączniki do podanych procedur dostępne są pod w zakładce formularze