Założenia systemu jakości

 Podstawowe założenia systemu obejmują następujące działania:
  1. Monitorowanie zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
  2. Ocenę, weryfikację i doskonalenie procesu kształcenia poprzez badania ankietowe, hospitację zajęć dydaktycznych, określenie procesu dyplomowania, przeciwdziałanie plagiatom prac dyplomowych.
  3. Współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie elastycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności absolwentów do wymagań stale zmieniającego się rynku pracy.
  4. Poprawę warunków studiowania poprzez tworzenie jasnych zasad przyznawania nagród, wyróżnień i pomocy materialnej dla studentów.
  5. Upublicznianie informacji o programach, efektach kształcenia oraz toku studiów.

System jakości